Aktualności

Wyjątkowa seria Nielegalni Vincenta V. Severskiego w nowym wydaniu!

Seria szpie­gow­sko-kry­mi­nal­na Nie­le­gal­ni Vin­cen­ta V. Sever­skie­go, wyda­na przez Wydaw­nic­two Czar­na Owca, osią­gnę­ła sta­tus best­sel­le­ra. Do tej pory sprze­da­no ponad 500 tysię­cy egzem­pla­rzy. Od 2 lip­ca moż­na zaku­pić wszyst­kie tomy serii Nie­le­gal­ni w nowym, kolek­cjo­ner­skim wyda­niu. Part­ne­rem kolek­cji jest Rin­gier Axel Springer.

Powieść zosta­ła podzie­lo­na na 14 czę­ści. Pre­nu­me­ra­tę serii moż­na już dziś zamó­wić na stro­nie www.literia.pl.

Pierw­sza część serii kry­mi­nal­no-szpie­gow­skiej Nie­le­gal­ni uka­za­ła się w listo­pa­dzie 2011. Powieść od same­go począt­ku zyska­ła gro­no wier­nych czy­tel­ni­ków. To wyjąt­ko­wa seria na pol­skim ryn­ku z wie­lo­wąt­ko­wą fabu­łą, świet­nie zary­so­wa­ny­mi posta­cia­mi, ale jej naj­więk­szym atu­tem jest moż­li­wość pozna­nia pra­cy agen­tów, tzw. nielegałów.

Autor, Vin­cent V. Sever­ski, były ofi­cer pol­skie­go wywia­du, przez wie­le lat pra­co­wał poza gra­ni­ca­mi kra­ju pod przy­bra­ną toż­sa­mo­ścią. W swo­jej książ­ce odsła­nia warsz­tat pra­cy służb szpie­gow­skich w róż­nych pań­stwach. Akcja powie­ści toczy się m.in. w Pol­sce, Rosji, Szwe­cji, Nor­we­gii i Iranie.

Na pod­sta­wie best­sel­le­ro­wej serii Nie­le­gal­ni powstał serial tele­wi­zyj­ny wypro­du­ko­wa­ny przez CANAL+, któ­ry będzie emi­to­wa­ny już jesie­nią tego roku. W rolach głów­nych wystą­pią: Grze­gorz Damięc­ki, Andrzej Sewe­ryn, Syl­wia Jusz­czak, Filip Pła­wiak, Agniesz­ka Gro­chow­ska, Adam Woro­no­wicz, Tomasz Schu­chardt i inni.

Każ­dy autor marzy o tym, żeby jego pro­za spo­tka­ła się z adap­ta­cję fil­mo­wą. Cie­szę się na myśl, że już nie­dłu­go zoba­czy­my serial” – mówi Vin­cent V. Severski.

W kwiet­niu 2018 uka­za­ła się naj­now­sza książ­ka auto­ra pt: Zamęt.

Kup kolek­cję – klik­nij TUTAJ.

 

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy