Aktualności

Instytut Książki celuje z promocją czytelnictwa w najmłodszych

Z czy­ta­niem w naszym kra­ju nie jest naj­le­piej. Corocz­ne bada­nia poka­zu­ją, jak niski jest odse­tek czy­ta­ją­cych dla przy­jem­no­ści Pola­ków. Tego sta­nu jak naj­bar­dziej świa­do­my jest tak­że Insty­tut Książ­ki, któ­re­go jed­nym z głów­nych celów jest pro­mo­cja czy­tel­nic­twa. Pro­po­no­wa­ne są róż­ne roz­wią­za­nia, przy­go­to­wu­je się wie­le pro­jek­tów. W ostat­nim cza­sie IK moc­no nasta­wia się na zaszcze­pia­nie nawy­ków czy­tel­ni­czych u najmłodszych.

Wyni­ki badań doty­czą­ce czy­tel­nic­twa w Pol­sce nie są zado­wa­la­ją­ce. Żeby je polep­szyć, potrze­ba zapla­no­wa­nej na lata kam­pa­nii pro-czy­tel­ni­czej, z któ­rą utoż­sa­mia­li­by się czy­ta­ją­cy i sta­li­by się amba­sa­do­ra­mi wśród tych, któ­rzy nie się­ga­ją po książ­ki. Owe bada­nia wie­lo­krot­nie poka­zy­wa­ły, że czy­ta­ją­cy doro­śli to w więk­szo­ści oso­by, któ­rym naj­bliż­si w dzie­ciń­stwie czy­ta­li, i któ­re dora­sta­ły w oto­cze­niu ksią­żek. To, czy nasze dziec­ko będzie w przy­szło­ści czy­tać, zale­ży więc w dużym stop­niu od nas, powie­dzia­ła Kata­rzy­na Wasiu­tyń­ska z Insty­tu­tu Książki.

W grud­niu zeszłe­go roku wystar­to­wa­ła akcja book­star­to­wa reali­zo­wa­na na oddzia­łach położ­ni­czych w całej Pol­sce. Tam mło­dzi rodzi­ce otrzy­mu­ją wypraw­ki czy­tel­ni­cze, w któ­rych skład wcho­dzi książ­ka Pierw­sze wier­sze dla… oraz spe­cjal­na bro­szu­ra poucza­ją­ca o istot­no­ści obco­wa­nia z książ­ka­mi już od naj­młod­szych lat oraz roli tego w roz­wo­ju dziec­ka. W ten spo­sób roz­da­no już ok. 30 tysię­cy takich zestawów.

Na 2019 rok zapla­no­wa­na jest podob­na akcja, tym razem jed­nak skie­ro­wa­na do przed­szko­la­ków. Rodzic będzie musiał przyjść z dziec­kiem do biblio­te­ki, żeby otrzy­mać sto­sow­ną wypraw­kę. Głów­nym celem pro­jek­tu jest zachę­ce­nie kil­ku­let­nich czy­tel­ni­ków do czę­ste­go odwie­dza­nia placówki.

Marzy nam się, żeby nie tyl­ko roz­da­wać dzie­ciom książ­ki, ale przede wszyst­kim wyra­biać nawyk czy­ta­nia, dla­te­go maluch otrzy­ma tak­że Kar­tę Małe­go Czy­tel­ni­ka, na któ­rej będzie zbie­rać naklej­ki za wypo­ży­czo­ne lek­tu­ry z dzie­cię­ce­go księ­go­zbio­ru. Za uzbie­ra­nie kom­ple­tu nakle­jek przed­szko­lak zosta­nie nagro­dzo­ny Dyplo­mem Małe­go Czy­tel­ni­ka, przy­bli­ży­ła temat Kata­rzy­na Wasiutyńska.

W cią­gu kolej­nych lat aktyw­na pro­mo­cja czy­tel­nic­twa ma rów­nież objąć dzie­ci w wie­ku szkol­nym. Insty­tut Książ­ki już teraz może pochwa­lić się akcja­mi w lice­ach. Wraz z Kra­kow­skim Biu­rem Festi­wa­lo­wym oraz fir­mą Woblink pro­wa­dzi pro­jekt „Upo­luj swo­ją książ­kę”, w ramach któ­re­go mło­dzież przy pomo­cy tele­fo­nów lub table­tów, ska­nu­jąc kody QR roz­miesz­czo­ne w szko­łach, może pozy­ski­wać cie­ka­we audio­bo­oki lub ebooki.

Źró­dło: insty­tut książki

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy