Ekranizacje

Pierścienie Władzy pobiły rekordy platformy – największa premiera Amazon Prime Video

Ama­zon pochwa­lił się wyni­ka­mi oglą­dal­no­ści seria­lo­we­go Wład­cy Pier­ście­ni – mia­ło go obej­rzeć aż 25 milio­nów widzów na całym świe­cie. Jed­no­cze­śnie trwa zamie­sza­nie z oce­na­mi serialu.

Dwa pierw­sze odcin­ki seria­lu „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” tra­fi­ły na plat­for­mę Ama­zon Pri­me Video 2 wrze­śnia. Ama­zon pochwa­lił się wyni­ka­mi oglą­dal­no­ści: w cią­gu pierw­szych 24 godzin obej­rza­ło je aż 25 milio­nów widzów na całym świe­cie. Nale­ży jed­nak zazna­czyć, że fir­ma nie poda­ła meto­do­lo­gii liczenia.

Od momen­tu pre­mie­ry „Pier­ście­nie Wła­dzy” padły ofia­rą review bom­bin­gu – czy­li maso­we­go wysta­wia­nia nega­tyw­nych recen­zji bez oglą­da­nia. W kon­tek­ście tego seria­lu w sie­ci skrzy­ki­wa­li się przede wszyst­kim miło­śni­cy J.R.R. Tol­kie­na, któ­rym prze­szka­dza­ło obsa­dze­nie czar­nych akto­rów w waż­nych rolach. W odpo­wie­dzi na maso­wo wysta­wia­ne oce­ny 1/10, poja­wił się też wysyp ocen 10/10, mają­cy zrów­no­wa­żyć efekt dzia­łań hej­te­rów (choć póki co „dzie­sią­tek” jest zde­cy­do­wa­nie mniej).

Review bom­bing „Pier­ście­ni Wła­dzy” moż­na zaob­ser­wo­wać m.in. na Rot­ten Toma­to­es, Film­we­bie czy nawet nale­żą­cym do Ama­zo­nu por­ta­lu IMDb. W przy­pad­ku IMDb ocen jest aż 89 tysię­cy, poja­wi­ły się też 74 recen­zje i wszyst­kie z nich wska­zu­ją oce­nę 6/10 lub wyż­szą. Recen­zje nega­tyw­ne zosta­ły usu­nię­te przez mode­ra­cję, a od momen­tu tej inter­wen­cji na IMDb nie poja­wi­ła się żad­na nowa recenzja.

Jed­no­cze­śnie widzo­wie nie mogą wysta­wić oce­ny seria­lo­wi na samej plat­for­mie – Pri­me Video wpro­wa­dzi­ło w tym roku zasa­dę, że oce­nę moż­na wysta­wić dopie­ro po 72 godzi­nach od pre­mie­ry produkcji.

Wie­le osób inte­re­su­je kwe­stia, któ­ry z seria­li oka­zał się więk­szym suk­ce­sem: „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” czy „Ród smo­ka” będą­cy pre­qu­elem „Gry o tron”. Nie­ste­ty… nie da się tego porów­nać, ponie­waż HBO pochwa­li­ło się wyni­ka­mi oglą­dal­no­ści w USA, a Ama­zon – na całym świe­cie. Pre­mie­ro­wy odci­nek „Rodu smo­ka” obej­rza­ło 10 milio­nów widzów w USA, a w cią­gu następ­ne­go tygo­dnia oglą­dal­ność wzro­sła do 25 milio­nów. Moż­li­we, że wzro­śnie jesz­cze bar­dziej po tym, jak HBO udo­stęp­ni­ło pierw­szy odci­nek za dar­mo – nie­ste­ty tyl­ko ame­ry­kań­skim widzom.

Trud­no powie­dzieć, czy Ama­zon spe­cjal­nie podał wyni­ki z całe­go świa­ta, żeby unie­moż­li­wić porów­na­nie popu­lar­no­ści obu pro­duk­cji, w każ­dym razie póki co wie­my tyl­ko tyle, że obie plat­for­my mogą mówić o suk­ce­sie, a czas poka­że, czy zain­te­re­so­wa­nie seria­la­mi utrzy­ma w kolej­nych tygodniach.

Nowe odcin­ki „Pier­ście­ni Wła­dzy” będą poja­wia­ły się w piąt­ki, pierw­szy sezon seria­lu liczy osiem odcinków.

Show­run­ne­ra­mi pro­duk­cji są J.D. Pay­ne i Par­rick McKay, a w obsa­dzie zna­leź­li się Cyn­thia Addai-Robin­son, Robert Ara­mayo, Owa­in Arthur, Maxim Bal­dry, Naza­nin Bonia­di, Mor­fydd Clark, Isma­el Cruz Cór­do­va, Char­les Edwards, Try­stan Gra­vel­le, Sir Len­ny Hen­ry, Ema Horvath, Mar­kel­la Kave­nagh, Joseph Maw­le, Tyroe Muha­fi­din, Sophia Nomve­te, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Char­lie Vic­kers, Leon Wadham, Ben­ja­min Wal­ker, Daniel Wey­man i Sara Zwangobani.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy