Aktualności

Wkrótce poznamy Bestsellery Empiku 2017

Macie cza­sem tak, że zasta­na­wia­cie się, co się teraz naj­le­piej sprze­da­je, któ­ra książ­ka jest naj­po­pu­lar­niej­sza, po jaki film ludzie naj­czę­ściej się­ga­ją? Nawet jeśli nie, to war­to wie­dzieć, jakie tren­dy panu­ją na ryn­ku. Wkrót­ce wszyst­ko będzie jasne, bo na począt­ku lute­go pozna­my listę naj­le­piej sprze­da­ją­cych się w ubie­głym roku w salo­nach Empik i na empik.com pro­duk­tów książ­ko­wych, muzycz­nych, fil­mo­wych i gro­wych. 19. gala wrę­cze­nia nagród Best­sel­le­ra Empi­ku odbę­dzie się już 6 lutego.

Best­sel­le­ry Empi­ku (od 1999 do 2007 roku zna­ne pod nazwą Asy Empi­ku) to jeden z waż­niej­szych ple­bi­scy­tów kul­tu­ral­nych w kra­ju, a na pew­no taki, wokół któ­re­go jest zawsze naj­wię­cej szu­mu. Na jakiej zasa­dzie przy­zna­wa­ne są nagro­dy? Mecha­nizm jest tu banal­nie pro­sty. Każ­da oso­ba, któ­ra w salo­nach Empik lub na stro­nie empik.com doko­na­ła w ubie­głym roku zaku­pu jed­no­cze­śnie świa­do­mie bądź nie odda­ła głos na ten pro­dukt (o ile był to tytuł książ­ko­wy, muzycz­ny, fil­mo­wy lub gro­wy). W ple­bi­scy­cie wybie­ra­ne jest rów­nież Wyda­rze­nie Roku. Tu jed­nak nomi­na­cje wyni­ka­ją z decy­zji komi­sji, a o przy­zna­niu nagro­dy decy­du­ją gło­sy internautów.

Na stro­nie empik.com poda­no pre­ten­den­tów do Best­sel­le­rów Empi­ku 2017. Wśród tytu­łów książ­ko­wych raczej nie­spo­dzia­nek nie ma. Tu kró­lu­ją naj­now­sze powie­ści Remi­giu­sza Mro­za, Zyg­mun­ta Miło­szew­skie­go, Dana Brow­na czy Camil­li Läck­berg, bio­gra­fie Anny Przy­byl­skiej i Wan­dy Rut­kie­wicz oraz podróż­ni­cze tytu­ły Neli Małej Reporterki.

Peł­ną listę może­cie podej­rzeć pod tym linkiem:
http://www.empik.com/bestsellery/pretendenci

Uro­czy­sta gala będzie trans­mi­to­wa­na na żywo na ante­nie tele­wi­zji TVN 6 lute­go. Zachę­ca­my do oglądania.

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy