Zapowiedzi

Maja Kossakowska i Jarosław Grzędowicz z nowymi książkami w 2017 roku!

Zaka­sa­łem ręka­wy i zaprzą­głem do robo­ty moje siły wywia­dow­cze, dzię­ki cze­mu zdo­by­łem taj­ne infor­ma­cje z pierw­szej ręki doty­czą­ce dwóch gorą­cych tytu­łów. Dobrze rozu­mie­cie: tego new­sa nie ma jesz­cze nigdzie w sie­ci, uwzględ­nia­jąc bez­po­śred­nie wia­do­mo­ści od wydaw­cy i autorów.

Wydaw­cą jest Fabry­ka Słów, a auto­rzy to…

Stop­niu­jąc napię­cie: pisar­ka ta uzna­wa­na jest czę­sto za pol­ską kró­lo­wą fan­ta­sy, co wię­cej powró­ci­ła do swo­je­go naj­słyn­niej­sze­go cyklu. Inny­mi sło­wy Maja Lidia Kos­sa­kow­ska napi­sa­ła kolej­ną powieść poświę­co­ną posta­ci Daimo­na Freya, zna­ne­go tak­że jako Abba­don. I będzie ona pierw­szą pre­mie­rą w Fabry­ce Słów w 2017 roku.

Kolej­na powieść zosta­ła wręcz wybła­ga­na przez fanów. Jej autor stwo­rzył jed­ną z bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pol­skich serii fan­ta­stycz­nych, a obec­nie powra­ca jako autor spa­ce ope­ry. Jest nim Jaro­sław Grzędowicz.

Cze­ka­cie, cie­szy­cie się? A może jeste­ście aku­rat na Fal­ko­nie w Lubli­nie? Podob­no da się tam spo­tkać przed­sta­wi­cie­li wydaw­nic­twa, więc mie­li­by­ście oka­zję do pocią­gnię­cia ich za język.

fs_1

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy