Aktualności

Klasyka literatury w sklepach sieci Biedronka

Jeśli na Waszych pół­kach bra­ku­je arcy­dzieł świa­to­wej lite­ra­tu­ry, teraz macie oka­zję uzu­peł­nić te bra­ki. „Prze­mi­nę­ło z wia­trem”, „Anna Kare­ni­na”, „Wspo­mnie­nia z mar­twe­go domu” czy „Hra­bia Mon­te Chri­sto” w nowych, pięk­nych wyda­niach poja­wią się w popu­lar­nym dyskoncie.

Wydaw­nic­two Świat Książ­ki spe­cjal­nie dla osób odwie­dza­ją­cych skle­py sie­ci Bie­dron­ka przy­go­to­wa­ło dwie wyjąt­ko­we kolek­cje – „Arcy­dzie­ła lite­ra­tu­ry” oraz „Kla­sy­kę roman­su”. Każ­da z nich będzie liczyć po 12 tomów. Cena jed­nej książ­ki – 29,99 złotych.

12 czerw­ca do sprze­da­ży tra­fi­ły „Wichro­we Wzgó­rza” Emi­ly Bron­të i „Pani Bova­ry” Gustave’a Flau­ber­ta („Kla­sy­ka roman­su”) oraz „Kate­dra Marii Pan­ny w Pary­żu” Vic­to­ra Hugo i „Por­tret Doria­na Graya” Osca­ra Wilde’a („Arcy­dzie­ła lite­ra­tu­ry”). Od tej pory co mie­siąc będą uka­zy­wać się dwa tomy z każ­dej kolek­cji – pre­mie­ra ostat­nich tomów 27 listo­pa­da. To ozna­cza, że do koń­ca roku może­cie zebrać zestaw 24 kla­sy­ków w pięk­nym, nowym wydaniu.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my peł­ną listę tytu­łów obu kolek­cji, wraz z data­mi pre­mier poszcze­gól­nych książek.

KLASYKA ROMANSU

1. Wichro­we Wzgó­rza, Emi­ly Bron­të: Wichro­we Wzgó­rza
2. Gusta­ve Flau­bert: Pani Bova­ry
(12 czerw­ca 2023)

3. Jane Austen: Roz­waż­na i roman­tycz­na, J. Austen
4. Ale­xan­dre Dumas: Dama kame­lio­wa
(24 lip­ca 2023)

5. Mar­ga­ret Mit­chell: Prze­mi­nę­ło z wia­trem cz. I
6. Mar­ga­ret Mit­chell: Prze­mi­nę­ło z wia­trem cz. II
(21 sierp­nia 2023)

7. Louisa May Alcott: Małe kobiet­ki
8. Edith Whar­ton: Wiek nie­win­no­ści
(18 wrze­śnia 2023)

9. Lew Toł­stoj: Anna Kare­ni­na, cz. I
10. Lew Toł­stoj: Anna Kare­ni­na, cz. II
(30 paź­dzier­ni­ka 2023)

11. Jane Austen: Duma i uprze­dze­nie
12. E.M. For­ster: Pokój z wido­kiem
(27 listo­pa­da 2023)

ARCYDZIEŁA LITERTURY

1. Vic­tor Hugo: Kate­dra Marii Pan­ny w Pary­żu
2. Oscar Wil­de: Por­tret Doria­na Graya
(12 czerw­ca 2023)

3. Niko­łaj Gogol: Mar­twe dusze
4. Char­les Dic­kens: Oli­ver Twist
(24 lip­ca 2023)

5. Fio­dor Dosto­jew­ski: Wspo­mnie­nia z mar­twe­go domu
6. Denis Dide­rot: Kubuś Fata­li­sta i jego pan
(21 sierp­nia 2023)

7. Ale­xan­dre Dumas: Hra­bia Mon­te Chri­sto, cz. I 
8. Ale­xan­dre Dumas: Hra­bia Mon­te Chri­sto, cz. II
(18 wrze­śnia 2023)

9. Homer: Ilia­da
10. Ernst T. A. Hof­f­mann: Dzia­dek do orze­chów
(30 paź­dzier­ni­ka 2023)

11. Char­les Dic­kens: Opo­wieść wigi­lij­na
12. Gaston Lero­ux: Upiór ope­ry
(27 listo­pa­da 2023)

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy