Aktualności

27 tysięcy wierszy pojawiło się w Warszawie

1 kwiet­nia – i to nie żart! – roz­po­czę­ła się kam­pa­nia “Wier­sze w mie­ście”. Na tere­nie całej War­sza­wy poja­wi­ło się aż 27 tysię­cy wier­szy. Akcję zain­spi­ro­wa­ła kam­pa­nia skrom­niej­sza, czy­li “Wier­sze w metrze”.

Dzię­ki temu przez cały kwie­cień war­sza­wia­cy będą obco­wać z poezją w prze­strze­ni codzien­nej. Wier­sze będą widzieć na przy­stan­kach, pla­ka­tach, ogro­dze­niach Łazie­nek czy w klu­bach. Księ­gar­nie i biblio­te­ki ukry­ją w książ­kach zakład­ki z wier­sza­mi, zaś ponad sto kawiar­ni przy­go­to­wa­ło łącz­nie kil­ka­na­ście tysię­cy “lite­rac­kich” kubków.

Część wier­szy powsta­ła na potrze­by akcji, inne zaś po raz pierw­szy prze­tłu­ma­czo­no na język pol­ski. W ramach “Wier­szy w mie­ście” war­sza­wia­cy będą mogli spo­tkać się z twór­czo­ścią 16 euro­pej­skich poetów.

Orga­ni­za­to­rem pro­jek­tu „Wier­sze w mie­ście” jest EUNIC War­sza­wa, czy­li Sto­wa­rzy­sze­nie Naro­do­wych Insty­tu­tów Kul­tu­ry Unii Euro­pej­skiej w War­sza­wie. Wśród reali­zo­wa­nych co roku pro­jek­tów EUNIC War­sza­wa, któ­re na sta­łe wpi­sa­ły się w kra­jo­braz mia­sta są m.in. Euro­pej­ski Dzień Języ­ków, Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Tłu­ma­cza czy Spoke’N’Word Festi­val. Insty­tu­ty zrze­szo­ne w EUNIC sta­wia­ją sobie za zada­nie wspól­ne dzia­ła­nia insty­tu­cji kul­tu­ral­nych, wymia­nę doświad­czeń i umie­jęt­no­ści oraz współ­pra­cę z lokal­ny­mi part­ne­ra­mi (w tym orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi i insty­tu­cja­mi kul­tu­ry) oraz Komi­sją Euro­pej­ską. Pro­jekt „Wier­sze w mie­ście” współ­or­ga­ni­zo­wa­ny jest przez Mia­sto Sto­łecz­ne Warszawa.

Tho­mas Boberg
EUROPA

Ci wszy­scy ludzie któ­rzy nie wie­dzą nic o wczoraj
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy zapo­mnie­li skąd przyszli
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy zgu­bi­li swo­je klucze
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy zosta­ną poza klubem
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy nie miesz­czą się na czub­ku moje­go pióra
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy idą za stra­te­gią strachu
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy się mijają
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy zamknę­li się w środ­ku i wyrzu­ci­li klucz
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy przy­cho­dzą na czas lecz nie osią­ga­ją celu
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy nie pra­gną doświad­czyć jutra
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy zosta­ją choć cze­ka na nich pociąg
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy wysta­ją w śnie­gu przed zamknię­tą bramą
Ci wszy­scy ludzie któ­rzy nie umie­ją być tam gdzie są

Prze­ło­ży­ła Bogu­sła­wa Sochańska

Przy­jem­ne­go polo­wa­nia na wiersze!

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy