Aktualności

Nie żyje Toni Morrison. Noblistka odeszła w wieku 88 lat

Toni Mor­ri­son to pierw­sza Afro­ame­ry­kan­ka, któ­ra zdo­by­ła Nagro­dę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry. Zmar­ła 5 sierp­nia w Nowym Jorku.

Toni Mor­ri­son (a wła­ści­wie Chloe Antho­ny Wof­ford-Mor­ri­son) to ame­ry­kań­ska powie­ścio­pi­sar­ka i ese­ist­ka, a tak­że femi­nist­ka. Lite­rac­ką Nagro­dę Nobla otrzy­ma­ła w 1993 roku. Aka­de­mia uza­sad­ni­ła ją tymi sło­wa­mi: „W powie­ściach cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się siłą wizji lite­rac­kiej i poetyc­kich war­to­ści Mor­ri­son przed­sta­wia naj­waż­niej­sze pro­ble­my ame­ry­kań­skiej rzeczywistości”.

Uro­dzi­ła się jako Chloe Arde­lia Wof­ford, zmie­ni­ła imię na Chloe Antho­ny, kie­dy prze­szła na kato­li­cyzm i przy­ję­ła chrzest, zaś Mor­ri­son to nazwi­sko po mężu Harol­dzie. “Toni” to zdrob­nie­nie od Antho­ny nada­ne przez przyjaciół.

Autor­ka debiu­to­wa­ła w 1970 roku książ­ką „Naj­bar­dziej nie­bie­skie oko”, w któ­rej opi­sa­ła osa­mot­nie­nie czar­ne­go dziec­ka w rasi­stow­skim spo­łe­czeń­stwie. Za „Pieśń Salo­mo­no­wą” (1977) otrzy­ma­ła nagro­dę Natio­nal Book Cri­tics Award, a za „Umi­ło­wa­ną” (1987) – Nagro­dę Pulit­ze­ra. Jej inne utwo­ry to m.in. „Jazz”, „Raj”, „Odruch ser­ca” czy „Kto jest górą? Lew czy Mysz?”.

W 1955 roku uzy­ska­ła tytuł magi­stra lite­ra­tu­ry ame­ry­kań­skiej. Wykła­da­ła m.in. na Uni­wer­sy­te­cie w Alba­ny, Uni­wer­sy­te­cie w Prin­ce­ton oraz Uni­wer­sy­te­cie Howar­da w Waszyng­to­nie. Pra­co­wa­ła też w róż­nych ofi­cy­nach wydaw­ni­czych, m.in. w Ran­dom House.

O śmier­ci autor­ki poin­for­mo­wa­ła jej rodzi­na. Toni Mor­ri­son ode­szła po krót­kiej cho­ro­bie w szpi­ta­lu Mon­te­fio­re Medi­cal Cen­ter w Nowym Jorku.

źró­dło zdję­cia Ange­la Radu­le­scu wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy