Aktualności Ekranizacje

Nowy Pan Kleks z twarzą Tomasza Kota

To już pew­ne! W nowej odsło­nie kul­to­wej „Aka­de­mii Pana Klek­sa” w tytu­ło­wej roli zoba­czy­my Toma­sza Kota. Pre­mie­ry pierw­szej czę­ści fil­mu może­my się spo­dzie­wać w przy­szłym roku, nato­miast na kon­ty­nu­ację przyj­dzie nam pocze­kać do 2025 roku.

Aka­de­mia Pana Klek­sa” wra­ca na ekra­ny po 40 latach. W roli eks­cen­trycz­ne­go pro­fe­so­ra, koja­rzo­ne­go do tej pory z nie­za­po­mnia­ną kre­acją Pio­tra Fron­czew­skie­go, zoba­czy­my Toma­sza Kota. Z kolei w postać Ady Nie­zgód­ki wcie­li się wystę­pu­ją­ca po raz pierw­szy na dużym ekra­nie Anto­ni­na Litwi­niak. Zdję­cia do pro­jek­tu ruszą latem.

Aka­de­mia Pana Klek­sa” to adap­ta­cja baj­ki Jana Brze­chwy. W fil­mie zoba­czy­my histo­rię Ady (nie Ada­sia), któ­ra w tytu­ło­wej Aka­de­mii odkry­je świat bajek, wyobraź­ni i kreatywności.

Prze­wod­ni­kiem po tym świe­cie będzie dla niej sza­lo­ny nauczy­ciel Ambro­ży Kleks, któ­ry w aspek­cie pusz­cza­nia wodzy wyobraź­ni nie ma sobie rów­nych. Dziew­czyn­ka będzie mieć też przed sobą nie lada wyzwa­nie, a mia­no­wi­cie roz­wi­kła­nie tajem­ni­cy rodzin­nej. W nowej wer­sji Aka­de­mia sta­no­wić będzie mię­dzy­na­ro­do­we miej­sce – otwar­te na dzie­ci z całe­go świa­ta. „Robi­my film dla dzie­ci, nie nama­wia­my szkół, żeby cho­dzi­ły do kin, bo to jest lek­tu­ra. Chce­my, żeby oglą­da­ły go dwa trzy razy, bo to świet­na roz­ryw­ka. Aspekt edu­ka­cyj­ny, któ­ry pro­po­nu­je­my jest tak samo nowo­cze­sny i nowa­tor­ski jak cała ta pro­duk­cja” – pod­kre­śla reży­ser i pro­du­cent fil­mu, Maciej Kawulski.

Za pro­duk­cję fil­mu odpo­wia­da Open Mind Pro­duc­tion, a kopro­du­cen­tem jest Baj­ka Pana Klek­sa. Dys­try­bu­cją zaj­mie się NEXT FILM.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy