Zapowiedzi

Disney bierze się za produkcję serialu na podstawie Domu tajemnic Chrisa Columbusa i Neda Vizziniego

Pod koniec wrze­śnia przed­sta­wi­cie­le Disneya poin­for­mo­wa­li, że trwa­ją pra­ce nad nowym wido­wi­skiem. We wcze­sny etap pro­duk­cyj­ny wstą­pił serial bazu­ją­cy na Domu tajem­nic – serii best­sel­le­ro­wych powie­ści dla mło­dzie­ży autor­stwa Chri­sa Colum­bu­sa i Neda Viz­zi­nie­go. Adap­ta­cja ma być doce­lo­wo dostęp­na na plat­for­mie Disney+. Z dużym praw­do­po­do­bień­stwem usłu­ga będzie dzia­łać w Pol­sce zanim pra­ce na pla­nie się zakończą.

Dom tajem­nic opo­wia­da o rodzeń­stwie, któ­re prze­pro­wa­dza się wraz z rodzi­ca­mi do dziw­nej wik­to­riań­skiej posia­dło­ści, nie­gdyś sie­dzi­by para­ją­ce­go się okul­ty­zmem pisa­rza. Szyb­ko oka­zu­je się, że dwo­rzysz­cze jest magicz­ne. Za jego pośred­nic­twem dzie­cia­ki mogą podró­żo­wać poprzez fan­ta­stycz­ne świa­ty z powie­ści byłe­go wła­ści­cie­la domu. Tam cze­ka­ją na nich nie­sa­mo­wi­te, nie­rzad­ko nie­bez­piecz­ne przygody.

W pro­duk­cję seria­lu zaan­ga­żo­wa­ny jest jeden z auto­rów książ­ko­we­go Domu tajem­nic – Chris Colum­bus. Nie ma pew­no­ści, czy reży­ser kul­to­we­go Kevi­na same­go w domu oraz pierw­szych fil­mów z serii o Har­rym Pot­te­rze w tym przy­pad­ku rów­nież sta­nie za kame­rą. Moż­na jed­nak przy­pusz­czać, że przy­naj­mniej kil­ka odcin­ków seria­lu wła­śnie on wyreżyseruje.

Do eki­py dołą­czy­li rów­nież Micha­el Bar­na­than i Mark Radc­lif­fe, part­ne­rzy Chri­sa Colum­bu­sa z fir­my pro­duk­cyj­nej 26th Stre­et Pictures.

Pro­jekt znaj­du­je się na bar­dzo wcze­snym eta­pie. Pre­mie­ry seria­lu nale­ża­ło­by się spo­dzie­wać naj­wcze­śniej w 2023 roku. Według ostat­nich infor­ma­cji Disney+ do Pol­ski ma wejść latem 2022, więc Dom tajem­nic będzie leżał w zasię­gu każ­de­go chęt­ne­go serial obejrzeć.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy