Sprawdzasz tag

Dziedzictwo Hogwartu

Ciekawostki

30 ciekawostek na temat Dziedzictwa Hogwartu

Kto w XIX wie­ku był dyrek­to­rem Hogwar­tu, co ozna­cza nazwi­sko nauczy­ciel­ki zie­lar­stwa albo gdzie mie­ści się naj­więk­sza szko­ła magii na świe­cie? Gra „Dzie­dzic­two Hogwar­tu” jest peł­na cie­ka­wo­stek. Oto 30 z nich.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności Felieton

Dziedzictwo Hogwartu – powrót do krainy dzieciństwa

Już 10 lute­go odbę­dzie się pre­mie­ra „Dzie­dzic­twa Hogwar­tu”, jed­nej z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych gier ostat­nich lat. Wie­le osób pew­nie zasta­na­wia się, czy gra speł­ni ich ocze­ki­wa­nia – a poprzecz­ka stoi napraw­dę wyso­ko. W koń­cu mówi­my o poko­le­niu, któ­re wycho­wa­ło się na książ­kach o Har­rym Pot­te­rze. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Premiera gry akcji w świecie Harry’ego Pottera opóźniona

We wrze­śniu 2020 pod­czas dużej kon­so­lo­wej impre­zy zapre­zen­to­wa­ny został zwia­stun nowej gry wideo osa­dzo­nej w uni­wer­sum Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Według zapo­wie­dzi do XIX-wiecz­ne­go Hogwar­tu mie­li­śmy się prze­nieść już w tym roku. W stycz­niu na Twit­te­rze poja­wił się jed­nak komu­ni­kat od twór­ców infor­mu­ją­cy o prze­su­nię­ciu pre­mie­ry. Czy­taj dalej

-->