Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

Szykuje się adaptacja nagrodzonej Pulitzerem powieści Listowieść Richarda Powersa

Wyda­na w 2018 dwu­na­sta powieść Richar­da Power­sa, zaty­tu­ło­wa­na The Over­sto­ry, przy­nio­sła ame­ry­kań­skie­mu pisa­rzo­wi pre­sti­żo­wą Nagro­dę Pulit­ze­ra w kate­go­rii lite­ra­tu­ra pięk­na. Nad seria­lo­wą adap­ta­cją książ­ki pra­cu­ją już na zle­ce­nie Net­flik­sa twór­cy Gry o tron. Co wię­cej, powieść Power­sa uka­że się w Pol­sce w maju pod tytu­łem Listo­wieść.

Listo­wieść to eko­lo­gicz­ny epos o wła­ści­wie nie­zna­nym czło­wie­ko­wi świe­cie, któ­ry ist­nie­je tuż obok nas. To histo­ria gru­py nie­po­wią­za­nych ze sobą ludzi zdol­nych spo­strzec toczą­cą się tuż poza gra­ni­ca­mi ludz­kiej dome­ny nie­mal magicz­ną egzy­sten­cję i jej nie­uchron­nie zbli­ża­ją­cy się kres.

Histo­rie boha­te­rów, uło­żo­ne jed­na w dru­giej niczym sło­je drze­wa, two­rzą nie­zwy­kłą powieść sta­wia­ją­cą waż­ne pyta­nia o przy­szłość naszą i naszej pla­ne­ty, pisze o książ­ce jej pol­ski wydawca.

David Benioff i D.B. Weiss, twór­cy Gry o tron, zosta­li pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi seria­lu opar­te­go na dwu­na­stej powie­ści Richar­da Power­sa. Part­ne­ro­wał im będzie Hugh Jack­man, któ­ry, jak poda­je ser­wis Deadli­ne, jest ogrom­nym fanem Listo­wie­ści. Ist­nie­je spo­ra szan­sa, że ten bar­dzo popu­lar­ny austra­lij­ski aktor w adap­ta­cji powie­ści rów­nież zagra. Za wcze­śnie jed­nak by mówić o obsa­dzie. Wciąż poszu­ki­wa­ny jest reżyser.

Sce­na­riusz pilo­ta­żo­we­go odcin­ka jest już goto­wy. Napi­sał go Richard Rob­bins. Pilot cze­ka na reali­za­cję. Jego odbiór będzie sta­no­wił o dal­szych losach obie­cu­ją­cej produkcji.

Pol­skie wyda­nie Listo­wie­ści uka­zać ma się 5 maja za spra­wą wydaw­nic­twa W.A.B.

 źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy