Aktualności

Dziedzictwo Hogwartu bije rekordy – 280 milionów godzin przed ekranami

To, że „Dzie­dzic­two Hogwar­tu” sta­nie się naj­po­pu­lar­niej­szą grą w uni­wer­sum Harry’ego Pot­te­ra było dość oczy­wi­ste, ale oka­za­ło się, że tytuł oka­zał się jed­ną z naj­bar­dziej pożą­da­nych gier w histo­rii. Licz­by ujaw­nio­ne przez twór­ców robią wrażenie.

W cią­gu dwóch tygo­dni sprze­da­ło się ponad 12 milio­nów kopii gry. W pew­nym momen­cie w Pol­sce w skle­pach zaczę­ło bra­ko­wać pudeł­ko­wych wer­sji „Dzie­dzic­twa Hogwartu”.

23 lute­go War­ner Bros. Games ujaw­ni­ło, że gracz­ki i gra­cze spę­dzi­li na roz­gryw­ce łącz­nie 280 milio­nów godzin. Co wię­cej, Varie­ty wyli­czy­ło, że w cza­sie od 16 lute­go do 21 lute­go spo­łecz­ność prze­zna­cza­ła na grę śred­nio łącz­nie aż 23 milio­ny godzin na dobę. By zesta­wić te dane z dłu­go­ścią samej gry – pozna­nie głów­nej fabu­ły przy omi­nię­ciu misji pobocz­nych oraz rezy­gna­cji z eks­plo­ra­cji świa­ta to oko­ło 25–30 godzin.

Do 21 lute­go (wte­dy łącz­ny czas roz­gryw­ki wyno­sił 267 milio­nów godzin) gracz­ki i gra­cze wyho­do­wa­li 393 milio­nów magicz­nych roślin, uwa­rzy­li 242 milio­ny elik­si­rów i poko­na­li ponad 1,25 miliar­da czar­no­księż­ni­ków i wiedźm. Oczy­wi­ście dziś licz­by te były­by już znacz­nie wyż­sze – musi­my jed­nak pocze­kać na kolej­ne ofi­cjal­ne statystyki.

Na Twit­chu „Dzie­dzic­two Hogwar­tu” oka­za­ło się naj­chęt­niej oglą­da­ną grą z try­bem sin­gle-play­er (czy­li dla jed­nej oso­by) – przed­pre­mie­ro­we rela­cje śle­dzi­ło aż 1,3 milio­na widzek i widzów. Wcze­śniej­szy rekord nale­żał do gry „Cyber­punk 2077” (1,1 mln). Jed­no­cze­śnie zale­d­wie trzy tytu­ły dostęp­ne onli­ne osią­gnę­ły wyż­sze wyni­ki niż „Dzie­dzic­two Hogwar­tu” – to „For­ni­te” (2,3 mln), „League of Legends” (1,78 mln) oraz „Valo­rant” (1,72 mln).

8 lute­go, czy­li przed ofi­cjal­ną pre­mie­rą (edy­cja Delu­xe zapew­nia­ła dostęp do gry 72 godzin wcze­śniej) na Ste­amie gra­ło jed­no­cze­śnie aż 489 tysię­cy osób. Po pre­mie­rze „Dzie­dzic­two Hogwar­tu” uru­cho­mi­ło aż 879 308 fanek i fanów jed­no­cze­śnie – to dru­gi w histo­rii Ste­ama wynik dla gry sin­gle-play­er (pierw­sze miej­sce dzier­ży „Cyber­punk 2077 z wyni­kiem 1 054 388 osób).

Do tej pory „Dzie­dzic­two Hogwar­tu” uka­za­ło się na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Pre­mie­ra gry na plat­for­my PS4 i Xbox One będzie mia­ła miej­sce 5 maja, a na Nin­ten­do Switch – 25 lipca.

Z naszą recen­zją „Dzie­dzic­twa Hogwar­tu” zapo­zna­cie się tutaj, a o cie­ka­wost­kach zwią­za­nych z grą prze­czy­ta­cie tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy