Zapowiedzi

Wkrótce odwiedzimy XIX wieczny Hogwart. Nowa gra w świecie Harry’ego Pottera coraz bliżej.

Dość nie­ocze­ki­wa­nie pod­czas ostat­nie­go Play­Sta­tion Show­ca­se zapre­zen­to­wa­na zosta­ła nowa gra w uni­wer­sum Harry’ego Pot­te­ra. W ostat­nim cza­sie War­ner Bros. Games sta­wia­ło przede wszyst­kim na zapew­nie­nie roz­ryw­ki użyt­kow­ni­kom urzą­dzeń mobil­nych. Z kolei Hogwarts Lega­cy ma być peł­no­krwi­stą fabu­lar­ną grą akcji z otwar­tym świa­tem, wyda­ną na kom­pu­te­ry oso­bi­ste i nie­mal wszyst­kie duże konsole.

Akcja Hogwarts Lega­cy roz­gry­wać się będzie w XIX wie­ku, twór­cy uni­ka­ją poda­wa­nia dokład­nej daty. Gracz po stwo­rze­niu swo­jej posta­ci, świe­żo przy­ję­te­go do Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa w Hogwar­cie ucznia bądź uczen­ni­cy, będzie mógł zwie­dzać nie tyl­ko monu­men­tal­ny zamek ze wszyst­ki­mi jego zaka­mar­ka­mi, ale i roz­le­głe poła­cie tere­nu w jego oko­li­cy, jak cho­ciaż­by nie­po­ko­ją­cy, zamiesz­ka­ny przez wie­le nie­bez­piecz­nych istot Zaka­za­ny Las czy zalud­nio­ną w cało­ści spo­łecz­no­ścią magicz­ną wio­skę Hogsmeade.

Dużą część roz­gryw­ki sta­no­wić ma oczy­wi­ście uczęsz­cza­nie na róż­ne­go rodza­ju lek­cje, dzię­ki któ­rym roz­bu­do­wy­wać będzie­my bazę zaklęć i umie­jęt­no­ści pro­wa­dzo­nej przez nas posta­ci. Jed­nak nie do samej nauki będzie się ogra­ni­czać aktyw­ność w Hogwar­cie. Z naszym boha­te­rem zwią­za­na jest bowiem pew­na tajem­ni­ca, któ­rej odkry­ciem będzie­my się zaj­mo­wać w prze­rwach od warze­nia mik­stur, oswa­ja­nia magicz­nych bestii, lek­cji lata­nia na mio­tle i ćwi­czeń popraw­ne­go macha­nia różdż­ką. Jak na grę RPG przy­sta­ło, nie­jed­no­krot­nie boha­ter zosta­nie posta­wio­ny przed nie­ła­twym wybo­rem moral­nym, kon­se­kwen­cje naszych decy­zji pozna­wać zaś będzie­my w przy­szło­ści. Twór­cy obie­cu­ją rów­nież, że wybie­rze­my, czy nasz boha­ter zatra­ci się w mrocz­nych sztu­kach, czy raczej sta­nie po stro­nie jasności.

Gra Hogwarts Lega­cy jest two­rzo­na przez stu­dio Ava­lan­che, któ­re naj­bar­dziej zna­ne jest z abso­lut­nie zwa­rio­wa­nej czte­ro­czę­ścio­wej serii Just Cau­se. Wydaw­cą jest War­ner Bros. Games. Gra uka­że się pod szyl­dem mar­ki Por­t­key Games już w 2021. Tra­fi na kom­pu­te­ry oso­bi­ste i kon­so­le: PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Xbox One.

War­ner Bros. potwier­dzi­ło, że naj­now­sza gra nie będzie w bez­po­śred­ni spo­sób zwią­za­na z fabu­łą ksią­żek i fil­mów o Har­rym Pot­te­rze. Co wię­cej, J.K. Row­ling nie pra­co­wa­ła nad sce­na­riu­szem tego tytu­łu. Jasny komu­ni­kat War­ner Bros. poka­zu­je, że w obli­czu ostat­nich kon­tro­wer­sji, jakie naro­sły wokół bry­tyj­skiej autor­ki, w przy­pad­ku tej gry spół­ka zamie­rza się od pisar­ki dystan­so­wać.

Na koniec zapra­sza­my do obej­rze­nia ofi­cjal­ne­go zwia­stu­na Hogwarts Lega­cy:

źró­dło wizardingworld

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy