Aktualności

Dwupaki książkowe w ofercie Biedronki w super cenach, pełna lista.

Już od ponie­dział­ku w popu­lar­nym dys­kon­cie poja­wią się w nim dwu­pa­ki ksią­żek. Za dwu­pak zapła­ci­my zale­d­wie 29,99 zł, więc mniej niż za jed­ną powieść w księ­gar­ni. A co znaj­dzie­my w pakietach?

Na przy­kład zestaw “Sło­wiań­skie dzie­je” Bogu­sła­wa Andrze­ja Dęp­ka i “Rodo­wód Sło­wian” Toma­sza Kosiń­skie­go, “Obse­sję” i “Przed zmierz­chem” Nory Roberts, zna­ko­mi­te repor­ta­że Justy­ny Kopiń­skiej “Z nie­na­wi­ści do kobiet” i “Czy Bóg wyba­czy sio­strze Ber­na­det­cie?” czy “Pra­wo do życia” i “Pra­wo do zemsty” Deni­sa Sza­ba­ło­wa z Uni­wer­sum Metro 2033. Inny­mi sło­wy – róż­ni auto­rzy, róż­ne gatun­ki, nie­zmien­nie wyso­ka jakość.


Zakład­ki magne­tycz­ne! Tutaj Kupi­cie! Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy