Aktualności

Najlepsze książki na Dzień Matki

Już dzi­siaj Dzień Mat­ki. Nie mamy wąt­pli­wo­ści, że naj­lep­szym, co może­my naszym mamom ofia­ro­wać, to, oprócz naszej miło­ści, dobre lektury. 

Posta­no­wi­li­śmy zapro­po­no­wać Wam kil­ka tytu­łów, któ­re szcze­gól­nie nada­ją się na pre­zent na tę oka­zję. Nie­mniej mamy bywa­ją róż­ne, dla­te­go każ­dy z człon­ków zaprzy­jaź­nio­nej redak­cji Czytajpl.pl wybrał 3 książ­ki, któ­re naszym zda­niem mogą spodo­bać się rodzi­ciel­kom o róż­nych gustach.

Jakub Krasny poleca:

Kup książ­kę, ebo­oka lub audio­bo­oka na Woblink.com

Opowiadania bizarne”

Na pre­zent pole­cam naj­now­szy zbiór opo­wia­dań świe­żo upie­czo­nej lau­re­at­ki jed­nej z naj­waż­niej­szych nagród lite­rac­kich na świe­cie – Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze. W naj­now­szej książ­ce Olgi Tokar­czuk zna­la­zło się dzie­sięć opo­wia­dań peł­nych irra­cjo­nal­nych zwro­tów akcji, absur­dal­nych i, jak sam tytuł wska­zu­je, bizar­nych pomy­słów. W swo­im cha­rak­te­ry­stycz­nym sty­lu Tokar­czuk zacie­ra gra­ni­ce mię­dzy świa­tem fik­cji i magii, przed­sta­wia emo­cjo­nal­ną stro­nę swo­ich boha­te­rów mie­rzą­cych się z zaska­ku­ją­cy­mi prze­ciw­no­ścia­mi losu. W “Opo­wia­da­niach bizar­nych” medyk kró­la Jana Kazi­mie­rza pró­bu­je roz­wi­kłać tajem­ni­ce magicz­nych koł­tu­nów i Zie­lo­nych Dzie­ci, męż­czy­zna sta­ra­ją­cy się uło­żyć życie po śmier­ci mat­ki żywi się tyl­ko pozo­sta­wio­ny­mi przez nią prze­two­ra­mi a boha­ter “Pasa­że­ra” co noc widu­je koło łóż­ka nie­zna­ną postać. Histo­rie Tokar­czuk przy­pad­ną do gustu wszyst­kim miło­śni­kom lite­ra­tu­ry z pogra­ni­cza snu i jawy.

Kup książ­kę na Woblink.com

Inne światy”

Pomysł na ten zbiór opo­wia­dań był pro­sty, ale nie­oczy­wi­sty. Zaczę­ło się od tajem­ni­czych i intry­gu­ją­cych obra­zów Jaku­ba Różal­skie­go. Na więk­szo­ści z nich zna­leźć moż­na nawią­za­nie do tra­dy­cyj­ne­go malar­stwa. Na jego gra­fi­kach gołym okiem widocz­ne są inspi­ra­cje mło­do­pol­ski­mi mala­rza­mi taki­mi jak Wyczół­kow­ski czy Tet­ma­jer. Pięk­ne kra­jo­bra­zy peł­ne rodzi­me­go, pol­skie­go folk­lo­ru wyróż­nia­ją się jed­nak obec­no­ścią na nich ste­am­pun­ko­wych maszyn, robo­tów, tajem­ni­czych posta­ci rodem z baśni i legend. Na ich pod­sta­wie dzie­siąt­ka zna­nych pol­skich pisa­rzy stwo­rzy­ła zupeł­nie odmien­ne opo­wia­da­nia, któ­re jed­nak rów­nie moc­no urze­ka­ją oni­ry­zmem, tajem­ni­czo­ścią i mrocz­ną atmos­fe­rą. W tomie zna­la­zły się tek­sty nie tyl­ko fan­ta­stów (Dukaj, Szmidt, Kań­toch), ale tak­że pisa­rzy tzw. lite­ra­tu­ry pięk­nej (Małec­ki, Orbi­tow­ski, Chut­nik). Każ­dy z auto­rów prze­no­si czy­tel­ni­ków w inny okres histo­rycz­ny – Anna Jadow­ska pro­po­nu­je tatar­ską opo­wieść z począt­ku XX wie­ku, Anna Kań­toch fan­ta­zju­je na temat II woj­ny świa­to­wej, nato­miast Robert J. Szmidt zapra­sza do Euro­py przy­szło­ści zdo­mi­no­wa­nej przez Japo­nię. “Inne świa­ty” to kapi­tal­na pro­po­zy­cja na pre­zent ponie­waż nie tyl­ko jest bar­dzo intry­gu­ją­cym eks­pe­ry­men­tem lite­rac­kim, ale rów­nież zna­ko­mi­cie wyglą­da. Gra­fi­ki Różal­skie­go znaj­du­ją się bowiem nie tyl­ko na okład­ce, ale rów­nież wewnątrz książki.

Kup książ­kę lub ebo­oka na Woblink.com

Podróż zimowa”

Kolej­ną pro­po­zy­cją jest naj­now­sza książ­ka Jau­me Cabre “Podróż zimo­wa”. Tym razem na pol­skim ryn­ku uka­za­ła się nie powieść, a zbiór opo­wia­dań kata­loń­skie­go pisa­rza. W tomie nie mogło rzecz jasna zabrak­nąć cha­rak­te­ry­stycz­nych dla pisa­rza moty­wów – sztu­ki, muzy­ki kla­sycz­nej, nut­ki tajem­ni­cy czy wspo­mnień o uko­cha­nej Kata­lo­nii. Na zbiór skła­da się czter­na­ście utwo­rów Cabre napi­sa­nych na prze­strze­ni wie­lu lat. Mimo, że naj­młod­sze z nich zosta­ło ukoń­czo­ne w 2000 roku to pierw­sze szki­ce powsta­wa­ły już na począt­ku lat 80. Dla­te­go w zbio­rze mamy do czy­nie­nia z utwo­ra­mi popra­wia­ny­mi, doj­rze­wa­ją­cy­mi z Kata­loń­czy­kiem na prze­strze­ni kil­ku lat. Dla czy­tel­ni­ka świet­ną roz­ryw­ką może być wyszu­ki­wa­nie wąt­ków, moty­wów, przed­mio­tów i boha­te­rów łączą­cych wszyst­kie opowiadania.

Martyna Gancarczyk poleca:

Dzień Mat­ki jest dla mnie istot­nym świę­tem. To zna­ko­mi­ta oka­zja na poka­za­nie mamie wdzięcz­no­ści za te wszyst­kie lata, tro­skę i opie­kę. Pre­zent jest tutaj tyl­ko sym­bo­lem, więc wybie­ram zazwy­czaj drob­ny poda­ru­nek, któ­ry jest zawsze tak dobra­ny, by na pew­no spra­wił jej przy­jem­ność i wywo­łał uśmiech na twa­rzy. Jako że moja mama jest zago­rza­łą czy­tel­nicz­ką to zazwy­czaj wybie­ram dla niej jakąś książ­kę. Do czyt­ni­ka i ebo­oków jesz­cze nie uda­ło mi się jej prze­ko­nać (ale jestem na dobrej dro­dze!), więc kupu­ję dla niej wer­sje dru­ko­wa­ne. Moja mama czy­ta wie­le bio­gra­fii, lite­ra­tu­ry doty­czą­cej II woj­ny świa­to­wej (jed­ną z jej ulu­bio­nych pozy­cji jest cho­ciaż­by książ­ka „Bied­ni ludzie z mia­sta” Steve’a Sem-Sandberg’a), powie­ści oby­cza­jo­wych i kla­sy­ków lite­ra­tu­ry. Się­ga też nie­kie­dy po kli­ma­tycz­ne kry­mi­na­ły czy komik­sy w kli­ma­cie „Maus” Arta Spie­gel­ma­na. Jak widać pole jej czy­tel­ni­czych zain­te­re­so­wań są dosyć roz­le­głe. Jed­nak­że więk­szość jej ulu­bio­nych ksią­żek takich, jak na przy­kład „Shan­ta­ram” Gregory’ego Davi­da Robert­sa czy “Księ­gi Jaku­bo­we” Olgi Tokar­czuk, to powie­ści przede wszyst­kim zło­żo­ne, wie­lo­wąt­ko­we, bar­dzo dłu­gie – takie, w któ­rym moż­na się zanu­rzyć i zapo­mnieć o całym świecie.

Kup książ­kę lub ebo­oka na Woblink.com

4 3 2 1”

Dla­te­go też wybra­łam „4 3 2 1” Pau­la Auste­ra. To pra­wie 1000-stro­ni­co­we dzie­ło, w któ­rym autor przed­sta­wia wła­ści­wie symul­ta­nicz­nie czte­ry losy jed­ne­go czło­wie­ka. Łączy je poja­wia­ją­ce się w każ­dej z alter­na­tyw­nych histo­rii nie­ga­sną­ce uczu­cie jakim głów­ny boha­ter, Archi­bald Isa­ac Fer­gu­son, darzył Amy Schne­ider­man. Paul Auster, w swo­jej naj­now­szej powie­ści, opi­su­je życie i losy głów­ne­go boha­te­ra, uwzględ­nia­jąc wpły­wa­ją­ce na nie wybo­ry czy decy­zje zarów­no same­go Fer­gu­so­na jaki i innych ludzi z jego oto­cze­nia. Czy pod­czas lek­tu­ry zasta­na­wia­li­ście się, co by było, gdy­by boha­ter nie zdą­żył na pociąg/nie wylą­do­wał w szpitalu/wybrał inną szko­łę itp.? Jeśli tak, w tej książ­ce znaj­dzie­cie odpo­wiedz na takie pyta­nia. Prze­ko­na­cie się rów­nież, jak wiel­ką rolę w naszym życiu odgry­wa przy­pa­dek i decy­zje innych ludzi. Pole­cam tę książ­kę jako pre­zent dla wszyst­kich mam, któ­re uwiel­bia­ją obszer­ne, dosko­na­le napi­sa­ne powieści.

Kup książ­kę, ebo­oka lub audio­bo­oka na Woblink.com

Król

Moim dru­gim wybo­rem jest „Król” Szcze­pa­na Twar­do­cha, bo jest to jed­na z moich ulu­bio­nych ksią­żek. Akcja powie­ści dzie­je się w mię­dzy­wo­jen­nej War­sza­wie (rok 1937). Wybuch kolej­nej woj­ny jest coraz bar­dziej praw­do­po­dob­ny, a nastro­je panu­ją­ce mię­dzy Pola­ka­mi i Żyda­mi tyl­ko to pod­kre­śla­ją – mia­sto już od daw­na jest podzie­lo­ne na dwie czę­ści. Część pol­ska, pozor­nie boga­ta oraz wykształ­co­na dąży do osią­gnię­cia sta­tu­su miesz­kań­ców państw Zachod­niej Euro­py. Dru­ga, żydow­ska część, umiej­sco­wio­na woko­ło Nale­wek jest bied­na i brud­na. Jed­nak­że nie wszy­scy, któ­rzy tu miesz­ka­ją poprze­sta­ją na życiu w ubó­stwie. Nie­któ­rzy, jak cha­ry­zma­tycz­ny i przy­stoj­ny bok­ser Jakub Sza­pi­ro, chcą zagar­nąć War­sza­wę dla sie­bie i nią rzą­dzić. Obie stro­ny łączy tyl­ko biz­nes, prze­moc i wciąż nara­sta­ją­cy kon­flikt. To zna­ko­mi­ta powieść dla wszyst­kich, któ­rzy uwiel­bia­ją powie­ści z akcją ulo­ko­wa­ną w cza­sach z pogra­ni­cza woj­ny, wiel­bi­cie­li gang­ster­skich kli­ma­tów, bru­tal­no­ści, sek­su, ale i miło­ści czy poświęcenia.

Kup książ­kęlub ebo­oka na Woblink.com

Śnieg”

Moim ostat­nim wybo­rem jest „Śnieg” Orha­na Pamu­ka. Zde­cy­do­wa­łam się powieść aku­rat tego auto­ra, gdyż moja mama, mimo zain­te­re­so­wa­nia sze­ro­ko poję­tą kul­tu­rą wscho­du, nie czy­ta­ła jesz­cze żad­nej powie­ści tego cenio­ne­go turec­kie­go pisa­rza. „Śnieg” to powieść anga­żu­ją­ca i zde­cy­do­wa­nie nie­ła­twa. Pamuk poru­sza tu takie tema­ty jak poli­ty­ka, miłość, reli­gia, lite­ra­tu­ra i two­rzy z tego wszyst­kie­go fascy­nu­ją­ca mieszankę.

Po latach spę­dzo­nych na emi­gra­cji poeta Ka powra­ca do rodzin­nej Tur­cji. Wyru­sza do odle­głe­go mia­sta znaj­du­ją­ce­go się przy samej gra­ni­cy, aby napi­sać tekst poświę­co­ny serii owia­nych tajem­ni­cą samo­bójstw mło­dych dziew­czyn. Kie­dy docie­ra na miej­sce zaczy­na padać – od resz­ty świa­ta odci­na go potęż­na śnieżyca.

Mikołaj Kołyszko poleca:

Mamy bywa­ją róż­ne. Moja jest z zawo­du nauczy­ciel­ką, cenio­nym peda­go­giem, wolon­ta­riusz­ką Cari­ta­su, czło­wie­kiem zawsze pomoc­nym i życz­li­wym. Zro­zu­mia­łe jest więc, że tema­tem, któ­ry po godzi­nach pra­cy z inny­mi, szcze­gól­nie ją fascy­nu­je są… zbrod­nie i maka­bre­ski (co cza­sem zda­je się nie­po­ko­ić moje­go ojca). Z tego powo­du nie trud­no się domy­śleć, że jest wiel­ką miło­śnicz­ką kry­mi­na­łów, thril­le­rów i lite­ra­tu­ry fak­tu poświę­co­nej mrocz­nej stro­nie ludz­kiej natury.

Może się wyda­wać, że to nie­ty­po­we zain­te­re­so­wa­nie nie bar­dzo pasu­je do spo­koj­ne­go, wraż­li­we­go i wyro­zu­mia­łe­go peda­go­ga, ale to tyl­ko pozo­ry! Każ­dy potrze­bu­je chwi­li dla sie­bie. Nie­któ­rych relak­su­je wącha­nie kwiat­ków, a innych czy­ta­nie o śledz­twach, w któ­rych ktoś pró­bu­je dociec, dla­cze­go i przez kogo pew­na oso­ba zaczę­ła wąchać kwiat­ki od spodu.

Dla mam podob­nych do mojej pole­cam te trzy nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ce książki.

Kup książ­kę lub ebo­oka na Woblink.com

Zbrod­nie pra­wie dosko­na­łe. Poli­cyj­ne Archi­wum X”

To jak dotych­czas naj­lep­sza tego­rocz­na książ­ka, jaką może dostać zarów­no fan kry­mi­na­łów, jak i lite­ra­tu­ry fak­tu. Iza Micha­le­wicz opi­su­je w niej naj­słyn­niej­sze spra­wy pro­wa­dza­ne przez pol­skie jed­nost­ki poli­cji zaj­mu­ją­ce się tzw. spra­wa­mi „otwar­ty­mi i nie­wy­ja­śnio­ny­mi”, czy­li cięż­kim prze­stęp­stwa­mi, w któ­rych od wie­lu lat nie tyl­ko trud­no usta­lić spraw­cę zbrod­ni, ale tak­że jej prze­bieg czy spraw­cę. I któ­re to jed­nost­ki nie­jed­no­krot­nie te arcy­trud­ne spra­wy roz­wią­zu­ją. W książ­ce znaj­dzie­my m.in. gło­śną spra­wę mor­der­stwa i oskó­ro­wa­nia kra­kow­skiej stu­dent­ki reli­gio­znaw­stwa, Kata­rzy­ny Z., wciąż jesz­cze nie w peł­ni roz­wią­za­ną spra­wę mor­der­stwa Jaro­sze­wi­czów czy opis roz­wią­za­nia spra­wy mor­der­cy chłop­ców z Pomo­rza, Pio­tra T.

Kup książ­kę, ebo­oka lub audio­bo­oka na Woblink.com

Mock. Ludzkie zoo”

Z pew­no­ścią każ­da miło­śnicz­ka mrocz­nych kry­mi­na­łów poko­cha opo­wie­ści Mar­ka Kra­jew­skie­go, szcze­gól­nie te nale­żą­ce do cyklu Moc­ka. Oprócz cięż­kich spraw kry­mi­nal­nych opi­sy­wa­nych na kar­tach powie­ści znaj­dzie­my tu nie­po­wta­rzal­ny kli­mat przed­wo­jen­ne­go Wro­cła­wia oraz słyn­ne już opi­sy potraw, któ­re spra­wia­ją, że każ­de­mu je czy­ta­ją­ce­mu zacznie lecieć ślin­ka a żołą­dek zacznie doma­gać się obia­du. Szcze­gól­nie pole­cam powieść „Mock. Ludz­kie zoo”, któ­ra moim skrom­nym zda­niem, jest jak dotych­czas naj­lep­szą powie­ścią w całym cyklu.

Kup książ­kę lub ebo­oka na Woblink.com

Inna dusza”

Dla miło­śni­czek histo­rii o zbrod­niach dobry­mi pro­po­zy­cja­mi są wszyst­kie książ­ki z serii na F/aktach wydaw­nic­twa „Od deski do deski”. Szcze­gól­nie pole­cam książ­kę Łuka­sza Orbi­tow­skie­go pt. „Inna dusza”. Auto­ra sta­ra się odtwo­rzyć spra­wę mor­dów doko­na­nych przez pew­ne­go byd­go­skie­go nasto­lat­ka w latach 90. XX wie­ku. Ten z nie­wy­ja­śnio­nych przy­czyn zabił swo­je­go kuzy­na, by po trzech latach dopaść kolej­ną ofia­rę. Bar­dzo moc­na i nie­po­ko­ją­ca lektura.

Oczy­wi­ście nasz wybór jest oso­bi­sty i subiek­tyw­ny. Wasze mamy mogą lubić zupeł­nie inną lite­ra­tu­rę. Jeśli tak jest, pamię­taj­cie, by nie tyl­ko dobrać odpo­wied­nią lek­tu­rę, ale też taką… któ­rej Wasza mama nie posia­da. Pamię­taj­cie też, by ten szcze­gól­ny dzień uczy­nić dla niej choć tro­chę wyjątkowym.

Mar­ty­na Gancarczyk
Miko­łaj Kołyszko
Jakub Kra­sny

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy