Aktualności

Promocje książkowe (10–16 kwietnia 2017)

Pre­zen­tu­je­my Wam parę cie­ka­wych pro­mo­cji na książ­ki. Na pierw­szy ogień pro­mo­cja w sie­ciach Bie­dron­ka. W tym tygo­dniu, w ofer­cie Wiel­ka­noc­nej za 14,99 znaj­dzie­my spo­ro pozy­cji dla naj­młod­szych. Poni­żej zdję­cia, oraz ofer­ty z księ­garń inter­ne­to­wych.Uwa­ga, gra­fi­ki księ­garń są pod­lin­ko­wa­ne do promocji.


Pro­mo­cja z Wydaw­nic­twem Czer­wo­ne i Czar­ne to pro­po­zy­cja księ­gar­ni inter­ne­to­wej Świat Książki.


Spo­ro jest też nowo­ści z raba­tem do 40%


Księ­gar­nia PWN wpro­wa­dzi­ła pro­mo­cję do 30% na książ­ki o tema­ty­ce spo­łecz­nej, psy­cho­lo­gicz­ne i o samo­roz­wo­ju. Ofer­ta jest bar­dzo atrak­cyj­na, bo wśród ofe­ro­wa­nych tytu­łów znaj­dzie­my spo­ro ksią­żek pod­ręcz­ni­ko­wych, więc stu­den­ci powin­ni być zado­wo­le­ni. Mamy mię­dzy inny­mi Psy­cho­pa­to­lo­gię Lidii Cier­piał­kow­skiej już po 37,80 zł, czy Psy­cho­lo­gia zdro­wia Ire­ny Heszen i Hele­ny Sęk po 37,80 zł.


W księ­gar­ni Znak też moż­na zasza­leć, ponad 200 tytu­łów dostęp­nych jest z raba­tem do 55% taniej


W Mer­li­nie też cie­ka­we pro­mo­cje, np do 40% na porad­ni­ki i bio­gra­fie a tak­że książ­ki dla dzieci

 


W księ­gar­ni Tania Książ­ka może­my zaku­pić książ­ki kuli­nar­ne w ofer­cie świą­tecz­nej z raba­tem do 35%, a tak­że 12000 tytu­łów w pro­mo­cji do 40%

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy