Aktualności

Audible udostępnia za darmo audiobooki

Nale­żą­ca do Ama­zo­na fir­ma Audi­ble z kata­lo­giem liczą­cym ponad 200 tysię­cy nagrań ksią­żek wszyst­kich gatun­ków, pro­gra­mów radio­wych i roz­ryw­ko­wych, sze­ro­kiej gamy pod­ca­stów, w tym pro­duk­cji wła­snych jest naj­więk­szym na świe­cie dys­try­bu­to­rem audio­bo­oków. Nor­mal­nie za każ­dy tytuł trze­ba pła­cić osob­no, fir­ma zachę­ca poza tym do naby­wa­nia sub­skryp­cji, z któ­rą wią­że się wie­le przy­wi­le­jów. Od kil­ku tygo­dni Audi­ble posta­no­wi­ło jed­nak udo­stęp­nić część audio­bo­oków zupeł­nie za darmo.

Pan­de­mia wiru­sa COVID-19 zmu­sza nas wszyst­kich do pozo­sta­wa­nia w domach i prze­strze­ga­nia suro­wych zasad izo­la­cji. Wła­śnie z tego powo­du Audi­ble wystar­to­wa­ło ze swo­ją ini­cja­ty­wą pod nazwą Sto­ries. Ta jest skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do naj­młod­szych, któ­rym w jakiś spo­sób trze­ba zor­ga­ni­zo­wać nad­miar wol­ne­go czasu.

Gdy świat zma­ga się z nowy­mi wyzwa­nia­mi, szcze­gól­nie młod­si słu­cha­cze Audi­ble mają pil­ną potrze­bę. Wła­śnie dla­te­go uru­cho­mi­li­śmy Audi­ble Sto­ries, aby każ­dy w dowol­nym miej­scu mógł słu­chać set­ki naszych tytu­łów dla dzie­ci i rodzin bez żad­nych zobo­wią­zań. Chce­my zaofe­ro­wać rodzi­com, wycho­waw­com i opie­ku­nom cie­ka­we doświad­cze­nia z dala od ekra­nu, któ­ry­mi mogli­by się cie­szyć każ­de­go dnia przy jed­no­cze­snym anga­żo­wa­niu mło­dych umy­słów, powie­dział „Busi­ness Insi­de­ro­wi” Bob Car­ri­gan, pre­zes Audible.

W ramach Audi­ble Sto­ries udo­stęp­nio­ne zosta­ły audio­bo­oki dla dzie­ci w każ­dym wie­ku (rów­nież dla mło­dzie­ży), kolek­cja baśni oraz pra­wie trzy­dzie­ści tytu­łów nale­żą­cych do kla­sy­ki lite­ra­tu­ry, wśród któ­rych war­to wymie­nić cho­ciaż­by Jane Eyre Charlotte’y Bron­te, Zew krwi Jac­ka Lon­do­na, Fran­ken­ste­ina Mary Shel­ley czy Nędz­ni­ków Vic­to­ra Hugo. Audio­bo­oki są dostęp­ne głów­nie po angiel­sku, ale w ofer­cie zna­la­zły się rów­nież książ­ki w języ­kach hisz­pań­skim, nie­miec­kim, fran­cu­skim, wło­skim i japońskim.

W ostat­nim cza­sie do kolek­cji dar­mo­wych ksią­żek dołą­czy­ła pierw­sza część cyklu o słyn­nym nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju z bli­zną w kształ­cie bły­ska­wi­cy. Har­ry Pot­ter i kamień filo­zo­ficz­ny dostęp­ny jest w cało­ści w sze­ściu języ­kach. Ide­al­na oka­zja, żeby odświe­żyć sobie pery­pe­tie Harry’ego i jego przy­ja­ciół pod­czas pierw­sze­go roku w Hogwarcie.

Dostęp do audio­bo­oków jest cał­ko­wi­cie dar­mo­wy, nie trze­ba się nigdzie reje­stro­wać ani logo­wać, nie są potrzeb­ne kar­ty płat­ni­cze, adre­sy mailo­we, usłu­ga jest dostęp­na na całym świe­cie. Wyma­ga­ny jest jedy­nie dostę­pu do inter­ne­tu. Ksią­żek moż­na słu­chać na kom­pu­te­rze, smart­fo­nie lub table­cie. Akcja potrwa tak dłu­go, jak dłu­go szko­ły będą pozamykane.

Ofer­tę może­cie przej­rzeć tutaj: https://stories.audible.com/discovery. Zachę­ca­my do korzystania!

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy