Aktualności

Biblioteka Narodowa wydała nowy zestaw rekomendacji dotyczący bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 6 listo­pa­da wpro­wa­dzi­ło cały sze­reg nowych restryk­cji. To wła­śnie na mocy tego doku­men­tu zamknię­te mają pozo­stać aż do 29 listo­pa­da insty­tu­cje kul­tu­ral­ne, w tym biblio­te­ki. Znaj­du­je się tam jed­nak zapis, któ­ry umoż­li­wia dal­sze dzia­ła­nie, choć w moc­no ogra­ni­czo­nej for­mie. Biblio­te­ka Naro­do­wa wyda­ła reko­men­da­cje doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa epi­de­micz­ne­go w biblio­te­kach.

Wspo­mnia­ny zapis w naj­now­szym roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów gło­si, że zbio­ry mogą być udo­stęp­nia­ne, o ile znaj­du­ją się na wol­nym powie­trzu. W związ­ku z tym Biblio­te­ka Naro­do­wa pod­su­nę­ła roz­wią­za­nie opie­ra­ją­ce się na wyko­rzy­sta­niu książ­ko­ma­tów, a jeśli jest to opcja nie­do­stęp­na, to w grę wcho­dzi wypo­ży­cza­nie ksią­żek przed budyn­kiem danej biblio­te­ki.

Pro­po­no­wa­na pro­ce­du­ra wyglą­dać mogła­by nastę­pu­ją­co: czy­tel­nik zama­wia wybra­ne publi­ka­cje przy uży­ciu kata­lo­gu onli­ne, ewen­tu­al­nie tele­fo­nicz­nie albo ema­ilo­wo, biblio­te­karz kom­ple­tu­je zamó­wie­nie, następ­nie uma­wia­ny jest kon­kret­ny ter­min odbio­ru (zarów­no dzień jak i godzi­na), kie­dy to przy­go­to­wa­na pacz­ka będzie cze­kać na sto­li­ku przed wej­ściem (tam też moż­na zosta­wić ewen­tu­al­ne zwroty).

Nie jest to roz­wią­za­nie ide­al­ne, ale przy­naj­mniej pozwa­la czy­tel­ni­kom na dostęp do biblio­tecz­nych zbio­rów, samym biblio­te­ka­rzom rów­nież daje szan­sę na wyko­ny­wa­nie swo­jej pracy.

Nadal jed­nak Biblio­te­ka Naro­do­wa reko­men­du­je cał­ko­wi­te zamknię­cie biblio­tek dla użyt­kow­ni­ków. Decy­zja co do funk­cjo­no­wa­nia poszcze­gól­nych pla­có­wek nale­ży osta­tecz­nie oczy­wi­ście do kie­row­ni­ków danych oddziałów.

Biblio­te­ka Naro­do­wa suge­ru­je rów­nież, żeby czy­tel­ni­ków prze­kie­ro­wy­wać do zbio­rów inter­ne­to­wych, na przy­kład do bez­płat­nej biblio­te­ki cyfro­wej POLONA. Reko­men­do­wa­ne jest rów­nież tym­cza­so­we zdję­cie opłat z komer­cyj­nych zaso­bów cyfro­wych, o ile oczy­wi­ście pozwa­la­ją na to licencje.

Z peł­nym tek­stem reko­men­da­cji zapo­znać moż­na się tutaj:
https://bn.org.pl/aktualnosci/4127-biblioteki-publiczne-i-naukowe-zamkniete-od-7-listopada.-rekomendacje-biblioteki-narodowej.html

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy