Sprawdzasz tag

warszawa

Aktualności

Wiktor Forst jednak będzie miał wstęp do warszawskiej komunikacji miejskiej

Ostat­nio gło­śnym echem odbi­ła się decy­zja Zarzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go w War­sza­wie o zablo­ko­wa­niu rekla­my nowej powie­ści Remi­giu­sza Mro­za w tram­wa­jach i auto­bu­sach. Pro­ble­ma­tycz­na oka­za­ła się być okład­ka siód­me­go tomu serii kry­mi­na­łów z Wik­to­rem For­stem. Oka­zu­je się, że zako­piań­ski komi­sarz poje­dzie jed­nak war­szaw­ską komu­ni­ka­cją miej­ską. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie nie pozwolił na reklamę nowej powieści Remigiusza Mroza

Spe­cja­li­ści od mar­ke­tin­gu dwo­ją i się tro­ją, żeby to wła­śnie książ­ki wydaw­cy, dla któ­re­go pra­cu­ją były naj­le­piej widocz­ne w natło­ku bie­żą­cych pre­mier. Czę­stą prak­ty­ką jest rekla­mo­wa­nie nowych tytu­łów w prze­strze­ni miej­skiej, mię­dzy inny­mi na nośni­kach znaj­du­ją­cych się w tram­wa­jach czy auto­bu­sach. Taka for­ma pro­mo­cji jest jed­nak decy­zją Zarzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go w War­sza­wie nie­do­stęp­na dla naj­now­szej powie­ści Remi­giu­sza Mro­za. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W Warszawie przy Marszałkowskiej funkcjonuje już Mediateka MDM

Mimo że w war­szaw­skim Śród­mie­ściu biblio­tek nie bra­ku­je, przed kil­ko­ma dnia­mi otwar­te zosta­ły drzwi nowej pla­ców­ki. Ta jed­nak nie ma miesz­kań­com słu­żyć jedy­nie za wypo­ży­czal­nię ksią­żek. Media­te­ka MDM ma być klu­czo­wą insty­tu­cją kul­tu­ral­ną, edu­ka­cyj­ną, a nawet roz­ryw­ko­wą w oko­li­cy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Odwołanie Warszawskich Targów Książki wśród powodów ogłoszenia upadłości Murator Expo

Spół­ka Mura­tor Expo wcho­dzą­ca w skład gru­py kapi­ta­ło­wej ZPR zło­ży­ła wnio­sek o upa­dłość. 83% jej wpły­wów pocho­dzi­ło z orga­ni­zo­wa­nia imprez targowych.

W związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 odwo­ła­ne zosta­ły mar­co­we tar­gi Wiatr i Woda oraz zapla­no­wa­ne na maj War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki. Z kolei na począt­ku kwiet­nia Mura­tor Expo zamknął mie­sięcz­nik “Żagle” ist­nie­ją­cy na ryn­ku wydaw­ni­czym od 1959 roku, a prze­ję­ty przez Mura­tor Expo na począt­ku 2018 roku. Inna ze spół­ek nale­żą­ca do gru­py ZPR zamknę­ła maga­zyn “Podró­że”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Warszawskie Targi Książki ruszają już za tydzień

Sta­dion Naro­do­wy w War­sza­wie otwo­rzy swo­je podwo­je dla wszyst­kich miło­śni­ków lite­ra­tu­ry 17 maja o godzi­nie 10:00. Tym samym roz­pocz­nie się dzie­wią­ta edy­cja War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki. Orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją, że będzie się dzia­ło o wie­le wię­cej niż w poprzed­nim roku. I rze­czy­wi­ście muszą się posta­rać, gdyż tym razem impre­za kon­ku­ru­je z Festi­wa­lem Fan­ta­sty­ki Pyr­kon, któ­ry wypa­da w ten sam week­end. Jest kil­ka nie­spo­dzia­nek, któ­re mogą prze­ko­nać nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w war­szaw­skim even­cie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W czwartek ruszają Warszawskie Targi Książki

Zbli­ża się praw­dzi­we świę­to ryn­ku książ­ki w Pol­sce, czy­li War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki, któ­re odbę­dą się w ter­mi­nie 18–21 maja 2017 na Sta­dio­nie Narodowym.

War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki 2017 to ok. 800 wystaw­ców z 32 kra­jów, 1000 zapro­szo­nych twór­ców i 1500 pro­po­zy­cji pro­gra­mo­wych takich jak spo­tka­nia autor­skie, warsz­ta­ty czy pane­le dys­ku­syj­ne. To naj­więk­sza impre­za zwią­za­na z ryn­kiem książ­ki w Pol­sce, a dokład­niej – już ósma jej edy­cja. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

27 tysięcy wierszy pojawiło się w Warszawie

1 kwiet­nia – i to nie żart! – roz­po­czę­ła się kam­pa­nia “Wier­sze w mie­ście”. Na tere­nie całej War­sza­wy poja­wi­ło się aż 27 tysię­cy wier­szy. Akcję zain­spi­ro­wa­ła kam­pa­nia skrom­niej­sza, czy­li “Wier­sze w metrze”. Czy­taj dalej

-->