Aktualności

Poznaliśmy nominowanych do PASZPORTÓW POLITYKI 2019

Wła­śnie dziś ujaw­nio­ne zosta­ły nazwi­ska nomi­no­wa­nych do tego­rocz­nej edy­cji PASZPORTÓW POLITYKI, wyda­rze­nia, któ­re na prze­strze­ni ponad ćwierć­wie­cza zasłu­ży­ło na ogrom­ny sza­cu­nek w śro­do­wi­skach twór­czych. Nagro­dy przy­zna­wa­ne są naj­lep­szym i naj­cie­kaw­szym oso­bi­sto­ściom minio­ne­go roku w sied­miu kate­go­riach: film, teatr, sztu­ki wizu­al­ne, muzy­ka poważ­na, muzy­ka popu­lar­na, kul­tu­ra cyfro­wa i to, co nas naj­bar­dziej inte­re­su­je, czy­li literatura.

PASZPORTY zosta­ły wymy­ślo­ne dla twór­ców, któ­rych talent prze­kra­cza śred­nie nor­my kra­jo­we. Na pew­no nie ogra­ni­cza naszych nomi­no­wa­nych prze­strzeń. Nie po raz pierw­szy potwier­dza się, że twór­cy z rocz­ni­ków 80. i 90. swo­bod­niej się prze­miesz­cza­ją, żyjąc w speł­nio­nej wizji glo­bal­nej wio­ski. Sce­ną jest tu raczej cały kon­ty­nent niż kraj. Nie zna­czy to, że nie ma w ich sztu­ce odnie­sie­nia do naszych cza­sów i bli­skiej nam prze­strze­ni, czy­ta­my w ofi­cjal­nej infor­ma­cji prasowej.

W kate­go­rii Lite­ra­tu­ra do PASZPORTÓW POLITYKI 2019 zgło­sze­ni zosta­li Justy­na Bar­giel­ska, Maciej Bie­law­ski, Joan­na Gie­rak-Onosz­ko, Grze­gorz Kwiat­kow­ski, Szcze­pan Kopyt, Robert Małec­ki, Jakub Michal­cze­nia, Wero­ni­ka Murek, Mal­wi­na Pająk, Maria Reimann, Adam Robiń­ski, Bar­ba­ra Sadur­ska, Szy­mon Słom­czyń­ski, Domi­ni­ka Sło­wik, Natal­ka Susz­czyń­ska, Grze­gorz Uzdań­ski, Tomasz Wiśniew­ski i Urszu­la Zającz­kow­ska. Następ­nie przed sędzia­mi posta­wio­ne zosta­ło trud­ne zada­nie wybra­nia trzech nazwisk, któ­re na tle pozo­sta­łych wyróż­nia­ły się najbardziej.

Nomi­no­wa­na do PASZPORTU POLITYKI 2019 zosta­ła Wero­ni­ka Murek za książ­kę Fein­we­in­ble­in będą­cą zbio­rem trzech sztuk teatral­nych. To już dru­ga nomi­na­cja tej mło­dej, nad wyraz uta­len­to­wa­nej dramatopisarki.

Mate­rią jej lite­ra­tu­ry sta­je się wszyst­ko, co skła­da się na pol­ską pod­świa­do­mość trau­ma­tycz­ną: zwłasz­cza nie­do­po­wie­dze­nia i prze­mil­cze­nia, któ­rym potra­fi nadać wyraz i tem­pe­ra­tu­rę emo­cjo­nal­ną, uza­sad­ni­ła wybór zasia­da­ją­ca w jury Eli­za Kącka.

Taką samą szan­sę na PASZPORT w dzie­dzi­nie Lite­ra­tu­ry ma rów­nież uzna­na za jed­ną z naj­cie­kaw­szych pisa­rek mło­de­go poko­le­nia Domi­ni­ka Sło­wik. Sędzio­wie doce­ni­li jej thril­ler z ele­men­ta­mi opo­wie­ści gro­zy rysu­ją­cy nie­zwy­kły obraz Pol­ski lat 80. I 90., zaty­tu­ło­wa­ny Zimowla.

Two­rzy pro­zę, któ­ra zachłan­nie poże­ra czas czy­tel­ni­ka, a wnio­ski i dia­gno­zy, któ­re sta­wia, nie przy­na­le­żą do lite­ra­tu­ry popu­lar­nej, a tej wyso­ko­ar­ty­stycz­nej, kry­tycz­nej wobec domi­nu­ją­cych nar­ra­cji. Moż­na tyl­ko życzyć, by za kil­ka lat odnio­sła te same suk­ce­sy, któ­re świę­ci dziś na świe­cie Olga Tokar­czuk. Bo ją na to stać, uza­sad­niał Woj­ciech Szot.

Trze­cią nomi­no­wa­ną oka­za­ła się być Urszu­la Zającz­kow­ska – poet­ka, artyst­ka wizu­al­na i bota­nicz­ka. Bile­tem wstę­pu do fina­ło­wej trój­ki był dla niej zbiór ese­jów Paty­ki, bady­le, w któ­rym twór­czo opi­su­je rela­cje czło­wie­ka z przyrodą.

Zającz­kow­ska udzie­la nam swo­ich oczu, zmy­słów i uczuć dla wyka­za­nia, że do istot żywych (przy czym »istot« jest tu sło­wem naj­istot­niej­szym) nale­żą tak­że Oso­by przy­na­leż­ne do świa­ta roślin­ne­go. Ta pro­za nie popu­la­ry­zu­je nauki – ona upo­wszech­nia tajem­ni­cę życia, uza­sad­ni­ła Eli­za Kącka.

Nomi­no­wa­ni w pozo­sta­łych kategoriach:
Film: Bar­tosz Bie­le­nia, Bar­tosz Kruh­lik, Mate­usz Pacewicz
Teatr: Mag­da­le­na Drab, Moni­ka Fraj­czyk, Wero­ni­ka Szczawińska
Sztu­ki wizu­al­ne: Alex Baczyń­ski-Jen­kins, Wero­ni­ka Gęsic­ka, Roman Stańczak
Muzy­ka poważ­na: Kry­stian Lada, Mar­ty­na Pastusz­ka, Jakub Józef Orliński
Muzy­ka popu­lar­na: Bła­żej Król, Pier­ni­kow­ski, Hania Rani
Kul­tu­ra cyfro­wa: Jacek Brze­ziń­ski i Artur Gan­szy­niec (Dif­fe­rent Tales), Dawid Ciślak (Poly­slash), Alek­san­dra Jarosz

Teraz roz­po­czy­na się ostat­ni etap. Kapi­tu­ła skła­da­ją­ca się z dzien­ni­ka­rzy tygo­dni­ka „Poli­ty­ka” musi wska­zać po jed­nym nazwi­sku w każ­dej z sied­miu kate­go­rii. Lau­re­atów PASZPORTÓW POLITYKI 2019 pozna­my 14 stycz­nia pod­czas uro­czy­stej gali w Teatrze Pol­skim im. Arnol­da Szyf­ma­na w War­sza­wie. Wyda­rze­nie – już dwu­dzie­sta siód­ma edy­cja kon­kur­su – będzie trans­mi­to­wa­ne na żywo przez sta­cję TVN.

Źró­dło: Infor­ma­cja prasowa.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy