Aktualności Zapowiedzi

Marzec z Albatrosem – premiery wydawnicze!

Marzec z Alba­tro­sem to grat­ka dla miło­śni­ków sen­sa­cji Tra­dy­cyj­nie pre­zen­tu­je­my na naszych łamach książ­ki, któ­re mogą zain­te­re­so­wać Nie­sta­ty­stycz­nych (a więc czy­ta­ją­cych) Pola­ków. Tym razem to sześć nowych powie­ści wyda­nych przez Albatrosa.

Dia­ne Set­ter­field – Była sobie rzeka

To była naj­dłuż­sza noc w roku, kie­dy wszyst­ko może się zdarzyć.

Trzy dziew­czyn­ki zagi­nę­ły. Jed­na wró­ci­ła. Opo­wieść się rozpoczyna…

W ciem­ną noc w środ­ku zimy w sta­rej gospo­dzie nad Tami­zą ma miej­sce nie­zwy­kłe wyda­rze­nie. Sta­li bywal­cy wła­śnie zabi­ja­ją czas opo­wie­ścia­mi, kie­dy w drzwiach poja­wia się cięż­ko ran­ny nie­zna­jo­my. W ramio­nach trzy­ma mar­twą dziew­czyn­kę. Kie­dy godzi­nę póź­niej dziec­ko zaczy­na oddy­chać, nikt nie może w to uwie­rzyć. Cud? Czy magicz­na sztucz­ka? Może nauka będzie w sta­nie to rozstrzygnąć?

Miesz­kań­cy nabrze­ży prze­ści­ga­ją się w pomy­słach, by roz­wią­zać zagad­kę dziew­czyn­ki, któ­ra umar­ła, a potem oży­ła. Mija­ją jed­nak dni, a tajem­ni­ca wyda­je się coraz bar­dziej nie­prze­nik­nio­na. Dziew­czyn­ka oka­zu­je się nie­ma i nie może odpo­wie­dzieć na pyta­nia: kim jest, skąd pocho­dzi i co sta­ło się z jej bli­ski­mi. W tej spra­wie poja­wia się coraz wię­cej pytań i wątpliwości.

Tym­cza­sem trzy rodzi­ny wyra­ża­ją chęć, by wziąć dziec­ko pod opie­kę. Zamoż­na mło­da mat­ka wie­rzy, że dziew­czyn­ka jest jej cór­ką, któ­ra zagi­nę­ła dwa lata wcze­śniej. Rodzi­na far­me­rów, któ­ra wciąż prze­ży­wa sekret­ny romans syna, szy­ku­je się na przy­ję­cie wnucz­ki. Skrom­na i skry­ta gospo­dy­ni pro­bosz­cza widzi w małej nie­mo­wie swo­ją młod­szą sio­strę. Każ­da z tych osób ma wła­sną opo­wieść, któ­rej gra­ni­ce mię­dzy rze­czy­wi­sto­ścią a fan­ta­zją są ulot­ne i roz­le­wa­ją się cza­sa­mi jak nie­kon­tro­lo­wa­ne wody rzeki.

URZEKAJĄCA, WIELOWYMIAROWA, PEŁNA ZAGADEK POWIEŚĆ, PRZESYCONA FOLKLOREM, TAJEMNICZOŚCIĄ I ROMANTYZMEM. TA POWIEŚĆ TO MISTERNIE TKANY GOBELIN, SPLATAJĄCY FOLKLOR, NAUKĘ, MAGIĘ I MIT.

Książ­ka nomi­no­wa­na do Goodre­ads Cho­ice Award w kate­go­rii powieść histo­rycz­na; uho­no­ro­wa­na nagro­dą HWA Gold Crown Award dla naj­lep­szej powie­ści histo­rycz­nej 2019 roku, przy­zna­wa­ną przez bry­tyj­skie sto­wa­rzy­sze­nie auto­rów ksią­żek histo­rycz­nych (Histo­ri­cal Wri­ters’ Association).

Urze­ka­ją­ca baśń peł­na nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji – krę­ta jak rze­ka, gęsta i intry­gu­ją­ca. Nikt nie opo­wia­da histo­rii tak jak Dia­ne Setterfield.
M.L. Sted­man, autor­ka powie­ści Świa­tło mię­dzy oceanami

Zachwy­ca­ją­ca, głę­bo­ka i pięk­na. Spraw­cie sobie tę roz­kosz i się­gnij­cie po tę nie­zwy­kłą powieść!
Made­li­ne Mil­ler, autor­ka Kirke

Ant­ti Tuoma­inen ‑Naj­go­ręt­sza pla­ża w Finlandii

SEKS, KŁAMSTWA I ŹLE DOPASOWANY STRÓJ KĄPIELOWY.

NIEZBĘDNY KREM Z FILTREM OCHRONNYM 100!

Jan Nyman, detek­tyw z taj­nej jed­nost­ki ope­ra­cyj­nej Kra­jo­wej Poli­cji Cen­tral­nej, zosta­je wysła­ny do sen­ne­go nad­mor­skie­go mia­stecz­ka, by prze­pro­wa­dzić śledz­two w spra­wie tajem­ni­czej śmier­ci. Misja jest jasna: dowie­dzieć się, co napraw­dę się sta­ło, wyko­rzy­stu­jąc wszel­kie nie­zbęd­ne środki.

Ale Nyman wkrót­ce odkry­wa, że w tej spra­wie nic nie jest pro­ste. Nawet miej­sce zbrod­ni – dzi­wacz­na weso­ła tro­pi­kal­na wio­ska na ponu­rym fiń­skim wybrze­żu. Tu słoń­ce roz­grze­wa pia­sek do spek­ta­ku­lar­nych 13 stop­ni Cel­sju­sza… Każ­dy odwie­dza­ją­cy otrzy­mu­je wspa­nia­łe­go dmu­cha­ne­go peli­ka­na – może jesz­cze nie nadmu­cha­ne­go, ale co tam. Kto może oprzeć się poku­sie poby­tu na „naj­go­ręt­szej pla­ży w Fin­lan­dii”? Naj­wy­raź­niej nie zuchwa­li mordercy…

Tuoma­inen to naj­za­baw­niej­szy pisarz w Europie.
„The Times”

Pory­wa­ją­ca powieść – praw­dzi­wy rollercoaster.
„Guar­dian”

Dyle­mat – B.A. Paris

JAK DALEKO SIĘ POSUNIESZ, BY ZAPEWNIĆ OSOBIE, KTÓRĄ KOCHASZ, KILKA DODATKOWYCH GODZIN SZCZĘŚCIA?

Czter­dzie­ste uro­dzi­ny Livii zapo­wia­da­ją się wyjąt­ko­wo hucz­nie, o wie­le bar­dziej spek­ta­ku­lar­nie, niż mogło­by wyglą­dać jej wese­le, któ­re­go zresz­tą nigdy nie miała…

Na przy­ję­ciu zja­wią się wszy­scy, na któ­rych jej zale­ży, za wyjąt­kiem cór­ki, Mar­nie, któ­ra stu­diu­je zagra­ni­cą. I cho­ciaż Livia kocha Mar­nie, skry­cie cie­szy się, że jej nie będzie. Gdy tyl­ko przy­ję­cie się skoń­czy, Livia zamie­rza wyja­wić swo­je­mu mężo­wi, Ada­mo­wi, sekret doty­czą­cy Mar­nie. Na razie jed­nak chce cie­szyć się szczę­śli­wy­mi chwi­la­mi z rodziną.

Adam chce, żeby przy­ję­cie Livii było ide­al­ne, dla­te­go w tajem­ni­cy pla­nu­je spro­wa­dzić Mar­nie do domu. To ma być jego wiel­ka uro­dzi­no­wa nie­spo­dzian­ka. I wte­dy dowia­du­je się o czymś strasz­nym… Musi powie­dzieć Livii. Ale jak mógł­by zepsuć jej ten dzień – jest taka szczę­śli­wa, a goście już zaczę­li się schodzić…

Nowa, zaska­ku­ją­ca powieść autor­ki best­sel­le­rów „Za zamknię­ty­mi drzwia­mi” oraz „Na skra­ju załamania”

Pięk­nie napi­sa­na opo­wieść o miło­ści i stra­cie. Pozo­sta­nie ze mną na długo.
Louise Jen­sen

Co za książ­ka… abso­lut­nie nie da się jej odłożyć!
Sam King

Powieść, któ­ra pozo­sta­nie z tobą dłu­go po prze­wró­ce­niu ostat­niej strony.
H.C. War­ner

Roz­dzie­ra­ją­ca ser­ce, pro­wo­ku­ją­ca do myśle­nia, nała­do­wa­na emocjami…
Roz Wat­kins

Robert Har­ris – Dru­gi sen

Świat koja­rzą­cy się kli­ma­tem z „Imie­niem róży“ i „Opo­wie­ścią pod­ręcz­nej“. Sce­ne­ria, któ­ra mogła­by pocho­dzić z póź­ne­go śre­dnio­wie­cza… gdy­by nie to, że cza­sem moż­na zna­leźć w zie­mi pla­sti­ko­we przedmioty.

Mło­dy ksiądz Chri­sto­pher Fair­fax przy­by­wa do poło­żo­nej na odlu­dziu wio­ski, by odpra­wić pogrzeb tam­tej­sze­go pro­bosz­cza. Nie jest wita­ny z otwar­ty­mi ramio­na­mi i budzą się w nim podej­rze­nia, że sta­ry pro­boszcz nie zmarł śmier­cią natu­ral­ną, a jego zgon mógł mieć coś wspól­ne­go z księ­gą, któ­ra zagi­nę­ła, i znaj­do­wa­ny­mi w pobli­żu para­fii kość­mi. Im głę­biej Fair­fax wcho­dzi w życie odizo­lo­wa­nej od świa­ta wspól­no­ty, tym bar­dziej zaczy­na się chwiać jego wia­ra w obo­wią­zu­ją­cą wie­dzę o histo­rii świa­ta. Wie­dzę, któ­rej strze­że Kościół, goto­wy zro­bić wszyst­ko, by praw­da nie wyszła na jaw. Jak to Kościół.

ROBERT HARRIS UDOWADNIA, ŻE JEST PISARZEM ABSOLUTNIE WSZECHSTRONNYM.
DO GATUNKU POWIEŚCI, W KTÓRYCH JEST MISTRZEM, WŁAŚNIE DOŁĄCZYŁ THRILLER POSTAPOKALIPTYCZNY.

Żeby nie było wąt­pli­wo­ści: nawet jeśli akcja tej powie­ści jest osa­dzo­na w przy­szło­ści przy­po­mi­na­ją­cej śre­dnio­wie­cze, mówi o współ­cze­sno­ści, o Trum­pie i Bre­xi­cie i o odrzu­ca­niu wie­dzy naukowej.
„THE GUARDIAN”

Świet­nie skon­stru­owa­na, wol­na od mora­li­za­tor­stwa książ­ka o zbio­ro­wej pamię­ci, o tym, jak łatwo zapo­mi­na­my, i o tym, jak kru­cha jest współ­cze­sna cywilizacja.
„DAILY TELEGRAPH”

W „Dru­gim śnie“ sły­chać echa „Try­lo­gii rzym­skiej”, któ­re moż­na spro­wa­dzić do słów: „Każ­dej cywi­li­za­cji wyda­je się, że będzie trwać wiecz­nie, lecz histo­ria uczy nas cze­goś zupeł­nie innego”.
„THE GUARDIAN”

Wil­bur Smith, David Chur­chill – Łzy Wojny

Zapie­ra­ją­ca dech w pier­siach histo­ria miło­sna, roz­gry­wa­ją­ca się w cza­sach II woj­ny światowej.

Sie­lan­ko­we dzie­ciń­stwo Saf­fron Court­ney zosta­je prze­rwa­ne przez rodzin­ną tra­ge­dię, któ­ra zmu­sza nasto­lat­kę, by doro­sła znacz­nie szyb­ciej niż to wyni­ka z jej metry­ki. Nie­od­par­ta cie­ka­wość świa­ta i nie­usta­ją­ce pra­gnie­nie przy­gód zawio­dą ją do Anglii. W sam śro­dek zbie­ra­ją­cej się burzy, któ­ra poprze­dza II woj­nę światową.

Mło­dy Ger­hard von Meer­bach, spad­ko­bier­ca for­tu­ny prze­my­sło­wej i zago­rza­ły zwo­len­nik par­tii nazi­stow­skiej, sta­ra się pozo­stać wier­ny swo­im zasa­dom w coraz bar­dziej okrut­nym świe­cie. Jego przy­jaźń z Żydem nara­ża go na nie­bez­pie­czeń­stwo i zmu­sza do prze­ciw­sta­wie­nia się siłom zła, któ­re opa­no­wa­ły jego kraj i rodzinę.

Gdy nad Euro­pą zacznie sza­leć wojen­na zawie­ru­cha, świa­ty Saf­fron i Ger­har­da zde­rzą się. Czy wię­cej będzie ich łączyć, czy dzielić?

Anders Roslund, Bor­ge Hel­l­strom – Trzy godziny

Trzy sekun­dy, a co dopie­ro trzy minu­ty, mogą oka­zać się wiecz­no­ścią, o ile masz wszyst­ko dokład­nie zapla­no­wa­ne i pod kon­tro­lą. Ale trzy godzi­ny, choć wyda­je się, że to nie­po­rów­ny­wal­nie wię­cej cza­su, to sta­now­czo za krót­ko, kie­dy nic już nie zale­ży od ciebie”.

Spo­koj­ny pora­nek w Sztok­hol­mie. Ewert Grens zosta­je wezwa­ny do kost­ni­cy. W zamknię­tym pomiesz­cze­niu znaj­du­je się o jed­no cia­ło za dużo. Skąd się tam wzięło?

Piet Hof­f­man prze­no­si się w nowe miej­sce, aby wypeł­nić ostat­nią nie­bez­piecz­ną misję, zanim defi­ni­tyw­nie porzu­ci życie kry­mi­na­li­sty. Cze­ka go podróż przez gorą­cą, pozba­wio­ną wody pusty­nię i wzbu­rzo­ne morze, w odle­głe zakąt­ki świa­ta, gdzie ludz­kie życie nie ma żad­nej wartości.

Tym­cza­sem w Szwe­cji Zofia i jej syno­wie z utę­sk­nie­niem wycze­ku­ją na powrót Pie­ta. Gdy zja­wi się w domu, będą mogli wresz­cie odna­leźć spo­kój. Sie­lan­ka nie trwa jed­nak dłu­go, a poczu­cie bez­pie­czeń­stwa jest złud­ne – rodzi­nie Pie­ta Hof­f­ma­na zagra­ża śmier­tel­ne niebezpieczeństwo.

Życie od śmier­ci dzie­lą zale­d­wie… TRZY GODZINY.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy