Sprawdzasz tag

Polityka

Aktualności

Laureaci Paszportów POLITYKI 2020

28. edy­cja Pasz­por­tów „Poli­ty­ki”, jed­nej z naj­waż­niej­szych nagród kul­tu­ral­nych w Pol­sce, już za nami. 26 stycz­nia odby­ła się gala, tym razem nie­ste­ty bez udzia­łu publicz­no­ści przez wzgląd na sytu­ację pan­de­micz­ną, na któ­rej ogło­sze­ni zosta­li lau­re­aci w sied­miu głów­nych kate­go­riach. Pozna­li­śmy rów­nież nazwi­sko Kre­ato­ra Kul­tu­ry, ponad­to kapi­tu­ła przy­zna­ła wyjąt­ko­wą nagro­dę spe­cjal­ną w kate­go­rii kul­tu­ra zdal­na. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Paszporty Polityki 2019 przyznane. Wiemy już, kto wygrał w kategorii Literatura

14 stycz­nia, wie­czo­rem, w war­szaw­skim Teatrze Pol­skim odby­ła się uro­czy­sta gala Pasz­por­tów Poli­ty­ki, pod­czas któ­rej pozna­li­śmy nazwi­ska sied­mior­ga lau­re­atów – twór­ców, któ­rzy “nie ule­ga­ją modom i śro­do­wi­sko­wym naci­skom”. Przy­zna­na zosta­ła rów­nież nagro­da spe­cjal­na dla Kre­ato­ra kul­tu­ry. Pasz­por­ta­mi Poli­ty­ki nagra­dza­no w tym roku pol­skich twór­ców po raz dwu­dzie­sty siód­my! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Poznaliśmy nominowanych do PASZPORTÓW POLITYKI 2019

Wła­śnie dziś ujaw­nio­ne zosta­ły nazwi­ska nomi­no­wa­nych do tego­rocz­nej edy­cji PASZPORTÓW POLITYKI, wyda­rze­nia, któ­re na prze­strze­ni ponad ćwierć­wie­cza zasłu­ży­ło na ogrom­ny sza­cu­nek w śro­do­wi­skach twór­czych. Nagro­dy przy­zna­wa­ne są naj­lep­szym i naj­cie­kaw­szym oso­bi­sto­ściom minio­ne­go roku w sied­miu kate­go­riach: film, teatr, sztu­ki wizu­al­ne, muzy­ka poważ­na, muzy­ka popu­lar­na, kul­tu­ra cyfro­wa i to, co nas naj­bar­dziej inte­re­su­je, czy­li lite­ra­tu­ra. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Literackim Paszportem Polityki za 2018 rok legitymować może się Małgorzata Rejmer

Tygo­dnik „Poli­ty­ka” usta­no­wił swo­ją nagro­dę w 1993 roku. Na prze­strze­ni lat Pasz­por­ty uzy­ska­ły sta­tus pre­sti­żo­we­go wyróż­nie­nia przy­zna­wa­ne­go twór­com kul­tu­ry. W ostat­ni wto­rek roz­wią­za­na zosta­ła 26. edy­cja kon­kur­su. Lau­re­atów ogło­szo­no pod­czas uro­czy­stej gali w Teatrze Pol­skim imie­nia Arnol­da Szyf­ma­na w War­sza­wie. Lite­rac­ki Pasz­port „Poli­ty­ki” tra­fił do Mał­go­rza­ty Rej­mer za książ­kę Bło­to słod­sze niż miód. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Trzeci tom serii W kręgach władzy już w listopadzie. Tak, Remigiusz Mróz powraca!

ASZ­dzien­nik opu­bli­ko­wał humo­ry­stycz­ny arty­kuł o nowej książ­ce Remi­giu­sza Mro­za, któ­ra mia­ła­by wywo­łać obu­rze­nie wśród pol­skich poli­ty­ków tym, że w powie­ści poja­wia­ją się więk­sze kana­lie niż oni sami. Oka­zu­je się, że ten oczy­wi­sty fake news ma w sobie ziar­no praw­dy, co potwier­dził Remi­giusz Mróz na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku. Wła­dza abso­lut­na, trze­ci tom serii W krę­gach wła­dzy, będzie mia­ła pre­mie­rę 14 listo­pa­da. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nominacje do Paszportów Polityki 2016

Pasz­por­ty “Poli­ty­ki” to nagro­da przy­zna­wa­na od 1993 roku przez – jak sama nazwa wska­zu­je – tygo­dnik “Poli­ty­ka”. Nagra­dza ona oso­by zwią­za­ne z kul­tu­rą w kate­go­riach: lite­ra­tu­ra, film, teatr, muzy­ka poważ­na, pla­sty­ka / sztu­ki wizu­al­ne i estra­da, a od 2002 roku tak­że – kre­ator kul­tu­ry. Kolej­ne roz­wi­nię­cie o nową kate­go­rię wniósł rok bieżący.
Czy­taj dalej

-->