Aktualności

Małe dzieci mają regularny kontakt z książkami – deklaruje Empik

W cią­gu zale­d­wie roku w Empi­ku sprze­da­nych zosta­ło ponad 6 milio­nów egzem­pla­rzy ksią­żek dla dzie­ci. Teraz sieć posta­no­wi­ła prze­ba­dać czy­tel­nic­two wśród najmłodszych.

2 kwiet­nia, czy­li w rocz­ni­cę uro­dzin Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na, obcho­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Książ­ki dla Dzie­ci. Świę­to zosta­ło usta­no­wio­ne w 1967 roku, by pro­mo­wać lite­ra­tu­rę dla najmłodszych.

W sie­ci Empik książ­ki dla dzie­ci to kate­go­ria, któ­ra roz­wi­ja się dyna­micz­nie – w cią­gu ostat­nie­go roku sprze­da­nych zosta­ło ponad 6 milio­nów egzemplarzy.

Rodzi­ce chęt­nie wybie­ra­ją książ­ki dla naj­młod­szych z rucho­my­mi ele­men­ta­mi, tytu­ły, któ­re uczą, roz­wi­ja­ją, poma­ga­ją poznać świat oraz takie, któ­re budu­ją poczu­cie war­to­ści dziec­ka. Coraz bar­dziej popu­lar­ne są pic­tu­re booki – infor­mu­je Michał Toma­niak, dyrek­tor dzia­łu Książ­ka w Empiku.

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Książ­ki dla Dzie­ci sieć posta­no­wi­ła prze­ba­dać pre­fe­ren­cje czy­tel­ni­cze dzie­ci swo­ich klien­tek i klien­tów. Oka­za­ło się, że aż 70% rodzi­ców naj­młod­szych dzie­ci (do 5 lat) zade­kla­ro­wa­ło, że czy­ta dzie­ciom codzien­nie, a kolej­nych 20% – kil­ka razy w tygo­dniu. To ozna­cza, że 90% dzie­ci ma regu­lar­ny kon­takt z książ­ka­mi. War­to jed­nak pamię­tać, że bada­nia były pro­wa­dzo­ne wśród klien­tek i klien­tów sie­ci księ­gar­skiej, więc nie są one repre­zen­ta­tyw­ne dla całej populacji.

 

Jeśli zasta­na­wia­cie się, jak dłu­go trwa kon­takt maleń­stwa z książ­ką, to ponad poło­wa rodzi­ców każ­do­ra­zo­wo spę­dza na wspól­nej lek­tu­rze oko­ło pół godzi­ny, oko­ło 25% – oko­ło pięt­na­stu minut. Wresz­cie oko­ło 20% rodzi­ców dekla­ru­je, że czy­ta z dzieć­mi jesz­cze dłu­żej, nawet godzi­nę dziennie.

W jakich oko­licz­no­ściach czy­ta­my z dzieć­mi? Naj­wię­cej, bo aż 80% rodzi­ców, wyci­sza w ten spo­sób dziec­ko przed snem. Dla 70% rodzi­ców to spo­sób na zaba­wę i wspól­ne spę­dza­nie cza­su w cią­gu dnia. Oko­ło 25% rodzi­ców dekla­ru­je, że czy­ta malu­chom w podró­ży, a tyle samo – że pró­bu­je w ten spo­sób zająć dziec­ko np. w kolej­ce do lekarza.

Nawy­ki naby­te w naj­młod­szym wie­ku pro­cen­tu­ją – rodzi­ce zade­kla­ro­wa­li, że ich star­sze dzie­ci (w wie­ku od 6 do 15 lat) się­ga­ją po książ­ki regu­lar­nie. Aż 40% robi to codzien­nie, a 35% – kil­ka razy w tygo­dniu. Nie­speł­na 3% rodzi­ców przy­zna­ło, że ich dzie­ci w ogó­le nie czy­ta­ją, a 10% – że czy­ta­ją, ale spo­ra­dycz­nie. Nie­ca­łe 20% dzie­ci się­ga po książ­ki wyłącz­nie z obo­wiąz­ku, czy­ta­jąc tyl­ko lek­tu­ry obo­wiąz­ko­we. Aż 60% rodzi­ców zauwa­ży­ło, że ich dzie­ci czy­ta­ją przed snem, 67% dzie­ci się­ga po lek­tu­rę w cią­gu dnia w ramach relak­su. 25% dzie­ci ma spę­dzać na czy­ta­niu godzi­nę dzien­nie, a 13% – wię­cej niż godzi­nę. Ponad 40% dzie­ci spę­dza z książ­ką oko­ło pół godzi­ny w cią­gu dnia.

Skąd czer­pie­my książ­ki? W przy­pad­ku malu­chów zwy­kle są to zaku­py – 77% rodzi­ców zama­wia książ­ki onli­ne, a 63% kupu­je je w księ­gar­niach sta­cjo­nar­nych. U star­szych dzie­ci naj­po­pu­lar­niej­szym źró­dłem lek­tur są biblio­te­ki, na dru­gim miej­scu zna­la­zły się księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne, a na trze­cim – księ­gar­nie onli­ne. Na czwar­tej pozy­cji upla­so­wał się domo­wy księ­go­zbiór – się­ga do nie­go 40% dzie­ci w wie­ku od 6 do 15 lat.

58% rodzi­ców dekla­ru­je, że kupu­je książ­ki w pre­zen­cie; 87% bez­dziet­nych respon­den­tek i respon­den­tów poin­for­mo­wa­ło, że kupu­je książ­ki dzie­ciom zna­jo­mych. Aż 30% osób zawsze kupu­je w pre­zen­cie wła­śnie książki.

Cały czas rośnie też popu­lar­ność audio­bo­oków oraz słu­cho­wisk dla dzie­ci – według danych apli­ka­cji Empik Go w 2022 roku wzro­sła o 25%. Według rodzi­ców 42% dzie­ci wybie­ra wła­śnie tę for­mę obco­wa­nia z lek­tu­rą. Jest to roz­wią­za­nie wybie­ra­ne jako tło do zaba­wy (oko­ło 30%) lub umi­le­nie cza­su w podró­ży (oko­ło 25%).

Słu­cho­wi­ska i audio­bo­oki dzie­cię­ce są kon­su­mo­wa­ne ina­czej niż te dla doro­słe­go użyt­kow­ni­ka. Te same tre­ści są odsłu­chi­wa­ne wie­lo­krot­nie, a ulu­bio­ne tytu­ły dzie­ci zna­ją już na pamięć – wyja­śnia Agniesz­ka Ada­szew­ska, dyrek­tor­ka ds. wydaw­ni­czych Empik Go.


Czę­sto do pro­duk­cji dzie­cię­cych two­rzy­my spe­cjal­ne efek­ty dźwię­ko­we, pisze­my muzy­kę odda­ją­cą kli­mat poszcze­gól­nych scen, a aktor­ska inter­pre­ta­cja tek­stu uła­twia dziec­ku zanu­rze­nie się w histo­rii – doda­je Edy­ta Kocem­ba-Gór­ka, odpo­wie­dzial­na za dział pro­duk­cji audio w Empik Go.

Po jakie tre­ści się­ga­ją dzie­ci? Naj­bar­dziej popu­lar­ne oka­za­ły się książ­ki przy­go­do­we­go i oby­cza­jo­we z kate­go­rii lite­ra­tu­ra dzie­cię­ca i mło­dzie­żo­wa (77%), a nie­mal 30% dzie­ci się­ga po komik­sy. Według nie­mal poło­wy rodzi­ców książ­ki są dla ich dzie­ci spo­so­bem roz­wi­ja­nia zainteresowań.

Tyl­ko w cią­gu ostat­nie­go roku na pół­ki Empi­ku tra­fi­ło bli­sko 3 tysią­ce pre­mie­ro­wych ksią­żek, klien­ci kupi­li w sumie 6 milio­nów egzem­pla­rzy z puli 20 tysię­cy róż­nych tytu­łów – pod­kre­śla Michał Toma­niak. Wśród naj­po­pu­lar­niej­szych tytu­łów dla dzie­ci znaj­du­ją się m.in. „Dzien­nik cwa­niacz­ka” Jef­fa Kin­neya, „Kicia Kocia” Ani­ty Gło­wiń­skiej, „Pucio” Mar­ty Galew­skiej-Kustry czy „Smo­cza straż” Bran­do­na Mulla.

Obser­wa­cje te potwier­dza raport Szy­mo­na Kraw­ca, któ­ry na łamach Wpro­stu publi­ku­je dane o naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisar­kach i pisa­rzach z Pol­ski. Mar­ta Galew­ska-Kustra (autor­ka serii Pucio) zna­la­zła się na dru­gim miej­scu, a Ane­ta Gło­wiń­ska (piszą­ca o Kici Koci i jej bra­cisz­ku Nunu­siu) – na trze­cim. Obie autor­ki z samych tan­tiem za ksią­żecz­ki w 2022 roku zaro­bi­ły oko­ło 3 milio­nów zło­tych. Wśród 20 naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rek i pisa­rzy aż dzie­się­cio­ro zaj­mu­je się twór­czo­ścią dla dzie­ci i mło­dzie­ży (dla mło­dych doro­słych). Oprócz ksią­żek Mar­ty Galew­skiej-Kustry i Ane­ty Gło­wiń­skiej świet­nie sprze­da­je się twór­czość Justy­ny Bed­na­rek („Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek”), Bar­ba­ry Supeł („Jadzia Pętel­ka”), Gra­ży­ny Wasi­le­wicz („Baw się i dotknij”), Grze­go­rza Kas­dep­ke („Detek­tyw Pozy­tyw­ka”), Andrze­ja Malesz­ki („Magicz­ne drze­wo”), Neli Małej Repor­ter­ki i Agniesz­ki Anto­sie­wicz („Mądre baj­ki”). Dzie­sią­tym pisa­rzem repre­zen­tu­ją­cym lite­ra­tu­rę dzie­cię­cą w gro­nie naj­le­piej zara­bia­ją­cych jest już nie­ży­ją­cy Jan Brzechwa.

Pod­po­wie­dzią, jakie tytu­ły są popu­lar­ne, są też Best­sel­le­ry Empi­ku. Nagro­da za rok 2022 tra­fi­ła do duetu twór­cze­go, któ­ry two­rzą Justy­na Bed­na­rek i Daniel de Lato­ur, za „Sekret­ną histo­rię ludz… skar­pe­tek”. W 2021 roku ulu­bio­nym pisa­rzem dzie­cię­cym oka­zał się Andrzej Malesz­ka nagro­dzo­ny za książ­kę „Boha­te­ro­wie Magicz­ne­go Drze­wa. Stwór”, a w 2020 roku – Jeff Kin­ney za „Dzien­nik cwa­niacz­ka. Total­ną demol­kę”.

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Książ­ki dla Dzie­ci Empik nie tyl­ko prze­pro­wa­dził bada­nia wśród swo­ich klien­tów i klien­tek (bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne meto­dą CAWI w dniach 17–23.03.2023 r. na pró­bie 1337 osób), ale też ogło­sił Festi­wal Książ­ki Dziecięcej.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: infor­ma­cja prasowa


REKLAMA
Naj­pięk­niej­sze zakład­ki do ksią­żek szu­kaj­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy