Ekranizacje Zapowiedzi

Wyczekiwany serial Amazonu, Pierścienie władzy, na nowych plakatach

Zosta­ło jesz­cze sie­dem mie­się­cy do pre­mie­ry wzbu­dza­ją­cej całe spek­trum emo­cji pro­duk­cji Ama­zo­nu, któ­ra pozwo­li nam prze­nieść się do Śród­zie­mia z cza­sów Dru­giej Ery. W stycz­niu twór­cy upu­blicz­ni­li pierw­szy ofi­cjal­ny teaser i zdra­dzi­li tytuł seria­lu. Pier­ście­nie wła­dzy zade­biu­tu­ją na Pri­me Video 2 wrze­śnia. Tym­cza­sem, może­my przyj­rzeć się dwu­dzie­stu trzem pla­ka­tom, pre­zen­tu­ją­cym boha­te­rów produkcji.

Ama­zon wypu­ścił do sie­ci serię pla­ka­tów, rekla­mu­ją­cych pre­qu­el Wład­cy pier­ście­ni. Każ­da gra­fi­ka pre­zen­tu­je inną postać. Mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne zosta­ły przy­go­to­wa­ne w taki spo­sób, że nie widzi­my twa­rzy boha­te­rów, a więc nie może­my mieć pew­no­ści ani co do akto­ra, ani nawet postaci.

War­to jed­nak zwró­cić uwa­gę na deta­le, a tych nie bra­ku­je. Być może twór­cy seria­lu w ten spo­sób zapra­sza­ją nas do zaba­wy w zga­dy­wa­nie, kogo przed­sta­wia­ją gra­fi­ki. Z całą pew­no­ścią nie jest to zada­nie łatwe, być może nawet gra­ni­czą­ce z nie­moż­li­wo­ścią. Nie­mniej pre­zen­ta­cja jed­ne­go boha­te­ra dość jasno wska­zu­je na jego tożsamość.

Pla­ka­ty wska­zu­ją dodat­ko­wo, że twór­cy seria­lu rze­czy­wi­ście przy­ło­ży­li się do stwo­rze­nia bar­dzo kli­ma­tycz­nych kostiu­mów. Teraz z jesz­cze więk­szą nie­cier­pli­wo­ścią moż­na cze­kać na pre­mie­rę Pier­ście­ni władzy.

Cie­ka­we, jak będą pre­zen­to­wać się w seria­lu Ama­zo­nu zna­ne z powie­ści Tol­kie­na loka­cje, zwłasz­cza maje­sta­tycz­ne lasy elfic­kie­go Lin­do­nu czy zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wyspiar­skie kró­le­stwo Númenoru.

Show­run­ne­ra­mi pro­duk­cji są J.D. Pay­ne i Patrick McKay. W seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Lloyd Owen, Maxim Bal­dry, Ema Horvath, Joseph Maw­le, Will Poul­ter, Mar­kel­la Kave­nagh, Robert Ara­mayo, Owa­in Arthur, Naza­nin Bonia­di, Tom Bud­ge, Mor­fydd Clark, Cyn­thia Addai-Robin­son, Ben­ja­min Wal­ker, Peter Mul­lan, Ian Black­burn, Kip Chap­man, Antho­ny Crum, Maxi­ne Cun­lif­fe, Try­stan Gra­vel­le, Sir Len­ny Hen­ry, Thu­si­tha Jay­asun­de­ra, Fabian McCal­lum, Simon Mer­rells, Geoff Mor­rell, Augu­stus Prew, Peter Tait, Alex Tar­rant, Leon Wadham i Sara Zwangobani.

źró­dło denofgek/polygon

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy