Ekranizacje Zapowiedzi

Nowa adaptacja McCarthy’ego. Reżyser Drogi przeniesie na ekran Krwawy południk

Cor­mac McCar­thy uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pisa­rzy w USA naj­bar­dziej zna­ny był z powie­ści „Krwa­wy połu­dnik” opo­wia­da­ją­cej o masa­krze na gra­ni­cy Tek­sa­su z Mek­sy­kiem. Teraz histo­ria tra­fi na wiel­ki ekran.

Krwa­wy połu­dnik” powszech­nie jest uwa­ża­ny za jed­no z naj­wspa­nial­szych dzieł lite­ra­tu­ry ame­ry­kań­skiej. Sku­pia się na prze­mo­cy i depra­wa­cji towa­rzy­szą­cych eks­pan­sji USA, pod­wa­ża­jąc mito­lo­gi­za­cję Dzi­kie­go Zacho­du. Cor­mac McCar­thy nawią­zał w powie­ści do wyda­rzeń histo­rycz­nych z pogra­ni­cza Tek­sa­su i Mek­sy­ku w latach 50. XIX wie­ku. Roz­mach oraz nie­kon­wen­cjo­nal­ność książ­ki spra­wia­ły, że była uwa­ża­na za nie­moż­li­wą do sfilmowania.

Za adap­ta­cję „Krwa­we­go połu­dni­ka” odpo­wia­da John Logan, sce­na­rzy­sta trzy­krot­nie nomi­no­wa­ny do Osca­ra, a wyre­ży­se­ru­je i wypro­du­ku­je ją John Hil­l­co­at wspól­nie z Keithem Red­mo­nem. Za wszyst­kim stoi wytwór­nia fil­mo­wa New Regency.

Pro­du­cen­tem wyko­naw­czym fil­mu został syn McCarthy’ego, John Fran­cis McCar­thy, a sam Cor­mac McCar­thy, któ­ry zmarł w zeszłym roku w wie­ku 89 lat, zosta­nie pośmiert­nie wymie­nio­ny jako pro­du­cent wyko­naw­czy. Co waż­ne, John Hil­l­co­at lata­mi roz­ma­wiał z pisa­rzem o tym, jak mogła­by wyglą­dać adap­ta­cja tej powieści.

John Logan oświad­czył: „Krwa­wy połu­dnik to jed­na z moich ulu­bio­nych powie­ści od cza­su, gdy prze­czy­ta­łem ją po raz pierw­szy w 1985 roku. To maje­sta­tycz­na, pięk­na i bez­kom­pro­mi­so­wa książ­ka, więc jestem pod­eks­cy­to­wa­ny, że mogę pomóc prze­nieść mrocz­ne arcy­dzie­ło McCarthy’ego na ekran”. Yariv Mil­chan, pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny New Regen­cy oraz Nata­lie Leh­mann, pre­ze­ska ds. fil­mów i tele­wi­zji, pod­kre­śli­li, że był on ich pierw­szym wybo­rem na to sta­no­wi­sko, ponie­waż by prze­nieść na ekran tak prze­ło­mo­wą książ­kę potrzeb­ny był ktoś wyjąt­ko­wo utalentowany.

Książ­ki McCarthy’ego kil­ka­krot­nie docze­ka­ły się adap­ta­cji. W 2000 roku powstał film „Rącze konie” w reży­se­rii Billy’ego Boba Thorn­to­na, z Mat­tem Damo­nem i Penélo­pe Cruz w głów­nych rolach. W 2007 roku bra­cia Coen prze­nie­śli na ekran „To nie jest kraj dla sta­rych ludzi”, w głów­nej roli obsa­dza­jąc Tommy’ego Lee Jone­sa. John Hil­l­co­at nakrę­cił „Dro­gę” w 2009 roku, w fil­mie zagra­li Vig­go Mor­ten­sen i Kodi Smit-McPhee. W koń­cu w 2013 roku James Fran­co wyre­ży­se­ro­wał „Dzie­cię Boże”, w któ­rym oprócz nie­go zagra­li Scott Haze i Tim Bla­ke Nel­son. Zre­ali­zo­wa­ny został też krót­ko­me­tra­żo­wy film „W ciem­no­ści” (2009) w reży­se­rii Ste­phe­na Imwalle.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: Deadline.com

Fot. Lau­ra Ware/Wydawnictwo Literackie

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy