Aktualności

Polskie tytuły wśród setki najbardziej wartościowych książek z Europy Wschodniej i Azji Środkowej

W Lon­dy­nie dzia­ła orga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na Calvert 22, któ­rej misją jest pro­pa­go­wa­nie kul­tu­ry i sztu­ki Euro­py Wschod­niej i Azji Środ­ko­wej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Od chwi­li zało­że­nia w 2009 w ramach dzia­łal­no­ści fun­da­cji orga­ni­zo­wa­ne były licz­ne wysta­wy, wykła­dy i inne wyda­rze­nia pro­mu­ją­ce twór­ców tak zwa­ne­go Nowe­go Wscho­du. Zgod­nie z prze­wod­nią myślą orga­ni­za­cja na łamach maga­zy­nu „The Calvert Jour­nal” opu­bli­ko­wa­ła ostat­nio listę stu lite­rac­kich tytu­łów, z któ­ry­mi war­to się zapo­znać. Są wśród nich książ­ki pol­skich autorów.

Zesta­wie­nie zosta­ło przy­go­to­wa­ne przez gro­no eks­per­tów, w któ­re­go skład weszli pisa­rze, poeci, tłu­ma­cze i bada­cze aka­de­mic­cy. Ich zada­niem było wska­za­nie stu naj­bar­dziej war­to­ścio­wych ksią­żek pocho­dzą­cych z kra­jów Środ­ko­wej i Wschod­niej Euro­py, Rosji i Środ­ko­wej Azji, któ­re uka­za­ły się w Wiel­kiej Bry­ta­nii w angiel­skim przekładzie.

Pro­za eks­pe­ry­men­tal­na, kla­sy­ka lite­ra­tu­ry, bez­względ­ne świa­dec­twa histo­rycz­ne i zapo­mnia­ne wspo­mnie­nia – roz­le­głość dzieł z róż­nych zaka­mar­ków post­ko­mu­ni­stycz­ne­go świa­ta sta­no­wi świa­dec­two doświad­czeń poko­leń ludzi, żyją­cych w regio­nie nazna­czo­nym poli­tycz­ną zawie­ru­chą i nie­by­wa­łą odpor­no­ścią, komen­tu­ją auto­rzy zestawienia.

Na liście stu war­tych prze­czy­ta­nia ksią­żek z Euro­py Wschod­niej i Azji Środ­ko­wej zna­la­zło się sie­dem pozy­cji z Polski:

Trans-Atlan­tyk Witol­da Gombrowicza,
Impe­rium Ryszar­da Kapuścińskiego,
Bie­gu­ni Olgi Tokarczuk,
Znie­wo­lo­ny umysł Cze­sła­wa Miłosza,
Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych Olgi Tokarczuk,
Poezje Wisła­wy Szymborskiej,
Kon­gres futu­ro­lo­gicz­ny Sta­ni­sła­wa Lema.

Z zesta­wie­niem zapo­znać moż­na się pod tym linkiem:
https://www.calvertjournal.com/features/show/12441/100-books-eastern-europe-central-asia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy