Zapowiedzi

The Lay of Aotrou and Itroun autorstwa J.R.R. Tolkiena po latach w księgarniach

Gala­drie­la mia­ła w sobie coś nie­sa­mo­wi­cie demo­nicz­ne­go, praw­da? Nawet nie wie­cie, jak bar­dzo… Jej mrocz­ną stro­nę pozwa­la odkryć wiersz J.R.R. Tol­kie­na „The Lay of Aotrou and Itro­un” opu­bli­ko­wa­ny w 1945 roku w cza­so­pi­śmie lite­rac­kim „The Welsh Review”, a następ­nie zapo­mnia­ny na ponad 70 lat.

Wiersz opo­wia­da histo­rię pary despe­rac­ko pra­gną­cej dziec­ka. Aotrou posu­wa się do popro­sze­nia o pomoc wiedź­my, któ­ra nie stro­ni od żad­nych metod. Wrę­cza ona magicz­ny napój i Iro­un rodzi bliź­nia­ki. Nie­ste­ty Aotrou spo­ty­ka wiedź­mę ponow­nie – ta prze­mie­nia się w Cor­ri­gan, pięk­ną kobie­tę wróż­kę. Oznaj­mia, że albo męż­czy­zna pozo­sta­nie z nią i ją poślu­bi, albo umrze. Aotrou odma­wia i umie­ra trzy dni póź­niej, zaraz potem z roz­pa­czy umie­ra Iroun.

Sekwen­cja poka­zu­je rosną­cą i potęż­ną obec­ność Cor­ri­gan, odgry­wa ona bar­dzo istot­ną rolę w życiu Aotrou i Itro­un… W koń­cu się ujaw­nia, zmie­nia motyw i postać, ale wciąż jest roz­po­zna­wal­na, we „Wład­cy Pier­ście­ni” jako pięk­na i prze­ra­ża­ją­ca Pani Zło­te­go Lasu, kró­lo­wa elfów Gala­drie­la” – wyja­śnia wydaw­ca, HarperCollins.

Wydaw­ca jest zda­nia, że wiersz ten jest nie­zwy­kle istot­ny w dorob­ku Tol­kie­na, sta­no­wi ele­ment mitów Śród­zie­mia i powi­nien być publi­ko­wa­ny wraz z inny­mi utwo­ra­mi. Nastar­szy ręko­pis wier­sza miał­by pocho­dzić z wrze­śnia 1930 roku! Inne tek­sty, na któ­re zww­ró­ci­ło uwa­gę wydaw­nic­two, to „The Sto­ry of Kul­le­rvo” czy „The Fall of Arthur”.

Redak­to­rem nowej edy­cji jest Ver­lyn Flie­ger, eme­ry­to­wa­na pro­fe­sor z Uni­wer­sy­te­tu w Mary­land. Oznaj­mi­ła ona, iż wiersz jest „mrocz­nym, potęż­nym, prze­ko­nu­ją­cym i zna­czą­cym odej­ściem od Tol­kie­na, jakie­go zna­my”. Doda­ła tak­że: „Jest to świet­ny przy­kład poetyc­kiej siły Tol­kie­na i jego zdol­no­ści do utrzy­my­wa­nia róż­nych form – w tym przy­pad­ku ośmio­zgło­sko­wych rymów i fran­cu­skie­go roman­su, któ­re były rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne do „The Lay of Leithian” z jego wła­sne­go legendarium”.

Przed­mo­wę do tek­stu napi­sał Chri­sto­pher Tolkien.

the-lay-of-aotrou-and-itroun

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy