Aktualności Ekranizacje

Ballada Jaskra opowiadająca fabułę Wiedźmina. Rodowodu krwi

Wie­le fanek i fanów „Wiedź­mi­na” poko­cha­ło Joeya Bateya wcie­la­ją­ce­go się w rolę bar­da Jaskra i wyko­ny­wa­ne przez nie­go bal­la­dy, jak „Toss a Coin to Your Wit­cher” czy „Burn But­cher Burn”. Nowa pieśń Jaskra poja­wi­ła się w seria­lu „Wiedź­min. Rodo­wód krwi”. Może­cie zapo­znać się z nią bez oglą­da­nia serialu.

Gdy­by w skró­cie opo­wie­dzieć fabu­łę „Wiedź­mi­na. Rodo­wo­du krwi”, serial opo­wia­da o tym, że potęż­na isto­ta Sean­chaí (Min­nie Dri­ver) ratu­je Jaskra (Joey Batey), by opo­wie­dzieć mu histo­rię stwo­rze­nia pierw­sze­go wiedź­mi­na. Sean­chaí zbie­ra waż­ne opo­wie­ści z dzie­jów Kon­ty­nen­tu i uwa­ża, że ta ode­gra nie­zwy­kle waż­ną rolę w naj­bliż­szych wyda­rze­niach. Jaskier jest cenio­nym i lubia­nym bar­dem, a tak­że przy­ja­cie­lem elfów, więc to on ma poznać prze­szłość i przed­sta­wić ją w posta­ci bal­la­dy, któ­ra ponie­sie się sze­ro­ko w świat.

Wiedź­min. Rodo­wód krwi” został nie­zwy­kle chłod­no przy­ję­ty zarów­no przez publi­kę, jak i recen­zent­ki i recen­zen­tów – na naszych łamach znaj­dzie­cie tekst „Bra­wu­ro­we bal­la­dy i sabo­taż sce­na­rzy­stów”. Jako jed­ną z zalet wie­le osób wymie­nia jed­nak ścież­kę dźwię­ko­wą. Bal­la­da Jaskra poja­wia się wpraw­dzie tyl­ko pod­czas napi­sów koń­co­wych ostat­nie­go odcin­ka, ale teraz każ­dy może się z nią zapo­znać bez sub­skryp­cji Netfliksa.

Pre­mie­ra „Wiedź­mi­na. Rodo­wo­du krwi” mia­ła miej­sce 25 grud­nia 2022 roku. To skła­da­ją­cy się z 4 odcin­ków mini­se­rial będą­cy pre­qu­elem „Wiedź­mi­na” i roz­gry­wa­ją­cy się 1200 lat wcześniej.

Show­ru­nen­ra­mi są Dec­lan De Bar­ra i Lau­ren Schmidt His­srich. Obsa­da: Sophia Brown (Éile/Skowronek), Lau­ren­ce O’Fu­ara­in (Fjall), Michel­le Yeoh (Scían), Fran­ce­sca Mills (Mel­dof), Liz­zie Annis (Zaca­ré), Zach Wyatt (Syn­dril), Huw Novel­li (Callan/Brat Śmierć), Mir­ren Mack (Mer­wyn), Len­ny Hen­ry (Balor), Jacob Col­lins-Levy (Ere­din), Amy Mur­ray (Fen­rick), Min­nie Dri­ver (Sean­chaí) , Samu­el Blen­kin (Avallac’h), Ella Schrey-Yeats (Ith­lin­ne), Joey Batey (Jaskier).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy