Aktualności Ciekawostki

Gra wideo jako lektura szkolna już w przyszłym roku?!

Od lat spo­ro się mówi, że poszcze­gól­ne ele­men­ty sys­te­mu naucza­nia są prze­sta­rza­łe, wyma­ga­ły­by rewi­zji i wdro­że­nia nie­zbęd­nych zmian. Temat czę­sto zaha­cza o lek­tu­ry szkol­ne, wśród któ­rych bra­ku­je lite­ra­tu­ry współ­cze­snej, zbyt wie­le cza­su poświę­ca się dzie­łom, któ­re są po pro­stu nie­ak­tu­al­ne, a zamiast któ­rych moż­na by czy­tać książ­ki zapra­sza­ją­ce do dys­ku­sji o pro­ble­mach dzi­siej­sze­go świata.

Nie da się jed­nak powie­dzieć, że abso­lut­nie nic się w tym tema­cie nie dzie­je. Zmia­ny postę­pu­ją, może wol­niej niż byśmy sobie tego życzy­li, ale jed­nak. Jed­ną z cie­kaw­szych rewo­lu­cji, któ­ra się wła­śnie odby­wa jest włą­cze­nie gier wideo do listy lek­tur szkol­nych. Mowa póki co tyl­ko o jed­nej grze, ale jeśli pomysł się spraw­dzi, ist­nie­je szan­sa na suk­ce­syw­ne wdra­ża­nie kolej­nych pro­duk­cji w następ­nych latach. Eks­pe­ry­ment będzie doty­czył gry pol­skie­go stu­dia 11 bit stu­dios zaty­tu­ło­wa­nej This War of Mine. Pro­duk­cja znaj­dzie się w spi­sie lek­tur nie­obo­wiąz­ko­wych w szko­łach śred­nich już od naj­bliż­sze­go semestru.

Gry są oczy­wi­ście uży­wa­ne w edu­ka­cji – w nauce pro­gra­mo­wa­nia, nauk ści­słych, w roz­wi­ja­niu zdol­no­ści poznaw­czych, pla­stycz­nych, muzycz­nych, ale nigdzie na świe­cie, zgod­nie z naszym roze­zna­niem, żad­ne pań­stwo nie włą­czy­ło gry do ofi­cjal­ne­go zesta­wu lek­tur szkol­nych, aby poprzez nie opo­wia­dać mło­dzie­ży o ludziach, powie­dział Radiu Kra­ków roz­mów­ca z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Ministrów.

This War of Mine poru­sza pro­ble­ma­ty­kę wojen­ną, ale w prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści gier z tego gatun­ku gracz wcie­la się nie w żoł­nie­rza, a w cywi­la, któ­ry w cięż­kich warun­kach sta­ra się po pro­stu prze­żyć. Trud­ne wybo­ry o dale­ko­sięż­nych kon­se­kwen­cjach, wal­ka o prze­trwa­nie przy jed­no­cze­snych pyta­niach o natu­rę czło­wie­czeń­stwa mają uczniów edu­ko­wać na polu ety­ki, socjo­lo­gii, filo­zo­fii i historii.

Gry bez wąt­pie­nia są dzie­łem kul­tu­ry. Nowo­cze­snym, natu­ral­nym i atrak­cyj­nym dla mło­de­go odbior­cy, ponie­waż ope­ru­ją języ­kiem natych­mia­sto­wo dla nie­go zro­zu­mia­łym. I tym języ­kiem gry mogą opo­wia­dać o wszyst­kim – emo­cjach, praw­dzie, wal­ce dobra ze złem, cier­pie­niu i wresz­cie samej isto­cie ludz­ko­ści, tłu­ma­czył Grze­gorz Mie­chow­ski, pre­zes zarzą­du 11 bit studios.

Ini­cja­ty­wa Mate­usza Mora­wiec­kie­go zakła­da, że This War of Mine już od roku szkol­ne­go 2020/2021 będzie dostęp­na dla wszyst­kich szkół śred­nich w kra­ju, przy czym gra ma funk­cjo­no­wać jako lek­tu­ra nie­obo­wiąz­ko­wa dla uczniów peł­no­let­nich, a więc z rocz­ni­ków 2002 i star­szych. Oczy­wi­ście dostęp do pro­duk­cji będzie w takim wypad­ku dla uczniów bez­płat­ny. W tym celu nale­ży zadbać o odpo­wied­nie zaple­cze tech­nicz­ne. Pro­gram trak­to­wa­ny jest jako pilo­ta­żo­wy. Jeśli test zosta­nie zda­ny, w przy­szło­ści może­my na liście lek­tur zoba­czyć wię­cej cie­ka­wych pro­duk­cji ze świa­ta gier.

źró­dło: radiokraków/eurogamer

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy