Aktualności

Nowy serial na podstawie książek twórczyni Pamiętników wampirów

Lisa Jane Smith mię­dzy­na­ro­do­wą popu­lar­ność zyska­ła dzię­ki Pamięt­ni­kom wam­pi­rów, serii powie­ści o nasto­let­niej dziew­czy­nie i jej fascy­na­cji dwo­ma wam­pi­rycz­ny­mi brać­mi. Na pod­sta­wie cyklu powstał gło­śny serial tele­wi­zyj­ny, któ­ry jesz­cze dodat­ko­wo wypro­mo­wał twór­czość ame­ry­kań­skiej pisar­ki. Spod jej pió­ra wyszedł jesz­cze jeden duży cykl, kil­ka opo­wia­dań i nie­za­leż­nych powie­ści oraz wresz­cie dwie try­lo­gie. Wkrót­ce jed­na z nich odnaj­dzie dro­gę na ekra­ny telewizorów.

Z koń­cem maja ser­wis „Deadli­ne” infor­mo­wał, że wytwór­nia War­ner Bros. wyku­pi­ła pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia mło­dzie­żo­wych hor­ro­rów skła­da­ją­cych się na trzy­czę­ścio­wy cykl The For­bid­den Game. Przy pro­duk­cji wytwór­ni part­ne­ro­wać będzie stu­dio Ber­lan­ti Pro­duc­tions (River­da­le, Super­girl, The Flash). Ser­wis podał, że aktu­al­nie trwa­ją poszu­ki­wa­nia scenarzysty.

The For­bid­den Game opo­wia­da o gru­pie zna­jo­mych, któ­rzy zosta­ją prze­nie­sie­ni do inne­go wymia­ru, gdzie muszą mie­rzyć się ze swo­imi naj­gor­szy­mi kosz­ma­ra­mi. Jeśli zgi­ną, ich dusze na zawsze zosta­ną tam uwię­zio­ne. Kar­ty w mrocz­nej roz­gryw­ce zda­je się roz­da­wać tajem­ni­czy chło­pak, któ­ry bez pro­ble­mu poru­sza się mię­dzy świa­ta­mi. To jest jego gra i jego zasa­dy. Boha­te­ro­wie będą musie­li spró­bo­wać go przechytrzyć.

Cała try­lo­gia zosta­ła wyda­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 1994 i co cie­ka­we są to jed­ne z nie­licz­nych ksią­żek Lisy Jane Smith, któ­re nie docze­ka­ły się publi­ka­cji w Pol­sce. Być może serial skło­ni któ­re­goś wydaw­cę do się­gnię­cia po te powie­ści. Seria zebra­ła bar­dzo pozy­tyw­ne recen­zje w USA.

źró­dło: deadline

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy