Aktualności Zapowiedzi

Trzeci tom serii W kręgach władzy już w listopadzie. Tak, Remigiusz Mróz powraca!

ASZ­dzien­nik opu­bli­ko­wał humo­ry­stycz­ny arty­kuł o nowej książ­ce Remi­giu­sza Mro­za, któ­ra mia­ła­by wywo­łać obu­rze­nie wśród pol­skich poli­ty­ków tym, że w powie­ści poja­wia­ją się więk­sze kana­lie niż oni sami. Oka­zu­je się, że ten oczy­wi­sty fake news ma w sobie ziar­no praw­dy, co potwier­dził Remi­giusz Mróz na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku. Wła­dza abso­lut­na, trze­ci tom serii W krę­gach wła­dzy, będzie mia­ła pre­mie­rę 14 listopada.

W pol­skiej poli­ty­ce tra­dy­cyj­nie wrze, ale wła­ści­wie to nic w porów­na­niu z tym, co los zgo­to­wał Hau­ero­wi i resz­cie w trze­cim tomie “W krę­gach wła­dzy”, napi­sał na Face­bo­oku Remi­giusz Mróz.

Seria W krę­gach wła­dzy opo­wia­da o zapie­ra­ją­cych dech wyda­rze­niach, moż­na by spo­koj­nie rzec wiel­kich kry­zy­sach, tar­ga­ją­cych pol­ską sce­ną poli­tycz­ną. Oczy­wi­ście zarów­no boha­te­ro­wie jak i opi­sy­wa­ne sytu­acje są czy­stą fik­cją i nie spo­sób odmó­wić auto­ro­wi ułań­skiej fan­ta­zji. Cała seria przez wydaw­cę okre­śla­na jest pol­skim House of Cards.

Remi­giusz Mróz od same­go począt­ku zadzi­wia przede wszyst­kim tem­pem pisa­nia swo­ich powie­ści, któ­rych na kon­cie ma już dwa­dzie­ścia osiem (łącz­nie z try­lo­gią napi­sa­ną pod pseu­do­ni­mem Ove Løg­mans­bø). Przy­po­mnij­my, że zade­biu­to­wał w 2013 roku, a więc two­rzy w tem­pie ponad pię­ciu ksią­żek rocz­nie. Rekor­do­wy był 2016, kie­dy zosta­ło wyda­nych dzie­sięć jego powie­ści.

Wła­dza abso­lut­na będzie szó­stą książ­ką Remi­giu­sza Mro­za wyda­ną w tym roku. Pre­mie­ra 14 listo­pa­da, ale tytuł ma być dostęp­ny już od 31 października.

Po zama­chu pod sej­mem Pol­ska zna­la­zła się na skra­ju anar­chii. Kon­sty­tu­cja nie prze­wi­du­je, kto powi­nien prze­jąć wła­dzę, a do wal­ki o nią goto­we są sta­nąć wszyst­kie siły poli­tycz­ne. W sytu­acji poważ­ne­go kry­zy­su roz­po­czy­na się naj­bar­dziej bez­kom­pro­mi­so­wa kam­pa­nia wybor­cza w historii.

Tym­cza­sem zaczy­na­ją poja­wiać się dowo­dy na to, że zamach był jedy­nie ele­men­tem więk­sze­go spi­sku. Ten, kto odkry­je praw­dę, zdo­bę­dzie wła­dzę absolutną…
(źró­dło opi­su: remigiuszmroz.pl)

A my przy oka­zji zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia roz­mo­wy z Remi­giu­szem Mro­zem (jeśli oczy­wi­ście jesz­cze tego nie zrobiliście):

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy