Sprawdzasz tag

Dziedzictwo Hogwartu

Zapowiedzi

Premiera gry akcji w świecie Harry’ego Pottera opóźniona

We wrze­śniu 2020 pod­czas dużej kon­so­lo­wej impre­zy zapre­zen­to­wa­ny został zwia­stun nowej gry wideo osa­dzo­nej w uni­wer­sum Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Według zapo­wie­dzi do XIX-wiecz­ne­go Hogwar­tu mie­li­śmy się prze­nieść już w tym roku. W stycz­niu na Twit­te­rze poja­wił się jed­nak komu­ni­kat od twór­ców infor­mu­ją­cy o prze­su­nię­ciu pre­mie­ry. Czy­taj dalej

-->