Aktualności

Paszporty Polityki 2019 przyznane. Wiemy już, kto wygrał w kategorii Literatura

14 stycz­nia, wie­czo­rem, w war­szaw­skim Teatrze Pol­skim odby­ła się uro­czy­sta gala Pasz­por­tów Poli­ty­ki, pod­czas któ­rej pozna­li­śmy nazwi­ska sied­mior­ga lau­re­atów – twór­ców, któ­rzy “nie ule­ga­ją modom i śro­do­wi­sko­wym naci­skom”. Przy­zna­na zosta­ła rów­nież nagro­da spe­cjal­na dla Kre­ato­ra kul­tu­ry. Pasz­por­ta­mi Poli­ty­ki nagra­dza­no w tym roku pol­skich twór­ców po raz dwu­dzie­sty siódmy!

W kate­go­rii Lite­ra­tu­ra nomi­no­wa­ne były trzy pisar­ki: Wero­ni­ka Murek, Domi­ni­ka Sło­wik i Urszu­la Zającz­kow­ska. Jury zde­cy­do­wa­ło, że naj­lep­szą i naj­cie­kaw­szą oso­bi­sto­ścią minio­ne­go roku jest Domi­ni­ka Sło­wik. Laur zwy­cię­stwa przy­nio­sła jej powieść Zimow­la, w któ­rej autor­ka według wydaw­cy po mistrzow­sku zacie­ra gra­ni­ce mię­dzy moż­li­wym i nie­moż­li­wym, by zabrać czy­tel­ni­ka w gąszcz nie­wy­ja­śnial­nych zja­wisk codzienności.

Pasz­port w kate­go­rii Lite­ra­tu­ra otrzy­mu­je Domi­ni­ka Sło­wik: za wcią­ga­ją­cą, wie­lo­po­zio­mo­wą i peł­ną zaga­dek opo­wieść o rodzi­nie, histo­rii naj­now­szej i o Pol­sce – „kra­ju, w któ­rym prze­szłość to naj­lep­szy kapi­tał na przy­szłość”, uza­sad­ni­li swój wybór sędziowie.

Tytu­łem Kre­ato­ra kul­tu­ry w tym roku wyróż­nio­na zosta­ła lite­rat­ka i to nie­ba­ga­tel­na. Orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li, że nale­ży doce­nić książ­ki wyprze­dza­ją­ce swój czas, zdol­ność patrze­nia w przy­szłość nie tyl­ko lite­ra­tu­ry, ale i całej pla­ne­ty oraz siłę pły­ną­cą z twór­czo­ści tego­rocz­nej lau­re­at­ki Nagro­dy Nobla, Olgi Tokarczuk.

Kie­dy kil­ka mie­się­cy temu, po świa­to­wych suk­ce­sach „Bie­gu­nów” i „Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych”, decy­do­wa­li­śmy o przy­zna­niu Oldze Tokar­czuk naszej spe­cjal­nej nagro­dy Kre­ato­ra Kul­tu­ry, nie wie­dzie­li­śmy jesz­cze, że będzie­my ją wrę­czać lau­re­at­ce lite­rac­kie­go Nobla. Dla nas to fakt o wyjąt­ko­wym zna­cze­niu – Tokar­czuk była jed­ną z pierw­szych nagro­dzo­nych Pasz­por­tem POLITYKI pisa­rek (otrzy­ma­ła Pasz­port za rok 1996) i jest pierw­szą spo­śród nich, któ­ra otrzy­mu­je tak­że laur Kre­ato­ra Kul­tu­ry. Tylu lat trze­ba, żeby naj­bar­dziej obie­cu­ją­ca autor­ka swo­je­go poko­le­nia zamie­ni­ła się w świa­to­wą gwiaz­dę, iko­nę pol­skiej lite­ra­tu­ry i współ­cze­sną amba­sa­dor­kę nasze­go kra­ju, mówi­li pro­wa­dzą­cy galę.

Lau­re­aci Pasz­por­tów Poli­ty­ki 2019 w pozo­sta­łych kategoriach:

Film: Bar­tosz Bielenia
Teatr: Wero­ni­ka Szczawińska
Sztu­ki wizu­al­ne: Wero­ni­ka Gęsicka
Muzy­ka poważ­na: Jakub Józef Orliński
Muzy­ka popu­lar­na: Bła­żej Król
Kul­tu­ra cyfro­wa: Dawid Ciślak (Poly­slash)

Zimow­la, Domi­ni­ka Słowik

Mia­stecz­ko w Doli­nie Zmor­nic­kiej oddy­cha tajem­ni­ca­mi. Z jezio­ra wyło­wio­no cia­ło, ojciec rzu­cił pra­cę w urzę­dzie i został wró­żem, a Psz­cze­larz wytre­so­wał swój rój. Misza w wol­nych chwi­lach spro­wa­dza traw­kę ze Sło­wa­cji. Naga Dygna­rów­na spa­ce­ru­je nocą po uli­cach. Miesz­kań­cy albo cze­ka­ją, aż wyda­rzy się kolej­ny cud, albo gorącz­ko­wo szu­ka­ją skar­bu. Czy uda się otwo­rzyć od zawsze zamknię­te drzwi i odkryć naj­ści­ślej strze­żo­ny sekret? Cukrów­kę coraz gęściej spo­wi­ja nie­bez­pie­czeń­stwo i lep­ki mrok…

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: Polityka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy