Aktualności

Startuje kolejna edycja Narodowego Czytania

Para pre­zy­denc­ka wzię­ła udział w zeszło­rocz­nej edy­cji Naro­do­we­go Czy­ta­nia. Zachę­ca­ła wów­czas do lek­tu­ry “Quo vadis?” autor­stwa Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. A co będzie­my czy­tać w tym roku? Każ­dy z nas może pomóc w decyzji!


Pre­zy­dent zade­cy­do­wał, że tytuł do Naro­do­we­go Czy­ta­nia 2017 wybrać powin­ni sami czy­tel­ni­cy. W ramach kon­sul­ta­cji z Biblio­te­ką Naro­do­wą, Insty­tu­tem Badań Lite­rac­kich Pol­skiej Aka­de­mii Nauk oraz wydzia­ła­mi filo­lo­gii pol­skiej wybra­no listę dzieł war­to­ścio­wych pod wzglę­dem języ­ka oraz dla histo­rii lite­ra­tu­ry. Są to: “Przed­wio­śnie” Ste­fa­na Żerom­skie­go, “Pamiąt­ki Sopli­cy” Hen­ry­ka Rze­wu­skie­go, “Beniow­ski” Juliu­sza Sło­wac­kie­go i “Wese­le” Sta­ni­sła­wa Wyspiańskiego.

Od ponie­dział­ku 23 stycz­nia do śro­dy 15 lute­go moż­na dro­gą mailo­wą gło­so­wać na wybra­ny tytuł. Wystar­czy wpi­sać go w tytu­le maila wysła­ne­go na narodoweczytanie@prezydent.pl

W Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Języ­ka Ojczy­ste­go, czy­li 21 lute­go pre­zy­dent ogło­si zwycięzcę.

Naro­do­we Czy­ta­nie to kam­pa­nia patro­no­wa­na przez parę pre­zy­denc­ką od 2012 roku i pole­ga na orga­ni­za­cji tysię­cy wyda­rzeń wspól­ne­go czy­ta­nia kon­kret­ne­go utwo­ru. Do tej pory prócz “Quo vadis?” prze­czy­ta­li­śmy też “Try­lo­gię” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, “Lal­kę” Bole­sła­wa Pru­sa, “Pana Tade­usza” Ada­ma Mic­kie­wi­cza oraz utwo­ry Alek­san­dra Fredry.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy