Aktualności Ciekawostki

W Warszawie powstał mural poświęcony pamięci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych poetów cza­sów oku­pa­cji, przed­sta­wi­ciel poko­le­nia Kolum­bów, Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski przy­szedł na świat 22 stycz­nia 1921. Wkrót­ce obcho­dzić będzie­my set­ną rocz­ni­cę jego uro­dzin. Z tej oka­zji Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry posta­no­wi­ło uho­no­ro­wać pamięć o poecie odsło­nię­ciem poświę­co­ne­go mu muralu.

Malo­wi­dło powsta­ło na ścia­nie budyn­ku przy uli­cy Solec 85 w War­sza­wie. Uro­czy­ste odsło­nię­cie mura­lu odbę­dzie się 22 stycz­nia o godzi­nie 9 rano. W uro­czy­sto­ści wezmą udział mini­ster kul­tu­ry Piotr Gliń­ski oraz dyrek­tor NCK Rafał Wiśniewski.

Poprzez to dzia­ła­nie wpi­su­je­my postać i wize­ru­nek wybit­ne­go poety w kra­jo­braz sto­li­cy, za któ­rej wol­ność Baczyń­ski zgi­nął w czwar­tym dniu Powsta­nia War­szaw­skie­go, mając zale­d­wie 23 lata. Baczyń­ski – poetyc­ki geniusz Poko­le­nia Kolum­bów – w bar­dzo krót­kim cza­sie swo­jej nie­zwy­kle płod­nej aktyw­no­ści twór­czej, któ­ra przy­pa­dła w głów­nej mie­rze na cza­sy woj­ny, napi­sał ponad 500 wier­szy, poda­je infor­ma­cja zamiesz­czo­na na stro­nie Naro­do­we­go Cen­trum Kultury.

22 stycz­nia odbę­dzie się rów­nież retrans­mi­sja kon­cer­tu Meli Kote­luk i zespo­łu Kwa­dro­fo­nik poświę­co­ne­go twór­czo­ści Baczyń­skie­go. Współ­pra­ca pol­skich arty­stów zaowo­co­wa­ła wyda­niem w zeszłym roku wyjąt­ko­we­go albu­mu, zawie­ra­ją­ce­go dzie­sięć utwo­rów na pod­sta­wie wier­szy poety.

Od same­go począt­ku przy­świe­ca­ła nam inten­cja, by poka­zać Baczyń­skie­go jako pacy­fi­stę i misty­ka, czło­wie­ka zako­cha­ne­go w życiu. Zdo­ła­li­śmy odtwo­rzyć czy­ste i jasne obli­cze Krzysz­to­fa oraz zwró­cić uwa­gę na nie­zwy­kłą wraż­li­wość i uni­wer­sal­ność jego twór­czo­ści. Zda­je się, że jego bły­sko­tli­we spo­strze­że­nia na temat świa­ta i ludzi wyni­ka­ły bar­dziej z wybit­ne­go zmy­słu obser­wa­cji i intu­icji niż z doświad­cze­nia życio­we­go, któ­re zosta­ło tak wcze­śnie prze­rwa­ne, mówi­li arty­ści przy oka­zji wyda­nia płyty.

Kon­cert Meli Kote­luk i zespo­łu Kwa­dro­fo­nik odbył się 21 grud­nia. To wła­śnie z tego wyda­rze­nia pocho­dzi nagra­nie, któ­re zosta­nie udo­stęp­nio­ne 22 stycz­nia na face­bo­oko­wym pro­fi­lu Fil­mo­te­ki Naro­do­wej – Insty­tu­tu Audio­wi­zu­al­ne­go (FINA). Retrans­mi­sja roz­pocz­nie się o godzi­nie 20 tutaj:
https://www.facebook.com/events/2778703659036841

źró­dło nck

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy