Sprawdzasz tag

paszport

Aktualności

Laureaci Paszportów POLITYKI 2020

28. edy­cja Pasz­por­tów „Poli­ty­ki”, jed­nej z naj­waż­niej­szych nagród kul­tu­ral­nych w Pol­sce, już za nami. 26 stycz­nia odby­ła się gala, tym razem nie­ste­ty bez udzia­łu publicz­no­ści przez wzgląd na sytu­ację pan­de­micz­ną, na któ­rej ogło­sze­ni zosta­li lau­re­aci w sied­miu głów­nych kate­go­riach. Pozna­li­śmy rów­nież nazwi­sko Kre­ato­ra Kul­tu­ry, ponad­to kapi­tu­ła przy­zna­ła wyjąt­ko­wą nagro­dę spe­cjal­ną w kate­go­rii kul­tu­ra zdal­na. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Poznaliśmy nominowanych do PASZPORTÓW POLITYKI 2019

Wła­śnie dziś ujaw­nio­ne zosta­ły nazwi­ska nomi­no­wa­nych do tego­rocz­nej edy­cji PASZPORTÓW POLITYKI, wyda­rze­nia, któ­re na prze­strze­ni ponad ćwierć­wie­cza zasłu­ży­ło na ogrom­ny sza­cu­nek w śro­do­wi­skach twór­czych. Nagro­dy przy­zna­wa­ne są naj­lep­szym i naj­cie­kaw­szym oso­bi­sto­ściom minio­ne­go roku w sied­miu kate­go­riach: film, teatr, sztu­ki wizu­al­ne, muzy­ka poważ­na, muzy­ka popu­lar­na, kul­tu­ra cyfro­wa i to, co nas naj­bar­dziej inte­re­su­je, czy­li lite­ra­tu­ra. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Literackim Paszportem Polityki za 2018 rok legitymować może się Małgorzata Rejmer

Tygo­dnik „Poli­ty­ka” usta­no­wił swo­ją nagro­dę w 1993 roku. Na prze­strze­ni lat Pasz­por­ty uzy­ska­ły sta­tus pre­sti­żo­we­go wyróż­nie­nia przy­zna­wa­ne­go twór­com kul­tu­ry. W ostat­ni wto­rek roz­wią­za­na zosta­ła 26. edy­cja kon­kur­su. Lau­re­atów ogło­szo­no pod­czas uro­czy­stej gali w Teatrze Pol­skim imie­nia Arnol­da Szyf­ma­na w War­sza­wie. Lite­rac­ki Pasz­port „Poli­ty­ki” tra­fił do Mał­go­rza­ty Rej­mer za książ­kę Bło­to słod­sze niż miód. Czy­taj dalej

-->