Aktualności

Warszawskie Targi Książki ruszają już za tydzień

Sta­dion Naro­do­wy w War­sza­wie otwo­rzy swo­je podwo­je dla wszyst­kich miło­śni­ków lite­ra­tu­ry 17 maja o godzi­nie 10:00. Tym samym roz­pocz­nie się dzie­wią­ta edy­cja War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki. Orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją, że będzie się dzia­ło o wie­le wię­cej niż w poprzed­nim roku. I rze­czy­wi­ście muszą się posta­rać, gdyż tym razem impre­za kon­ku­ru­je z Festi­wa­lem Fan­ta­sty­ki Pyr­kon, któ­ry wypa­da w ten sam week­end. Jest kil­ka nie­spo­dzia­nek, któ­re mogą prze­ko­nać nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w war­szaw­skim evencie.

War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki to przede wszyst­kim set­ki wydaw­ców książ­ko­wych i komik­so­wych pre­zen­tu­ją­cych swo­ją ofer­tę wraz z nowo­ścia­mi, a nie­kie­dy nawet przed­pre­mie­ro­wy­mi publi­ka­cja­mi. Na sto­iskach wie­lu z nich będzie moż­na sko­rzy­stać z atrak­cyj­nych rabatów.

War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki to rów­nież auto­rzy. Oto przed czy­tel­ni­ka­mi otwie­ra się wspa­nia­ła oka­zja do spo­tka­nia swo­je­go ulu­bio­ne­go pisa­rza, wymie­nie­nia z nim kil­ku słów i zdo­by­cia upra­gnio­ne­go auto­gra­fu. Lista zapro­szo­nych gości jest potęż­na – trud­no było­by wszyst­kich wymie­nić. Zresz­tą są to nie­rzad­ko auto­rzy, któ­rzy sta­le bywa­ją na impre­zach tar­go­wych. Zawsze jed­nak wśród nich poja­wia się wyjąt­ko­wa gwiaz­da. W tym roku War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki zadba­ły o obec­ność lau­re­ata Nagro­dy Nobla z 2006 roku – Orha­na Pamu­ka. Orga­ni­za­to­rzy chwa­lą się rów­nież, że na impre­zie poja­wi się Fer­nan­do Aram­bu­ru, autor Patrii, jed­nej z naj­waż­niej­szych ksią­żek ostat­niej deka­dy w Hiszpanii.

W tym roku part­ne­rem spe­cjal­nym wyda­rze­nia jest po raz kolej­ny Fran­cja. Ama­to­rzy lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej ucie­szą się z licz­nej repre­zen­ta­cji wydaw­ców oraz boga­tej ofer­ty książ­ko­wej z tego kra­ju. Znaj­dzie się rów­nież coś spe­cjal­ne­go dla fanów fran­cu­skie­go komiksu.

Ale to są jak­by sta­łe ele­men­ty, któ­re poja­wia­ją się rok rocz­nie. Czym w tej edy­cji orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li sku­sić waha­ją­cych się czy­tel­ni­ków? Otóż powsta­ną trzy nowe stre­fy tema­tycz­ne: kry­mi­na­łu, fan­ta­sty­ki i gór­ska. W ramach każ­dej z nich orga­ni­zo­wa­ne będą wyjąt­ko­we spo­tka­nia z auto­ra­mi, pre­lek­cje i warsztaty.

Wzo­rem nato­miast imprez typu Pyr­kon czy Comic­Con War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki posta­no­wi­ły zapro­sić tak­że twór­ców inter­ne­to­wych, wśród któ­rych war­to wymie­nić mię­dzy inny­mi eki­pę z Gru­py Fil­mo­wej Dar­win, Woj­cie­cha Drew­nia­ka z Histo­ria Bez Cen­zu­ry czy Pio­tra Koska z kana­łu Astrofaza.

Dla wie­lu zasko­cze­niem może być rów­nież tur­niej Coun­ter Stri­ke, w któ­rym udział weź­mie osiem naj­lep­szych pol­skich dru­żyn. Co cie­ka­we będzie to pierw­sze wyda­rze­nie e‑sportowe na PGE Naro­do­wym. Nie lada grat­ką będzie tak­że kon­kurs kostiu­mo­wy Cosplay Awards. Jak widać War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki wyto­czy­ły cięż­kie dzia­ła i zro­bią wszyst­ko by przy­cią­gnąć uwa­gę zwy­cza­jo­wych uczest­ni­ków Pyrkonu.

War­to rów­nież przy­po­mnieć, że w tym roku obcho­dzi­my set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Z tej oka­zji we współ­pra­cy z Muzeum Nie­pod­le­gło­ści, Ośrod­kiem KARTA, Mówią Wie­ki, Pol­ską Aka­de­mią Nauk i Uni­wer­sy­te­tem im. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie przy­go­to­wa­ne zosta­ły licz­ne spo­tka­nia zwią­za­ne z jubi­le­uszem, pre­mie­ry ksią­żek, wysta­wy i mnó­stwo atrak­cji dla dzie­ci i młodzieży.

Godzi­ny otwarcia

17 maja 2018 (czwar­tek) 10.00–18.00

18 maja 2018 (pią­tek) 10.00–19.00

19 maja 2018 (sobo­ta) 10.00–19.00

20 maja 2018 (nie­dzie­la) 10.00–17.00

Ceny bile­tów obo­wią­zu­ją­ce w czwar­tek lub w pią­tek (17 lub 18 maja)
– bilet nor­mal­ny jed­no­ra­zo­wy – 10 zł
– bilet ulgo­wy jed­no­ra­zo­wy – 5 zł
– bilet rodzin­ny jed­no­ra­zo­wy – 18 zł

Ceny bile­tów obo­wią­zu­ją­ce w sobo­tę lub w nie­dzie­lę (19 lub 20 maja)
– bilet nor­mal­ny jed­no­ra­zo­wy – 15 zł
– bilet ulgo­wy jed­no­ra­zo­wy – 5 zł
– bilet rodzin­ny jed­no­ra­zo­wy – 25 zł

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy