Aktualności

Rowling przeznaczy milion funtów dla potrzebujących w czasach pandemii

Pan­de­mia COVID-19 doty­ka w mniej­szym lub więk­szym stop­niu każ­de­go. Są oczy­wi­ście wśród nas ludzie, któ­rzy są bar­dziej nara­że­ni na skut­ki koro­na­wi­ru­sa, te bez­po­śred­nie, jak i te pośred­nie. Na szczę­ście ist­nie­ją też jed­nost­ki, któ­re są goto­we nieść pomoc, cho­ciaż­by finan­so­wą. J.K. Row­ling, autor­ka popu­lar­nej serii ksią­żek o nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju Har­rym Pot­te­rze i powie­ści kry­mi­nal­nych o Cor­mo­ra­nie Strike’u (pisa­nych pod pseu­do­ni­mem Rober­ta Gal­bra­itha) ogło­si­ła, że prze­ka­że milion fun­tów orga­ni­za­cjom cha­ry­ta­tyw­nym poma­ga­ją­cym ludziom poszko­do­wa­nym w dobie aktu­al­ne­go kryzysu.

W siód­mym, fina­ło­wym, tomie cyklu, zaty­tu­ło­wa­nym Har­ry Pot­ter i Insy­gnia Śmier­ci, opi­sa­ła Row­ling oko­licz­no­ści osta­tecz­ne­go zwy­cię­stwa sił dobra nad Vol­de­mor­tem i jego poplecz­ni­ka­mi. Zna­mien­na Bitwa o Hogwart mia­ła roze­grać się 2 maja 1998. Od momen­tu wyda­nia powie­ści co roku fani Harry’ego Pot­te­ra świę­tu­ją ten spe­cjal­ny dzień, jest to rocz­ni­ca gorz­kie­go trium­fu, bo opła­co­ne­go krwią wie­lu wspa­nia­łych bohaterów.

W tym roku jed­nak Row­ling na Twit­te­rze ape­lo­wa­ła o poświę­ce­nie uwa­gi raczej ofia­rom sza­le­ją­cej na świe­cie pandemii:

Dziś jest 22. rocz­ni­ca Bitwy o Hogwart, ale będę szcze­ra i powiem, że to nie­sto­sow­ne roz­ma­wiać dziś o fik­cyj­nych pole­głych. Zbyt wie­lu ludzi tra­ci uko­cha­nych w praw­dzi­wym świe­cie. Dla­te­go w rocz­ni­cę wiel­kie­go zwy­cię­stwa cza­ro­dzie­jów, myślę o ludziach, któ­rzy są tam na zewnątrz, wyko­nu­jąc pra­cę, któ­ra ma na celu oca­lić nasze życia. Trzech człon­ków mojej naj­bliż­szej rodzi­ny peł­ni klu­czo­wą rolę w tej wal­ce i, podob­nie jak wszy­scy bli­scy takich osób, jestem roz­dar­ta mię­dzy dumą i niepokojem.

Bry­tyj­ska pisar­ka posta­no­wi­ła rów­nież sama dołą­czyć do gro­na ludzi, któ­rzy w jakiś spo­sób mogą zmie­nić zasta­ną rze­czy­wi­stość na lep­sze. Row­ling poin­for­mo­wa­ła, że wspo­mo­że milio­nem fun­tów dwie orga­ni­za­cja poma­ga­ją­ce naj­bied­niej­szym i tym naj­bar­dziej bez­bron­nym, któ­rych podob­ne kry­zy­sy doświad­cza­ją najmocniej.

Poło­wa kwo­ty prze­zna­czo­na zosta­nie na orga­ni­za­cję Cri­sis powo­ła­ną w 1967 w odpo­wie­dzi na gwał­tow­nie rosną­cą licz­bę bez­dom­nych w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Od tam­te­go cza­su orga­ni­za­cja wspie­ra ludzi, któ­rzy z róż­nych przy­czyn nie mają swo­je­go domu. Dru­ga poło­wa tra­fi nato­miast do orga­ni­za­cji Refu­ge nio­są­cej pomoc kobie­tom i dzie­ciom będą­cych celem prze­mo­cy domowej.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Molom.pl – jedy­ny w swo­im rodza­ju sklep gdzie zaku­pi­cie zakład­ki papie­ro­we, magne­tycz­ne, koszul­ki, tor­by oraz naj­waż­niej­sze skar­pet­ki czy­tel­ni­cze!  Ma dla Was pro­mo­cję na swo­je towa­ry. Kup 3 zakład­ki magne­tycz­ne zapłać mniej, kup książ­ki ponad 30% taniej, kup skar­pet­ki czy­tel­ni­cze w pakie­cie taniej. Zaj­rzyj­cie tutaj -> https://molom.pl/kategoria-produktu/nie-lam-sie/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy