Aktualności

Zapadła decyzja, że Warszawskie Targi Książki w tym roku się nie odbędą

Gale­rie han­dlo­we są poza­my­ka­ne, kina, teatry nie funk­cjo­nu­ją, dzie­cia­ki zamiast w szkol­nych ławach uczą się w domach, kon­cer­ty, spo­tka­nia z auto­ra­mi maso­wo są odwo­ły­wa­ne. W obli­czu tego wszyst­kie­go nie dzi­wi więc decy­zja orga­ni­za­to­rów War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki. Tego­rocz­na edy­cja jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych imprez lite­rac­kich w Pol­sce nie odbę­dzie się.

Jesz­cze 11 mar­ca orga­ni­za­to­rzy infor­mo­wa­li, że dzia­ła­ją zgod­nie z przy­ję­tym har­mo­no­gra­mem, trzy­ma­ją rękę na pul­sie i jeśli coś będzie mia­ło się zmie­nić w tema­cie tar­gów, od razu będą aktu­ali­zo­wać sta­tus. Nie­ca­łe dwa tygo­dnie póź­niej otrzy­ma­li­śmy kolej­ną infor­ma­cję. Są to wie­ści, któ­rych moż­na było się spo­dzie­wać. Chy­ba dla niko­go zasko­cze­niem nie jest, że tego­rocz­na edy­cja War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki zosta­ła odwo­ła­na. Według komu­ni­ka­tu kolej­na odbę­dzie się dopie­ro w maju 2021.

Orga­ni­za­to­rzy nie wyklu­cza­ją jed­nak moż­li­wo­ści przy­go­to­wa­nia podob­nej impre­zy, choć pew­nie na mniej­szą ska­lę, w okre­sie jesiennym.

Orga­ni­za­to­rzy, w zależ­no­ści od roz­wo­ju sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej oraz sytu­acji eko­no­micz­nej bran­ży wydaw­ni­czej, roz­wa­żą w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku tygo­dni zor­ga­ni­zo­wa­nie jesien­nych, kra­jo­wych tar­gów w War­sza­wie. Będzie­my Pań­stwa o tym infor­mo­wać, czy­ta­my w ofi­cjal­nym komunikacie.

Jesień jest dość zatło­czo­na, jeśli cho­dzi o impre­zy lite­rac­kie. Odby­wa­ją się wte­dy Tar­gi Wydaw­ców Kato­lic­kich, Tar­gi w Bia­łym­sto­ku, Con­rad Festi­val, Gdań­skie Tar­gi Książ­ki, Salon Cie­ka­wej Książ­ki w Łodzi, a przede wszyst­kim Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie. Cięż­ko więc było­by wci­snąć w to wszyst­ko jesz­cze jed­ną dużą impre­zę, któ­ra nie rodzi­ła­by kon­flik­tów z tymi już wpi­sa­ny­mi do cyklicz­ne­go kalendarza.

Pod­czas War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki zwy­cza­jo­wo odby­wa­ła się gala Nagro­dy im. Ryszar­da Kapu­ściń­skie­go za repor­taż lite­rac­ki. Jak na razie pod zna­kiem zapy­ta­nia stoi cere­mo­nia. Sekre­tarz nagro­dy Boże­na Dud­ko poin­for­mo­wa­ła, że w kwiet­niu zosta­ną ogło­sze­ni fina­li­ści, ale ist­nie­je jed­no­cze­śnie duże praw­do­po­do­bień­stwo, że lau­re­atów pozna­my w innym ter­mi­nie niż planowano.

http://www.targi-ksiazki.waw.pl/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy