Aktualności

Dał twarz Geraltowi z Rivii. Nie żyje Bogusław Polch

Nie żyje autor ilu­stra­cji do “Wiedź­mi­na”, “Fun­ky­’e­go Kova­la” i “Kapi­ta­na Żbi­ka”. Bogu­sław Polch miał 78 lat.

- Wła­śnie dotar­ła do nas ogrom­nie smut­na wia­do­mość. Wczo­raj zmarł Bogu­sław Polch – nasz Przy­ja­ciel i Mistrz, kla­syk pol­skie­go komik­su, autor m.in. “Fun­ky Kova­la”, “Eks­pe­dy­cji”, “Wiedź­mi­na” i zeszy­tów z serii “Kapi­tan Żbik”. Boguś bywał na naszym festi­wa­lu od same­go począt­ku jego ist­nie­nia, a każ­da z wizyt była praw­dzi­wym wyda­rze­niem, ocze­ki­wa­nym przez rze­sze fanów. Dzię­ku­je­my Ci za wspa­nia­łe komik­sy! – napi­sa­li orga­ni­za­to­rzy Festi­wa­lu Komik­su w Łodzi na swo­im pro­fi­lu facebookowym.

Bogu­sław Polch to ilu­stra­tor i rysow­nik, a tak­że twór­ca gra­fi­ki użyt­ko­wej. Uro­dził się 5 paź­dzier­ni­ka 1941 roku. Debiu­to­wał w wie­ku 17 lat, wyko­nu­jąc dwa krót­kie komik­su do mło­dzie­żo­we­go pisma “Kore­spon­dent wszę­do­byl­ski”. 12 lat póź­niej wydał pierw­szy zeszyt komik­so­wy – “Zło­ty” Mau­ri­tius z serii o “Kapi­ta­nie Żbi­ku”. Do pra­cy przy nim namó­wił go Grze­gorz Rosiń­ski, z któ­rym sie­dział w jed­nej ław­ce w liceum pla­stycz­nym. Aby zająć się pra­cą, zre­zy­gno­wał ze studiów.

W 2009 roku został odzna­czo­ny Brą­zo­wym Meda­lem “Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis”.

Naj­bar­dziej zna­ne komik­sy ilu­stro­wa­ne przez Bogu­sła­wa Polcha to serie “Kapi­tan Żbik”, “Bogo­wie z kosmo­su”, “Wiedź­min” i “Fun­ky Koval”. Współ­pra­co­wał m.in. z Macie­jem Parow­skim, któ­ry zmarł 2 czerw­ca 2019 roku.

Pogrzeb Bogu­sła­wa Polcha odbę­dzie się 9 stycz­nia w Domu Pogrze­bo­wym na Powąz­kach Woj­sko­wych (począ­tek o godz. 14.00), z któ­re­go orszak przej­dzie do gro­bu rodzin­ne­go twór­cy na Cmen­ta­rzu Bródnowskim.

Bogu­sław Polch czę­sto umiesz­czał w swo­ich komik­sach żar­to­bli­we nawią­za­nia do rze­czy­wi­sto­ści. W “Kapi­ta­nie Żbi­ku” umie­ścił postać sty­li­zo­wa­ną na Brud­ne­go Har­ry­’e­go, w “KRON-ie” nary­so­wał leżą­cą w krza­kach rakie­tę “Made in Poland” – o jej kra­dzie­ży z zakła­dów zbro­je­nio­wych było gło­śno w 1999 roku, w “Wiedź­mi­nie” jed­na postać otrzy­ma­ła twarz Lecha Wałę­sy, zaś bard Jaskier – pisa­rza Jac­ka Inglo­ta, nato­miast w “Fun­kym Kova­lu” poja­wi­li się zarów­no zna­jo­mi Polcha, jak i Jerzy Urban (jako zakła­ma­ny rzecz­nik prasowy).

Żona Bogu­sła­wa Polcha, Dana, zmar­ła w 2007 roku. Mie­li dwie córki.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy