Ekranizacje Zapowiedzi

Serial w uniwersum Dzikich kart z drobnymi zawirowaniami

W 2018 tele­wi­zja inter­ne­to­wa Hulu ogło­si­ła roz­po­czę­cie prac nad prze­nie­sie­niem znaj­du­ją­ce­go się pod redak­cją Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na i Melin­dy M. Snod­grass książ­ko­we­go uni­wer­sum Dzi­kich kart na małe ekra­ny. Po ponad dwóch latach pro­jekt prze­cho­dzi pod skrzy­dła nale­żą­cej do NBC plat­for­my stre­amu­ją­cej fil­my i seria­le Peacock.

Dzi­kie kar­ty to nie­mal trzy­dzie­ści wyda­nych w for­mie książ­ko­wej powie­ści i zbio­rów opo­wia­dań prze­róż­nych auto­rów oraz dal­szych kil­ka­na­ście krót­szych tek­stów publi­ko­wa­nych w inter­ne­cie, któ­re łączy wspól­ne super­bo­ha­ter­skie uni­wer­sum. Pierw­sza książ­ka z serii uka­za­ła się w 1987 i od tam­te­go cza­su w pro­jek­cie wzię­ło już udział ponad czter­dzie­stu pisa­rzy i pisa­rek. Dzi­kie kar­ty znaj­du­ją się pod opie­ką redak­cyj­ną Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na i Melin­dy M. Snod­grass. Pro­jekt swój począ­tek miał w trwa­ją­cej dwa lata kam­pa­nii gry fabu­lar­nej Super­world pro­wa­dzo­nej przez Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na swo­im zna­jo­mym po piórze.

Fabu­ła Dzi­kich kart roz­gry­wa się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej po dru­giej woj­nie świa­to­wej na Zie­mi wypusz­czo­ny został obcy wirus, obda­rza­ją­cy garść oca­la­łych nad­zwy­czaj­ny­mi moca­mi – nie­któ­rzy zyska­li nad­ludz­kie zdol­no­ści umy­sło­we i fizycz­ne, innych dotknę­ły naj­prze­róż­niej­sze defor­ma­cje, nie­licz­ni opo­wie­dzie­li się po stro­nie zła.

Tele­wi­zja Hulu pla­no­wa­ła pro­duk­cję przy­naj­mniej dwóch seria­li opar­tych na uni­wer­sum Dzi­kich kart. Sce­na­rzy­stą i pro­du­cen­tem wyko­naw­czym obu miał być Andrew Mil­ler. Z trans­fe­rem pro­jek­tu z Hulu do Peacoc­ka powią­za­ne jest zwol­nie­nie Mil­le­ra. W chwi­li obec­nej poszu­ki­wa­ny jest nowy show­run­ner. Pra­ce nad sce­na­riu­sza­mi praw­do­po­dob­nie roz­pocz­ną się od nowa. Nie wia­do­mo rów­nież na razie, ile seria­li sygno­wa­nych mar­ką Dzi­kich kart zamie­rza Peacock zrealizować.

Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi pro­jek­tu pozo­sta­li Geo­r­ge R.R. Mar­tin i Melin­da M. Snodgrass.

źró­dło variety

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy