Aktualności

Laureaci Paszportów POLITYKI 2020

28. edy­cja Pasz­por­tów „Poli­ty­ki”, jed­nej z naj­waż­niej­szych nagród kul­tu­ral­nych w Pol­sce, już za nami. 26 stycz­nia odby­ła się gala, tym razem nie­ste­ty bez udzia­łu publicz­no­ści przez wzgląd na sytu­ację pan­de­micz­ną, na któ­rej ogło­sze­ni zosta­li lau­re­aci w sied­miu głów­nych kate­go­riach. Pozna­li­śmy rów­nież nazwi­sko Kre­ato­ra Kul­tu­ry, ponad­to kapi­tu­ła przy­zna­ła wyjąt­ko­wą nagro­dę spe­cjal­ną w kate­go­rii kul­tu­ra zdalna.

Pasz­por­ty „Poli­ty­ki” przy­zna­wa­ne są nie­prze­rwa­nie każ­de­go roku od 1993, kie­dy to kon­kurs został zaini­cjo­wa­ny przez ówcze­sne­go sze­fa dzia­łu kul­tu­ry Zdzi­sła­wa Pie­tra­si­ka. Nagro­dy wrę­cza­ne są mło­dym, obie­cu­ją­cym twór­com w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: film, teatr, lite­ra­tu­ra, sztu­ki wizu­al­ne, muzy­ka poważ­na, muzy­ka popu­lar­na i kul­tu­ra cyfrowa.

Nagro­dę w kate­go­rii lite­rac­kiej, gło­sa­mi kry­ty­ków i spe­cja­li­stów: Pio­tra Brat­kow­skie­go, Paw­ła Duni­na-Wąso­wi­cza, Anny Kału­ży, Eli­zy Kąc­kiej, Pio­tra Kofty, Zofii Król, Juliu­sza Kur­kie­wi­cza, Pau­li­ny Mało­chleb, Anny Mar­chew­ki i Micha­ła Noga­sia, otrzy­ma­ła Mira Mar­ci­nów, filo­zof­ka i dok­tor psy­cho­lo­gii za debiut powie­ścio­wy, zaty­tu­ło­wa­ny Bez­ma­tek.

W uza­sad­nie­niu kapi­tu­ły czy­ta­my, że pisar­ka Pasz­port „Poli­ty­ki” otrzy­ma­ła za inten­syw­ną opo­wieść o rela­cji cór­ki i mat­ki, o życiu i umie­ra­niu. Wybit­ność „Bez­mat­ka” wykra­cza dale­ko poza temat żało­by, doty­czy też lite­rac­kie­go języ­ka, zara­zem wywro­to­we­go i precyzyjnego.

Lau­re­ata­mi w pozo­sta­łych sze­ściu głów­nych kate­go­riach zosta­li: Piotr Doma­lew­ski (Film), Teatr 21 (Teatr), Mał­go­rza­ta Mir­ga-Tas (Sztu­ki wizu­al­ne), Ania Kar­po­wicz (Muzy­ka poważ­na), Sik­sa (Muzy­ka popu­lar­na) oraz Mar­ta Mali­now­ska, Jacek Brze­ziń­ski i Artur Gan­szy­niec z Dif­fe­rent Tales (Kul­tu­ra cyfrowa).

Przy­zna­wa­ny od 2002 tytuł Kre­ato­ra Kul­tu­ry zło­żo­ny został pod­czas gali 28. edy­cji Pasz­por­tów „Poli­ty­ki” na ręce Lecha i Boże­ny Janer­ków za naj­wspa­nial­szą w pol­skiej muzy­ce roz­ryw­ko­wej opo­wieść o nie­za­leż­no­ści, snu­tą przez deka­dy w zespo­le Klaus Mitf­foch, a póź­niej na autor­skich płytach.

W tym roku przy­zna­na zosta­ła rów­nież nagro­da spe­cjal­na w nowej kate­go­rii kul­tu­ra zdal­na, któ­ra mia­ła tra­fić do oso­by czy insty­tu­cji, któ­ra w nowej rze­czy­wi­sto­ści dostrze­gła w świe­cie nowych tech­no­lo­gii sprzy­mie­rzeń­ca w sta­ra­niach o dostar­cze­nie wyso­kiej jako­ści tre­ści do jak naj­szer­sze­go krę­gu odbior­ców kul­tu­ry. Lau­re­atem tego wyróż­nie­nia został Artur Lie­bhart, dyrek­tor festi­wa­lu fil­mów doku­men­tal­nych Mil­len­nium Docs Aga­inst Gravity.

Zwy­cięz­ca­mi w tym roku mogli poczuć się nie tyl­ko lau­re­aci, przy­naj­mniej w wymia­rze mate­rial­nym. Nagro­dy finan­so­we wypła­co­ne zosta­ły wyjąt­ko­wo rów­nież wszyst­kim nomi­no­wa­nym w poszcze­gól­nych kategoriach.

Widząc, w jak dra­ma­tycz­nej sytu­acji są twór­cy kul­tu­ry, redak­cja tygo­dni­ka „Poli­ty­ka” posta­no­wi­ła pod­wyż­szyć finan­so­wy wymiar nagród dla lau­re­atów oraz po raz pierw­szy w histo­rii przy­znać pasz­por­to­we „die­ty” tak­że nomi­no­wa­nym. Sta­ło się to moż­li­we dzię­ki wspar­ciu i hoj­no­ści naszych part­ne­rów. Po tym cięż­kim okre­sie Pasz­port „Poli­ty­ki” będzie ponow­nie sym­bo­licz­ną prze­pust­ką – tym razem do nor­mal­no­ści, czy­ta­my w komu­ni­ka­cie prasowym.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy