Zapowiedzi

Najlepsze książki na wiosnę

Jak zawsze mie­siąc zacznij­my zapo­zna­niem się z naj­cie­kaw­szy­mi nowo­ścia­mi wydaw­ni­czy­mi, któ­rych war­to wyglą­dać w księ­gar­niach. Tak się skła­da, że dziś pre­mie­ry aż pię­ciu inte­re­su­ją­cych pozy­cji. Któ­re z nich tra­fią do Waszej biblioteczki?

Wydaw­nic­two Zysk i S‑ka zapre­zen­to­wa­ło pol­ską okład­kę naj­now­szej powie­ści Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na. Naj­więk­szą zagad­ką dla tłu­ma­cza oka­zał się wie­lo­znacz­ny i nie­ty­po­wy tytuł, stąd kon­tro­wer­syj­na decy­zja wybra­nia poję­cia naj­bliż­sze­go mu w języ­ku polskim.


Dan Brown zna­ny jest z powie­ści mrocz­nych i łamią­cych tabu. Zaj­rzał za kur­ty­ny kato­li­cy­zmu i zgłę­biał tajem­ni­ce zwią­za­ne z życio­ry­sem Jezu­sa Chry­stu­sa, ale tym razem zmie­rzył się z kwe­stią osta­tecz­ną. Co ukry­wa­ją urzę­dy skar­bo­we? Czy­ją krew mają na rękach? Pierw­sza powieść Dana Brow­na, któ­rej fabu­ła osa­dzo­na jest w Polsce.


Peter Wohl­le­ben się­ga w swo­jej twór­czo­ści zarów­no do natu­ry, jak i misty­ki. “Pamięć zło­tych rybek” to odwzo­ro­wa­nie rze­czy­wi­sto­ści bli­skiej nam, a zara­zem tak obcej, że na poły mitycz­nej. Będzie­cie prze­ję­ci i zdu­mie­ni. Języ­ko­wo to arcy­dzie­ło na mia­rę “Śmier­ci pięk­nych saren” Oty Pavla.


Jeśli myślisz, że “Zniszcz ten dzien­nik!” był pozy­cją odkryw­czą, a kolo­ro­wan­ki dla doro­słych posta­wi­ły na gło­wie ogól­no­świa­to­we tren­dy, to znak, że jesz­cze nie zetkną­łeś się z “Tak było!”. Ta książ­ka to nowość, abso­lut­ne odkry­cie i pozy­cja obowiązkowa.


Abso­lut­ny maj­stersz­tyk. Lis­beth Salan­der i Mika­el Blom­kvist to papie­ro­we posta­ci bez cha­rak­te­ru w porów­na­niu z tytu­ło­wym “Chło­pa­kiem…”. Thril­ler, któ­ry doce­nił sam Ste­phen King. Dowód na to, że Pau­la Haw­kins nie tyl­ko nie powie­dzia­ła ostat­nie­go sło­wa, ale że jej debiut był zale­d­wie zapo­wie­dzią jej możliwości.

AKTUALIZACJA:
Oczy­wi­ście wszyst­kie pozy­cje nale­ży trak­to­wać z przy­mru­że­niem oka, w koń­cu dzi­siaj 1 kwiet­nia. Cie­szy­my się, że się Wam spodo­ba­ły nasze pomy­sły. Za rok wymy­śli­my kolej­ne cie­ka­we pozycje!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy