Aktualności

Nominacje do Paszportów Polityki 2016

Pasz­por­ty “Poli­ty­ki” to nagro­da przy­zna­wa­na od 1993 roku przez – jak sama nazwa wska­zu­je – tygo­dnik “Poli­ty­ka”. Nagra­dza ona oso­by zwią­za­ne z kul­tu­rą w kate­go­riach: lite­ra­tu­ra, film, teatr, muzy­ka poważ­na, pla­sty­ka / sztu­ki wizu­al­ne i estra­da, a od 2002 roku tak­że – kre­ator kul­tu­ry. Kolej­ne roz­wi­nię­cie o nową kate­go­rię wniósł rok bieżący.

Pozna­li­śmy już oso­by nomi­no­wa­ne w roku 2016. Perio­dyk pisze o nich:

Tego­rocz­ni nomi­no­wa­ni (śred­nia wie­ku: 33 lata) podą­ża­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi, są łatwo roz­po­zna­wal­ni na tle tłu­mu, dale­cy od two­rze­nia na zamó­wie­nie, ale też stro­nią od otwar­te­go bun­tu. Ucie­ka­ją od rze­czy­wi­sto­ści, nie cho­wa­jąc się zara­zem przed pro­ble­ma­mi. Nawet ci z nowej, wpro­wa­dzo­nej przez nas w tym roku – więc w tym sen­sie rewo­lu­cyj­nej – kate­go­rii Kul­tu­ra cyfro­wa potra­fią wpi­sać je w two­rzo­ne przez sie­bie gry”.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z kandydaturami!

Film

Bar­tosz M. Kowalski
„Kowal­ski to mate­riał na pol­skie­go Kena Loacha, fil­mo­wiec obda­rzo­ny tem­pe­ra­men­tem doku­men­ta­li­sty wyczu­lo­ne­go na losy wyklu­czo­nych” – uza­sad­nia nomi­na­cję pro­fe­sor Tade­usz Lubelski.

Jan P. Matuszyński
Wyróż­nio­na w Locar­no i obsy­pa­na lau­ra­mi w Gdy­ni fabu­ła „Ostat­nia rodzi­na” to naj­doj­rzal­szy, ale i naj­bar­dziej ryzy­kow­ny pol­ski debiut ostat­nich lat. 

Tomasz Wasilewski
Zda­niem nomi­nu­ją­cej Ani­ty Pio­trow­skiej „Zjed­no­czo­ny­mi sta­na­mi miło­ści”, swo­im trze­cim fil­mem fabu­lar­nym, Wasi­lew­ski udo­wod­nił, że jest twór­cą ory­gi­nal­nym, cią­gle poszu­ku­ją­cym, a do tego świet­nym reży­se­rem kobiet.

Lite­ra­tu­ra
Nata­lia Fiedorczuk-Cieślak
Nar­ra­cja Fie­dor­czuk jest pozba­wio­na sen­ty­men­ta­li­zmu (z jakim czę­sto pisze się o macie­rzyń­stwie), za to nie brak jej auto­iro­nicz­ne­go humoru.

Sta­ni­sław Łubieński
Orni­to­lo­gicz­nej pasji poświę­cił wyda­ne w 2016 r. „Dwa­na­ście srok za ogon” (Wydaw­nic­two Czar­ne), za któ­re otrzy­mał niniej­szą nominację.

Zoś­ka Papużanka
Zda­niem Pio­tra Kofty u Papu­żan­ki „stra­ceń­cze, mądre poczu­cie humo­ru towa­rzy­szy w momen­tach, w któ­rych pol­ska lite­ra­tu­ra popa­da w żałob­ną, pater­na­li­stycz­ną powa­gę albo bez­rad­ną groteskę”.

Kul­tu­ra cyfrowa

11 bit studios
Bez­po­śred­nim powo­dem nomi­na­cji jest wyda­na w 2016 r. posze­rzo­na wer­sja gry: „This War of Mine: The Lit­tle Ones”.

Piotr Iwa­nic­ki (Super­hot Team)
Do świa­ta gier wszedł prze­bo­jem, poka­zu­jąc, że jed­na inno­wa­cja może w tej sto­sun­ko­wo mło­dej dzie­dzi­nie wywo­łać burzę.

Michał Sta­ni­szew­ski (Stu­dio Plastic)
Paweł Olszew­ski, nomi­nu­jąc Micha­ła Sta­ni­szew­skie­go do nagro­dy, pod­kre­ślał, że jako jeden z nie­licz­nych twór­ców gier wideo na świe­cie potra­fi łączyć odważ­ne autor­skie pomy­sły z dzia­ła­nia­mi na ryn­ku komercyjnym.

Teatr

Aga­ta Duda-Gracz
„W ostat­nim cza­sie jej teatr sta­je się coraz bar­dziej intym­ny, jed­no­cze­śnie jed­nak zaczy­na mówić o spra­wach abso­lut­nie naj­więk­szych” – pisał w nomi­na­cji Prze­my­sław Skrzydelski.

Paweł Sako­wicz
„Za cho­re­ogra­fię, któ­ra jest nie tyle rów­no­rzęd­nym ele­men­tem, co kon­struk­cyj­nym szkie­le­tem pro­jek­tu teatral­ne­go oraz inte­re­su­ją­ce poszu­ki­wa­nia solo­we” – pisał w uza­sad­nie­niu nomi­na­cji Witold Mrozek.

Anna Smo­lar
„Teatr Smo­lar jest kame­ral­ny i empa­tycz­ny, z polo­tem i humo­rem podej­mu­je tema­ty zepchnię­te na mar­gi­nes” – pod­su­mo­wy­wał Paweł Soszyń­ski nomi­na­cję dla reżyserki.

Muzy­ka popularna

Taco Hemin­gway i Rumak
Nomi­na­cję do Pasz­por­tów duet arty­stów otrzy­mu­je za dwa doko­na­nia 2016 r.: EP-kę „Wosk” i album „Mar­mur”.

Rapha­el Rogiński
Nawet sza­mań­ska otocz­ka nie odda­je w peł­ni jego nie­zwy­kłe­go sty­lu, opar­te­go na intu­icji i świet­nej technice.

Wacław Zim­pel
W świat zapro­wa­dzi­ła go fascy­na­cja muzy­ką Wschodu.

Muzy­ka poważna

Krzysz­tof Bączyk
W 2016 r. na Kon­kur­sie Moniusz­kow­skim w War­sza­wie otrzy­mał Nagro­dę im. Mar­ty Eggerth i Jana Kie­pu­ry dla naj­bar­dziej obie­cu­ją­ce­go pol­skie­go głosu.

Marze­na Diakun
Jacek Mar­czyń­ski widzi w niej jed­ną z cie­kaw­szych posta­ci nowe­go poko­le­nia euro­pej­skich dyrygentów.

Łukasz Dycz­ko
We wrze­śniu wygrał 18. Kon­kurs Euro­wi­zji dla Mło­dych Muzyków.

Sztu­ki wizualne

Ali­cja Bielawska
Pra­ce Ali­cji Bie­law­skiej znaj­du­ją się m.in. w zbio­rach Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej w War­sza­wie i Fun­da­cji Sztu­ki Pol­skiej ING.

Daniel Rychar­ski
Sze­ro­kim echem odbi­ła się jego reali­za­cja oso­bli­we­go, gra­ją­ce­go ze ste­reo­ty­pa­mi na temat pol­skiej wsi „Pomni­ka Chłopa”.

Roman Stań­czak
Jest arty­stą wciąż szu­ka­ją­cym nowych wra­żeń, wol­no­ści w życiu, nie­za­leż­no­ści w kon­tek­stach egzystencjalnych”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy