Aktualności

Raport z postępów prac nad grą bazującą na powieściach z Cyklu Inkwizytorskiego Jacka Piekary

W mar­cu 2019 roku pod­pi­sa­na zosta­ła umo­wa mię­dzy Jac­kiem Pie­ka­rą a wro­cław­skim stu­diem The Dust. Efek­tem współ­pra­cy ma być gra wideo wyko­rzy­stu­ją­ca świat i posta­ci wykre­owa­ne przez pol­skie­go pisa­rza w jego fla­go­wej serii powie­ści o inkwi­zy­to­rze Mor­di­me­rze Mad­der­di­nie. Od roz­po­czę­cia prac nad pro­jek­tem minę­ło już pół­to­ra roku i do teraz nie­wie­le było wia­do­mo na jego temat. Stu­dio The Dust posta­no­wi­ło podzie­lić się kil­ko­ma kolej­ny­mi szcze­gó­ła­mi doty­czą­cy­mi gry.

W zeszłym roku twór­cy infor­mo­wa­li, że ich pro­duk­cja będzie kła­dła bar­dzo duży nacisk na fabu­łę, gra­czom zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie wspo­ma­ga­ją­cy opo­wieść sys­tem dia­lo­go­wy opar­ty na emo­cjach. Wte­dy też potwier­dzo­no, że gra I, the Inqu­isi­tor będzie roz­gry­wać się w zamknię­tym świe­cie, co pozwo­li twór­com na dopra­co­wa­nie go w naj­drob­niej­szych szczegółach.

Naj­śwież­sze wie­ści doty­czą­ce pro­jek­tu są takie, że szkie­let fabu­ły został już roz­pi­sa­ny, aktu­al­nie trwa­ją zaawan­so­wa­ne pra­ce nad two­rze­niem linii dia­lo­go­wych. Rów­no­le­gle dewe­lo­pe­rzy roz­wi­ja­ją autor­ski sys­tem emo­cji, na któ­rym opar­ty będzie mecha­nizm pro­wa­dze­nia roz­mów w grze.

The Dust utrzy­mu­je, że rów­nież pra­ce nad gra­ficz­ną repre­zen­ta­cją gry znaj­du­ją się w zaawan­so­wa­nej fazie. Stu­dio zde­cy­do­wa­ło się nawet na poka­za­nie pierw­szych mate­ria­łów. Czte­ry udo­stęp­nio­ne gra­fi­ki mają być zrzu­ta­mi ekra­nu z aktu­al­nej, nadal wcze­snej, wer­sji gry. Widać, że za dnia kró­lo­wać będą brud­ne sepie, nocą zaś – nie­po­ko­ją­ce mgli­ste zie­le­nie. Dobór kolo­ry­stycz­ny na pew­no dobrze odda­je ponu­rość świa­ta przedstawionego.

Sty­li­za­cja gra­ficz­na od same­go począt­ku była dla nas nie­zwy­kle istot­nym aspek­tem deve­lop­men­tu. Szu­ka­li­śmy inspi­ra­cji we fla­mandz­kich mistrzach rene­san­su. Po wie­lu pró­bach i przy­miar­kach stwier­dzi­li­śmy, że mamy więk­sze moż­li­wość gra­ficz­ne i zaczę­li­śmy coraz bar­dziej zbli­żać się do reali­zmu. Myślę że jeste­śmy na takim eta­pie, że może­my podzie­lić się z odbior­ca­mi pierw­szy­mi mate­ria­ła­mi, powie­dział Kac­per Szwaj­ka, Art Direc­tor The Dust.

Nadal jed­nak nie zdra­dzo­no żad­nych infor­ma­cji na temat samej fabu­ły czy choć­by głów­ne­go boha­te­ra gry. Stu­dio zanim ujaw­ni wię­cej szcze­gó­łów na ten temat, chce się upew­nić, że ich wizja zado­wo­li fanów twór­czo­ści Jac­ka Pie­ka­ry, ale jed­no­cze­śnie będzie straw­na dla tych gra­czy, któ­rzy z Cyklem Inkwi­zy­tor­skim do czy­nie­nia jesz­cze nie mieli.

Odbiór samej posta­ci Mor­di­me­ra, zarów­no przez czy­tel­ni­ków cyklu Ja, inkwi­zy­tor jak i tych któ­rzy nigdy się z nim nie zetknę­li, jest dla nas klu­czo­wym zada­niem. Musi­my odpo­wied­nio zba­lan­so­wać cechy zewnętrz­ne i wewnętrz­ne boha­te­ra, tak aby były czy­tel­ne dla fanów Jac­ka oraz atrak­cyj­ne dla gra­czy nie zna­ją­cych cyklu. Chce­my grun­tow­nie prze­ba­dać ten istot­ny ele­ment, żeby speł­nić ocze­ki­wa­nie gra­czy, sko­men­to­wał Jakub Wolff, CEO The Dust.

źró­dło infor­ma­cja prasowa

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy