Aktualności

Bestsellery Empiku za rok 2020 rozdane!

Docze­ka­li­śmy fina­łu naj­więk­sze­go kul­tu­ral­ne­go ple­bi­scy­tu w Pol­sce, w któ­rym gło­sy na naj­po­pu­lar­niej­sze tytu­ły lite­rac­kie, fil­mo­we i muzycz­ne odda­ją klien­ci sie­ci Empik i skle­pu inter­ne­to­we­go empik.com. Best­sel­le­ry Empi­ku zosta­ły wła­śnie roz­da­ne po raz dwu­dzie­sty dru­gi. Zna­my tym samym naj­chęt­niej kupo­wa­ne w Pol­sce dzie­ła kul­tu­ry w podzia­le na dzie­sięć róż­nych kate­go­rii, z cze­go aż pięć doty­czy literatury.

To jedy­na taka nagro­da, bo przy­zna­wa­na bez­po­śred­nio przez odbior­ców w naj­więk­szym ple­bi­scy­cie kul­tu­ral­nym. Rocz­nie to 40 milio­nów gło­sów odda­nych w for­mie zaku­pu! Dzię­ki temu Best­sel­le­ry Empi­ku to praw­dzi­wy baro­metr zain­te­re­so­wań – poka­zu­ją, co Pola­cy czy­ta­ją, jakiej muzy­ki słu­cha­ją i jakie fil­my oglą­da­ją na małym ekra­nie, mówią o kon­kur­sie organizatorzy.

Pre­zen­tu­je­my poni­żej tytu­ły ksią­żek, któ­re uho­no­ro­wa­ne zosta­ły sta­tu­et­ką Best­sel­le­ra Empi­ku 2020 w pię­ciu lite­rac­kich kate­go­riach. Jak co roku, nie oby­ło się bez zasko­czeń. Zobacz­cie sami.

 

Lite­ra­tu­ra piękna

Powrót z Bam­bu­ko – Kata­rzy­na Nosowska

 

Lite­ra­tu­ra obyczajowa

To tyl­ko przy­ja­ciel – Abby Jimenez

 

Kryminał/sensacja/thriller

Kwe­stia ceny – Zyg­munt Miłoszewski

 

Lite­ra­tu­ra dla dzieci

Dzien­nik cwa­niacz­ka 14 – Jeff Kinney

Audio­bo­ok

F**king Born­holm

W bie­żą­cej edy­cji ple­bi­scy­tu kon­ty­nu­owa­na była rów­nież nowa tra­dy­cja wybo­ru tak zwa­nych Odkryć Empi­ku, czy­li mło­dych, świet­nie zapo­wia­da­ją­cych się arty­stów, któ­rzy swo­imi pierw­szy­mi dzie­ła­mi zdą­ży­li już zazna­czyć swo­ją obec­ność w świe­cie lite­ra­tu­ry, muzy­ki i fil­mu. Skład sędziów w kate­go­rii lite­rac­kiej two­rzy­li Joan­na Bator, Woj­ciech Chmie­larz, Nata­lia Szo­stak oraz eks­per­ci Empi­ku Ewa Sołek i Mar­cin Mać­kie­wicz. Ich gło­sa­mi Odkry­ciem Empi­ku w kate­go­rii lite­ra­tu­ra został: Igor Jarek za “Hal­ny” (wydaw­nic­two Nisza).

Poni­żej przy­po­mi­na­my pozo­sta­łych czte­ry nominowane:
Mag­da Dzia­ło­szyń­ska-Kos­sow – San Fran­ci­sco. Dzi­ki brzeg wol­no­ści, Czarne
Agniesz­ka Jelo­nek – Koniec świa­ta, umyj okna, Cyranka
Alek­san­dra Lip­czak – Laj­la zna­czy noc, Karakter
Mira Mar­ci­nów – Bez­ma­tek, Czarne.

Zain­te­re­so­wa­nych lau­re­ata­mi ple­bi­scy­tu w pozo­sta­łych kate­go­riach zapra­sza­my na stro­nę Best­sel­le­rów Empiku:
https://www.empik.com/bestselleryempiku

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy