Aktualności

Egzemplarz Baśni Barda Beedle’a sprzedany za ponad 300 tysięcy funtów!

Nie każ­dy pot­te­ro­ma­niak zapew­ne pamię­ta, jaka była histo­ria powsta­nia “Baśni Bar­da Beedle­’a”. W uni­wer­sum stwo­rzo­nym przez J.K. Row­ling był to zbiór opo­wie­ści dla mło­dych cza­ro­dzie­jów sta­no­wią­cy odpo­wied­nik naszych baśni bra­ci Grimm czy Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na. Her­mio­na Gran­ger otrzy­ma­ła egzem­plarz baśni na mocy testa­men­tu pro­fe­so­ra Albu­sa Dum­ble­do­re­’a. Wcho­dzą­ca w skład zbior­ku “Opo­wieść o trzech bra­ciach” ode­gra­ła nie­zwy­kle waż­ną rolę w fabu­le “Har­ry­’e­go Pot­te­ra i Insy­gniów Śmierci”.


Jak było zaś w świe­cie rze­czy­wi­stym? J.K. Row­ling rze­czy­wi­ście napi­sa­ła pięć baśni (“Cza­ro­dziej i ska­czą­cy gar­nek”, “Fon­tan­na szczę­śli­we­go losu”, “Wło­cha­te ser­ce cza­ro­dzie­ja”, “Cza­ra Mara i jej gda­czą­cy pie­niek”, “Opo­wieść o trzech bra­ciach”), któ­re docze­ka­ły się nie­zwy­kle eks­klu­zyw­ne­go wyda­nia: spi­sa­ne i zilu­stro­wa­ne przez Row­ling wła­sno­ręcz­nie, opra­wio­ne zosta­ły w skó­rę i ude­ko­ro­wa­ne kamie­nia­mi pół­sz­la­chet­ny­mi. Sześć z nich wrę­czy­ła ludziom, “któ­rzy byli bli­sko zwią­za­ni z opo­wie­ścia­mi o Har­rym Pot­te­rze”, a siód­mą wysta­wi­ła na akcję, gdzie zosta­ła sprze­da­na za kwo­tę 1,95 milio­nów fun­tów, pobi­ja­jąc trzy rekor­dy: za książ­kę J.K. Row­ling, za książ­kę dla dzie­ci oraz za manu­skrypt żyją­ce­go auto­ra. Wyli­cy­to­wa­ła ją spół­ka Amazon.com, a zyski prze­ka­za­ne zosta­ły na fun­da­cję Lumos zało­żo­ną przez pisarkę.

Nie wia­do­mo, do kogo tra­fi­ły czte­ry z egzem­pla­rzy, wie­my nato­miast, że z pew­no­ścią swo­je otrzy­ma­li Arthur A. Levi­ne (ame­ry­kań­ski wydaw­ca Pot­te­rów) oraz Bar­ry Cun­nin­gham (pierw­szy redak­tor serii). I wła­śnie ten ostat­ni wysta­wił swój egzem­plarz na aukcji. Manu­skrypt zawie­ra oso­bi­stą dedy­ka­cję od J.K. Row­ling brzmią­cą: “Barry’emu, któ­ry pomy­ślał, że przy­dłu­ga opo­wieść o małym cza­ro­dzie­ju w oku­la­rach może się sprze­dać – DZIĘKUJĘ”. Książ­ka sprze­da­na zosta­ła w domu aukcyj­nym Sothe­by­’s, a jej cena wynio­sła  za 368 750 funtów.

Baśnie Bar­da Beedle­’a” docze­ka­ły się z cza­sem wyda­nia dostęp­ne­go dla wszyst­kich. Opo­wie­ści sty­li­zo­wa­ne są na histo­rie spi­sa­ne pió­rem Bar­da Beedle­’a, prze­tłu­ma­czo­ne ze sta­ro­żyt­nych runów przez Her­mio­nę Gran­ger, wzbo­ga­co­ne notat­ka­mi Albu­sa Dum­ble­do­re­’a odna­le­zio­ny­mi przez Miner­wę McGo­na­gall i opa­trzo­ne przy­pi­sa­mi dla mugo­li autor­stwa J.K. Rowling.

basnie-cos-tam

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy