Aktualności Ekranizacje

Debiutancka powieść Harriet Tyce – Krwawa pomarańcza – zostanie zaadaptowana na serial telewizyjny

Twór­cy fil­mów i seria­li coraz czę­ściej się­ga­ją po debiu­tanc­kie powie­ści by zaadap­to­wać je na wła­sne medium. To wła­śnie wśród tych nie­opie­rzo­nych pisa­rzy, sza­cu­jąc ich poten­cjał, poszu­ku­ją przy­szłych gwiazd, któ­re pod­bi­ją słup­ki oglą­dal­no­ści. Bry­tyj­skie stu­dio tele­wi­zyj­ne World Pro­duc­tions posta­no­wi­ło posta­wić na Har­riet Tyce, któ­rej debiu­tanc­ka Krwa­wa poma­rań­cza dopie­ro co zosta­ła wydana.

Krwa­wa poma­rań­cza to thril­ler opo­wia­da­ją­cy histo­rię praw­nicz­ki, któ­rej tra­fia się spra­wa bro­nie­nia mor­der­cy. Jed­no­cze­śnie kobie­ta wikła się w namięt­ny romans, któ­ry szyb­ko zaczy­na wymy­kać się spod kon­tro­li. Budzą­ca się obse­sja posta­wi jej życie i karie­rę na ostrzu noża. Wydaw­cy obie­cu­ją mrocz­ną opo­wieść z kapi­tal­nie zapla­no­wa­ny­mi zwro­ta­mi akcji i wstrzą­sa­ją­cym zakończeniem.

Har­riet Tyce powin­na znać się na rze­czy. Według infor­ma­cji poda­nych w bio­gra­mie stu­dio­wa­ła lite­ra­tu­rę angiel­ską na Oks­fordz­kie, ukoń­czy­ła rów­nież stu­dia z kre­atyw­ne­go pisa­nia na Uni­wer­sy­te­cie Wschod­niej Anglii, a przez nie­mal deka­dę pra­co­wa­ła w Lon­dy­nie jako adwo­kat. Moż­na więc zało­żyć, że ma odpo­wied­nie pod­sta­wy by napi­sać pasjo­nu­ją­cy thriller.

Z tego same­go zało­że­nia praw­do­po­dob­nie wyszło stu­dio World Pro­duc­tions, któ­re zabez­pie­czy­ło pra­wa do zaadap­to­wa­nia powie­ści jesz­cze przed jej premierą.

Cie­szy­my się, że pra­cu­je­my nad adap­ta­cją tak eks­cy­tu­ją­cej i pro­wo­ka­cyj­nej powie­ści, któ­ra jest moc­ną mie­szan­ką tema­ty­ki domo­wej prze­mo­cy i dra­ma­tu praw­ni­cze­go, wynie­sio­ną na cał­ko­wi­cie elek­try­zu­ją­cy i nie­ocze­ki­wa­ny poziom, powie­dzia­ła Pri­scil­la Parish, pro­du­cent­ka z World Productions.

Ze spra­wy jest rów­nież nad wyraz zado­wo­lo­na Har­riet Tyce. Pisar­ka cie­szy się przede wszyst­kim z tego powo­du, że World Pro­duc­tions macza­ło pal­ce przy pro­duk­cji seria­lu This Life, któ­ry był dla niej jed­ną z inspi­ra­cji do napi­sa­nia Krwa­wej pomarańczy.

Powieść uka­za­ła się w Wiel­kiej Bry­ta­nii 21 lute­go, a w Pol­sce 27 lutego.

Krwa­wa poma­rań­cza, Har­riet Tyce

Ali­son ma wszyst­ko: kocha­ją­ce­go męża, cór­kę i kwit­ną­cą karie­rę – wła­śnie będzie po raz pierw­szy bro­nić mor­der­cy. Dla­cze­go więc zary­zy­ku­je wszyst­ko dla kogoś, kto nie oka­zu­je jej gra­ma sza­cun­ku? Ktoś zna sekret Ali­son. Ktoś, kto chce, aby zapła­ci­ła za swo­je czy­ny i kto nie spo­cznie, dopó­ki nie zruj­nu­je jej życia.

(źró­dło opi­su: wydawca)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy