Zapowiedzi

Premiera gry akcji w świecie Harry’ego Pottera opóźniona

We wrze­śniu 2020 pod­czas dużej kon­so­lo­wej impre­zy zapre­zen­to­wa­ny został zwia­stun nowej gry wideo osa­dzo­nej w uni­wer­sum Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Według zapo­wie­dzi do XIX-wiecz­ne­go Hogwar­tu mie­li­śmy się prze­nieść już w tym roku. W stycz­niu na Twit­te­rze poja­wił się jed­nak komu­ni­kat od twór­ców infor­mu­ją­cy o prze­su­nię­ciu premiery.

Zapo­wie­dzia­na gra nosi tytuł Hogwarts Lega­cy, co zosta­ło ofi­cjal­nie prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski jako Dzie­dzic­two Hogwar­tu. Postać, w któ­rą będzie­my się wcie­lać zosta­je przy­ję­ta do Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa w Hogwar­cie. Będzie­my uczest­ni­czyć we wszel­kie­go rodza­ju zaję­ciach, uczyć się warze­nia mik­stur, rzu­ca­nia zaklęć, oswa­ja­nia fan­ta­stycz­nych bestii. Ofi­cjal­ne zapo­wie­dzi już na star­cie infor­mu­ją nas, że nasza postać nie będzie zwy­kłym uczniem – ma posia­dać nie­zwy­kłą zdol­ność okieł­zna­nia sta­ro­żyt­nej magii. Nie może­my nie­ste­ty liczyć na spo­tka­nie zbyt wie­lu posta­ci zna­nych z powie­ści J.K. Row­ling. Akcja Dzie­dzic­twa Hogwar­tu roz­gry­wać ma się na dłu­go przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z sied­miok­się­gu czy nawet z fil­mów z serii Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta. Twór­cy posta­no­wi­li prze­nieść gra­czy do XIX wieku.

Pierw­sze zapo­wie­dzi mówi­ły, że w Dzie­dzic­two Hogwar­tu zagra­my w 2021. Na począt­ku roku poja­wi­ła się infor­ma­cja o opóź­nie­niu. Słyn­ną szko­łę dla mło­dych cza­ro­dzie­jów i cza­ro­dzie­jek odwie­dzi­my dopie­ro w 2022.

Chce­my podzię­ko­wać fanom z całe­go świa­ta za nie­sa­mo­wi­te reak­cje na ogło­sze­nie Dzie­dzic­twa Hogwar­tu od nasze­go Por­t­key Games. Stwo­rze­nie moż­li­wie naj­lep­sze­go doświad­cze­nia dla wszyst­kich fanów uni­wer­sum Har­ry­’e­go Pot­te­ra i gier wideo jest dla nas spra­wą pierw­szo­rzęd­ną. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy dać grze czas, któ­re­go potrzebuje.

Dzie­dzic­two Hogwar­tu two­rzo­ne jest przez doświad­czo­ne stu­dio Ava­lan­che. Ma to być gra akcji RPG z dużym otwar­tym świa­tem prze­zna­czo­na na kom­pu­te­ry oso­bi­ste i konsole.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy