Sprawdzasz tag

bieguni

Aktualności

Polskie tytuły wśród setki najbardziej wartościowych książek z Europy Wschodniej i Azji Środkowej

W Lon­dy­nie dzia­ła orga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na Calvert 22, któ­rej misją jest pro­pa­go­wa­nie kul­tu­ry i sztu­ki Euro­py Wschod­niej i Azji Środ­ko­wej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Od chwi­li zało­że­nia w 2009 w ramach dzia­łal­no­ści fun­da­cji orga­ni­zo­wa­ne były licz­ne wysta­wy, wykła­dy i inne wyda­rze­nia pro­mu­ją­ce twór­ców tak zwa­ne­go Nowe­go Wscho­du. Zgod­nie z prze­wod­nią myślą orga­ni­za­cja na łamach maga­zy­nu „The Calvert Jour­nal” opu­bli­ko­wa­ła ostat­nio listę stu lite­rac­kich tytu­łów, z któ­ry­mi war­to się zapo­znać. Są wśród nich książ­ki pol­skich auto­rów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Klienci Poczty Polskiej chętnie kupują książki. Olga Tokarczuk królowała w minionym roku

Widok zaba­wek, gier, sło­dy­czy i ksią­żek na poczcie już wła­ści­wie niko­go nie dzi­wi. Pań­stwo­wa spół­ka od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo moc­no sta­wia na han­del deta­licz­ny arty­ku­ła­mi nie­zwią­za­ny­mi z usłu­ga­mi pocz­to­wy­mi, a ofer­ta jest sta­le wzbo­ga­ca­na i uatrak­cyj­nia­na. Według infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez Pocz­tę Pol­ską klien­ci w zeszłym roku wyda­li 425 milio­nów zło­tych na pro­duk­ty sprze­da­wa­ne w pla­ców­kach, przy czym sprze­daż pra­sy i ksią­żek to aż 25 pro­cent przy­cho­du z dzia­łal­no­ści han­dlo­wej. Czy­taj dalej

-->